Právní úprava odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků po novele účinné k 1. 1. 2024

Vydáno: 21 minut čtení

V zákoně o obcích , v zákoně o krajích a v zákoně o hlavním městě Praze došlo s účinností od 1. 1. 2024 k novelizaci (provedené zákonem č. 418/2023 Sb. ) v oblasti právní úpravy odměňování a souvisejících právních nároků členů zastupitelstev, reagující částečně na požadavky územních samospráv a judikaturu Ústavního soudu České republiky a částečně na vyhodnocení dosavadní aplikační praxe. Představme si stručně základní principy odměňování členů zastupitelstev právě s přihlédnutím k této poslední novelizaci. Popis právní úpravy v tomto článku je zaměřený na právní úpravu obsaženou v zákoně o obcích , s ohledem na obdobnou úpravu je však závěry možné vztáhnout i na členy zastupitelstev krajů a hlavního města Prahy.

Právní úprava odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků po novele účinné k 1. 1. 2024
Mgr.
Klára
Pondělíčková
Systém automatické valorizace výše odměn členů zastupitelstev
Zakotvení
automatické valorizace výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstev územních samosprávných celků
je dosud nejvýznamnější změnou systému jejich odměňování. Nová právní úprava vyslyšela dlouhodobý požadavek územních samospráv, podpořený nálezem Ústavního soudu ze dne 9. 5. 2023, vyhlášeným pod č. 160/2023 Sb., který s odloženou vykonatelností ke dni 31. 12. 2023 zrušil nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, i zákonná ustanovení zmocňující vládu k vydání tohoto nařízení a vymezující jeho obsah. Důvodem zrušení právní úpravy bylo příliš široké zmocnění pro vládu a porušení ústavně zaručeného práva na územní samosprávu.
Byla tedy opuštěna dosavadní koncepce založená na tom, že zákonem je upraven základní způsob stanovování odměny za výkon funkce členů zastupitelstev, přičemž vláda je zmocněna k vydání prováděcího právního předpisu (nařízení vlády), kterým se stanoví konkrétní výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev.
Uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva obce
I nadále právní úprava poskytování odměn za výkon funkce členů zastupitelstev rozlišuje mezi uvolněnými a neuvolněnými členy zastupitelstva.
Mandát
člena zastupitelstva obce vzniká zvolením (ke zvolení přitom dochází ukončením hlasování).
Uvolněnými členy zastupitelstva
jsou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“), členové zastupitelstva zvolení zastupitelstvem do funkcí, jež toto zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni. Ostatní členové zastupitelstva jsou pak
neuvolněnými členy zastupitelstva
.
Rozhodnutí o tom, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění
, náleží
zastupitelstvu
dané obce, přičemž o uvolnění pro konkrétní funkce může zastupitelstvo rozhodnout nejdříve na svém ustavujícím zasedání. Kdykoliv v průběhu funkčního období může zastupitelstvo určení funkcí, pro něž budou členové zastupitelstva uvolněni, změnit. Zastupitelstvu obce je také vyhrazeno volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce, zřizovat a rušit výbory zastupitelstva a volit jejich předsedy a další členy.
Skutečnost, že člen zastupitelstva vykonává funkci jako uvolněný, neznamená, že by se nutně musel „uvolnit“ ze svého stávajícího pracovního poměru. Jeho zvolení do funkce, která byla zastupitelstvem určena jako funkce, pro kterou budou členové zastupitelstva uvolněni, pro něj představuje překážku v práci podle zákona č.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Odměňování zaměstnanců
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Odměna z dohody o provedení práce
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Poskytnutí mimořádné odměny a princip rovného zacházení
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Práce ve svátek a její odměňování
Za stejnou práci stejná odměna
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Cestovní náhrady v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Příležitostné zaměstnání
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
Odměna v době mateřské dovolené
Profesionální předseda SVJ - externí firma (OSVČ)
Výpočet exekuce z odměny zastupitele
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Výpočet náhrady mzdy za dovolenou - mimořádná odměna
Odměna – pracovní výročí
Odvody z odměny k pracovnímu výročí
Odměna jednatele
Teambuilding
ELDP za rok 2019
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Zaměstnanec a insolvence
Další cestovní náhrady
Zaúčtování příspěvku z cíleného programu Antivirus
Neomluvená absence versus proplacení svátku
Exekuce

Související předpisy

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
262/2006 Sb., zákoník práce
234/2014 Sb. o státní službě
318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
160/2023 Sb. ve věci návrhu za zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
418/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
419/2023 Sb. o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů