Proč a jak v praxi uplatňovat leadership

Vydáno: 26 minut čtení

Jsou-li dnes manažeři stále častěji označováni jako vůdci a management jako vůdcovství, není to proto, že by schopnosti řídit již nebyly důležité. Důvodem je, že samy o sobě již k úspěchu ve vedoucí funkci nestačí. Vůdce, či vedoucí s vůdcovskými schopnostmi, lidé nejen potřebují, ale většinou i vyžadují, a jejich úloha narůstá především tehdy, jsou-li organizace vystaveny nejistotě či potřebě změn. Článek se zabývá úlohou a osobními předpoklady vůdců i významem vůdcovství v krizových situacích a při prosazování změn.

Získat zaměstnance pro nové cíle, přesvědčit je o potřebě změn či omezit jejich obavy z nových požadavků vyžaduje nejen přesvědčivé argumenty, ale i osobní autoritu a příklad vedoucího. Vůdcovské schopnosti jsou přitom důležité jak v čele, tak i na dalších řídících úrovních organizace.

S vůdci udávajícími jasný směr, schopnými rozhodnout a přijmout za svá rozhodnutí odpovědnost, vzbuzujícími důvěru a jistotu a ochotnými svým spolupracovníkům pomoci nebo je v jejich práci povzbudit lidérádi spolupracují. Mají proto i vyšší zájem jim naslouchat a vycházet jejich požadavkům vstříc.

Vůdcovské schopnosti bývají však v praxi vzácnější než schopnosti manažerské. Známý „guru“ managementu, Peter Drucker, již před lety konstatoval, že „leadership je nejen nejdůležitějším, ale i nejvzácnějším zdrojem organizace“. Vůdcovství či leadership je totiž často spíše uměním než vědou: jedna z jeho definic říká, že je „uměním, jak dosáhnout více, než věda o řízení považuje za možné“.

Neplní-li navíc na pracovišti úlohu vůdce manažer, převezme ji dříve nebo později někdo jiný. Nelze se proto divit, že si organizace přejí, aby vůdcovskými schopnostmi disponovali především její vedoucí. I vůdcovství má však svá pravidla, a lze se mu proto naučit.

Význam vůdcovství

Prvým a nejznámějším úkolem vůdců je vytvářet vize, a to podniku i jeho úseků. Vize samotné však nestačí: mají-li zaměstnance získávat a motivovat, musí být přesvědčivé a pro pracovníky přitažlivé.

Přesvědčivost vizí je spojena s důvěryhodností vůdců, přitažlivost především s tím, do jaké míry jsou zaměstnanci schopni se v nich „najít“ a případně k nim i sami přispět, tj. nakolik vize vycházejí vstříc jejich profesním i dalším osobním potřebám a cílům. Jde o cíle a potřeby spojené s jejich odborným růstem, využíváním schopností, vykonáváním smysluplné práce, možností osobně vyniknout i potřebou jistoty. Schopnost vůdců formulovat přitažlivé vize předpokládá schopnost potřebám pracovníků rozumět.

Ani přesvědčivá a zajímavá vize však k motivaci či mobilizaci zaměstnanců nestačí. K úkolům vůdců patří i každodenní povzbuzování zaměstnanců, podporování jejich sebedůvěry a napomáhání změnám v jejich chování. Vůdcovské aktivity tak lze přirovnat k ledovci. Většina z nich se neodehrává jen navenek, v tvorbě a prezentaci vizí, ale je skryta „pod povrchem“. Souvisí se schopností osobně povzbuzovat a inspirovat zaměstnance i podporovat a usnadňovat změny, a to svým jednáním a vlastním příkladem.

Příklad č. 1:

Problémem organizací vystavených změně, jejichž manažeři své vůdcovské úkoly neplní, je pokles důvěry zaměstnanců i snížení iniciativy a ochoty ke změnám. Často se k nim přidává i formalismus. Začínají-li se tyto symptomy hromadit, dochází k začarovanému kruhu. Organizace totiž svou záchranu mn

Související dokumenty

Související články

Jak propojit personální strategii s celkovou strategií podniku
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Od řízení k vedení
Jaký typ leadera potřebuje vaše organizace
Jak jednat s pracovníky různých vlastností a typů
Zvládají personalisté kompetence budoucího období?
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody
Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet
Jak se vyvarovat personálně-řídících chyb z "dobrých úmyslů"
Od řízení k vedení
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Jak propojit personální strategii s celkovou strategií podniku
Nejčastější chyby začínajících manažerů
Podstata, tvorba, řízení a využití týmů
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Personální manuál jako nástroj metodické podpory personálně řídících činností
Efektivní rozhodování problémových situací v personální práci
Motivační nástroje vedoucího
Emocionální inteligence v práci a řízení
Zásady úspěšné řídicí komunikace

Související otázky a odpovědi

Odmítnutí pracovního úkolu
Kolektivní smlouva
Teambuilding
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Dovolená navíc
Diskriminace v odměňování
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Kvalifikační dohoda
Dvě odborové organizace
Uchování kopií dokladů
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla