Mgr. Klára Pondělíčková

  • Článek
Na podzim loňského roku proběhly volby do zastupitelstev obcí. V souvislosti se zvolením nových obecních zastupitelstev vyvstávají některé otázky týkající se právní úpravy odměňování a dalších právních nároků jejich členů. Stručné shrnutí odpovědí na tyto otázky je zaměřené na právní úpravu obsaženou v zákoně o obcích, s ohledem na obdobnou právní úpravu je však odpovědi možné vztáhnout i na členy zastupitelstev krajů a hlavního města Prahy.
Vydáno: 25. 01. 2019
  • Článek
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí (včetně voleb do zastupitelstev městských částí a městských obvodů statutárních měst a voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev jeho městských částí). Ačkoliv člen zastupitelstva nevykonává svou funkci v rámci pracovněprávního vztahu, některé aspekty této činnosti se řídí zákoníkem práce. Členům okrskových volebních komisí a kandidátům pak v souvislosti s volbami vyplývají ze zákona některé nároky.
Vydáno: 01. 09. 2018
  • Článek
V pracovněprávních vztazích úředníků územních samosprávných celků lze v praxi narazit na sporný výklad možností zajištění zástupu úředníka, především na tzv. pověření výkonem funkce. Zákon o úřednících územních samosprávných celků však v tomto směru jasně definuje pravidla, která nelze obcházet. Stejně tak určuje i podmínky pro poskytnutí dalšího odstupného při rozvázání pracovního poměru s úředníkem.
Vydáno: 23. 03. 2018
  • Článek
Tento článek není a ani nemůže být obsáhlým komplexním výkladem zákona o úřednících územních samosprávných celků. Zaměřuje se pouze na některá jeho ustanovení, jejichž interpretace v praxi často činí obtíže, konkrétně na právní úpravu pracovní smlouvy na dobu určitou a odvolání vedoucího úředníka.
Vydáno: 23. 02. 2018
  • Článek
Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze (zákon č. 99/2017 Sb.), jejímž předmětem je nová právní úprava...
Vydáno: 19. 12. 2017