Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Vydáno: 7 minut čtení

Otázky a odpovědi na témata: uplatnění daňového zvýhodnění na dítě - student vysoké školy, studium na vysoké škole, pracovní volno bez náhrady příjmu z důvodu péče o dítě

Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě - student střední školy

Zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě - student - 20 let. V červnu dítě nevykonalo maturitní zkoušku, opravný termín bude mít v září. Může si zaměstnanec uplatnit daňové zvýhodnění v měsíci červenci a srpnu za předpokladu, že nenastoupí do pracovního poměru a ani nebude pobírat podporu v nezaměstnanosti? Jak by to bylo v případě, kdyby dítě v září úspěšně vykonalo maturitu a následně nastoupilo na vysokou školu? V měsíci červenci a srpnu by si mohl rodič uplatnit slevu?

V souladu s právní úpravou bude dítě považováno za osobu připravující se na budoucí povolání v měsících červenci a srpnu, pokud nebude vůbec zaměstnáno a nebude pobírat podporu v nezaměstnanosti. Bude-li zaměstnáno, ale zaměstnání nebude zakládat účast na nemocenském pojištění, bude podmínka přípravy na budoucí povolání též splněna. I v případě, že by zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění, ale netrvalo po celý kalendářní měsíc, též by se dítě považovalo za studenta, např. pracovní poměr by byl uzavřen od 2. 7. 2018 do 30. 8. 2018.

V případě, že dítě bezprostředně (v daném zdaňovacím období) po ukončení střední školy pokračuje ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole (denní forma) nebo na jiné střední škole (denní forma) nebo po první maturitě v jazykovém kurzu v denní formě studia, považují se měsíce červenec a srpen za dobu přípravy na budoucí povolání. Tato skutečnost se dokládá potvrzením o studiu. Střední školy včetně jazykových škol vydávají potvrzení o studiu v měsíci září. Jedná-li se o vysoké školy, jsou potvrzení o studiu vydávána obvykle v září nebo až říjnu. Z tohoto důvodu se daňové zvýhodnění za prázdninové měsíce uplatňuje až v rámci ročního zúčtování. Výjimečně některé vysoké školy zapisují studenty již v červenci a v takovém případě žádný problém nevzniká.

Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě - student vysoké školy

Studentka, které je 24 let, ukončila studium v červnu (úspěšně vykonala státní závěrečnou zkoušku). Může rodič uplatnit slevu v měsíci červenci i srpnu, pokud dítě nenastoupí do zaměstnání ani není uchazeč veden na úřadu práce? Jak by to bylo v případě, kdy nastoupí do zaměstnání v září a současně začne studovat další vysokou školu?

Pokud student vysoké školy řádně ukončí studium a je mladší 26 let, pak první měsíc po řádném skončení VŠ se považuje za přípravu na budoucí povolání, pokud v tomto měsíce nepracuje a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo pracuje v zaměstnání, které nezakládá účast na nemocenském pojištění nebo pracuje v zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění, ale zaměstnání netrvá po celý kalendářní měsíc.

Z hlediska ukončení vysoké školy není rozhodující školní rok, který začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího roku v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon. Rozhodující je doklad o řádném ukončení vysokoškolského studia. Každá vysoká škola má právo stanovit si podmínky řádného ukončení školy (obhajoba diplomové práce, vykonání poslední státní zkoušky atd.) ve svém studijním řádu v souladu s podmínkami danými zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Pro mzdovou účetní není tudíž informace o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky zprávou, kterou může považovat za relevantní. Nutné je vždy vyžadovat doklad o řádném ukončení vysokoškolského studia.

Studium na vysoké škole

Studentka mladší 26 let ukončila poslední semestr na vysoké škole v červnu 2018 (má úspěšně absolvované všechny zkoušky). Ke státní závěrečné zkoušce půjde ale až v červnu 2019. Pracuje na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč. Může si poplatník uplatnit na toto dítě daňové zvýhodnění v období červenec 2018 až červen 2019?

Studentka ukončila poslední semestr vysoké školy, ale o řádné ukončení vysoké školy se nejedná. Pro účely uplatnění daňového zvýhodnění je nutné se opřít o potvrzení o studiu na vysoké škole, které na žádost studentky vydá studijní oddělení. V potvrzení se vždy uvádí doba, dokdy je osoba považována za studenta/ku příslušné vysoké školy.

Pokud je v potvrzení uvedeno, že je studentkou vysoké školy do 31. 7. 2018, pak naposledy za měsíc červenec lze uplatnit daňové zvýhodnění. Je-li potvrzení o studiu dáno i na dobu pozdější, pak se daňové zvýhodnění uplatní vždy ve vztahu k doloženému potvrzení. Může nastat i situace, že vysoká škola potvrdí, že osoba bude studentkou po celou dobu, tedy od července 2018 až do června 2019. V daném případě je pro zaměstnavatele podstatné, na jakou dobu je potvrzení vydáno.

Poznamenáváme, že v případě studia na vysoké škole není podstatná forma studia ani výdělečná činnost studenta. Student vysoké školy (do věku 26 let) může po celou dobu studia pracovat v závislém zaměstnání a může i podnikat. U vysokoškolského studia není rozhodující ani forma studia a není tudíž podstatné, jedná-li se o distanční nebo prezenční formu studia.

Pracovní volno bez náhrady příjmu z důvodu péče o dítě

Zaměstnanec žádal o neplacené volno v rozsahu 14 kalendářních dnů z důvodu výkonu funkce zdravotníka na letním táboře, kde současně doprovází svou dceru, které je 5 let. Za dobu 14 dnů nebude mít mzdu. Jak se bude situace posuzovat z hlediska zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení?

Pokud zaměstnanec žádá o pracovní volno bez náhrady příjmu, je na zaměstnavateli, zda vyhoví, či nikoliv. V daném případě je primárním důvodem pracovního volna péče o dítě do 7 let, což by mělo být v žádosti jednoznačně uvedeno.

Bude-li pracovní volno poskytnuto z tohoto důvodu, pak z hlediska zdravotního pojištění neplatí pro pojištěnce ustanovení o minimálním vyměřovacím základu, tzn. že bude odvedeno pojistné jen z dosaženého příjmu bez ohledu na jeho výši.

Pro účely kontroly zdravotní pojišťovnou je však nutné takové případy zvlášť evidovat, protože ohlašovací kódy pro tyto případy neexistují. Pokud by však šlo o neplacené volno z tohoto důvodu po celý kalendářní měsíc, pak je zaměstnavatel povinen zdravotní pojišťovně takovou skutečnost oznámit s použitím kódů "L" a "T". Současně by bylo nutné od pojištěnce získat prohlášení, že v daném měsíci nemá žádné jiné příjmy a pečuje osobně, celodenně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let nebo alespoň o dvě děti do 15 let.

Z hlediska sociálního pojištění je věc velmi jednoduchá. Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na sociální zabezpečení je dosažený zdanitelný příjem v příslušném kalendářním měsíci.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Odpovědi na dotazy plátců daně
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na dítě rozvedeného rodiče
Daňové zvýhodnění na dítě
Uplatnění daňového zvýhodnění a studium v zahraničí
Zdanění švýcarského příjmu
Odpočet na dítě poplatníka, studující na vysoké škole
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění na dítě
Nárok na daňové zvýhodnění - dítě, student VŠ
Daňové zvýhodnění - pořadí dětí
Daňový bonus - sleva na děti
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Možnost přerušit nárokování daňového zvýhodnění na děti během roku
student po maturitě a práce o prázdninách
Zaměstnanec z Ukrajiny - daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Sleva na dítě - druh, družka
Potvrzení o studiu při daňovém zvýhodnění na dítě

Související předpisy

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)