Mzdové nároky zaměstnanců

Vydáno: 15 minut čtení

Je zákonnou podmínkou, že za výkon závislé práce musí být zaměstnanci poskytnuta mzda, plat nebo odměna. Jaké jsou nejdůležitější povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti? A jak řešit situace, kdy zaměstnanci odměna za práci není poskytnuta včas, ve správné výši nebo vůbec? Podívejme se také podrobněji na nový institut ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele ve stavebnictví, který je účinný od 1. 1. 2024.

Mzdové nároky zaměstnanců
Mgr. Ing.
Ondřej
Šudoma
Mgr.
Martina
Vodičková
Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Plat náleží zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 ZP, tj. například stát, územní samosprávný celek nebo státní fond. Odměna z dohody náleží zaměstnancům pracujícím na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Zaměstnancům v pracovním poměru v tzv. soukromé sféře náleží mzda, jíž se budeme dále zabývat.
Nejdůležitější povinnosti zaměstnavatelů týkající se mzdy
Základní povinností zaměstnavatele je mzdu se zaměstnancem sjednat ve smlouvě nebo ji zaměstnanci stanovit vnitřním předpisem nebo určit mzdovým výměrem (v obou případech jednostranně). Možná je i kombinace těchto způsobů, kdy např. tzv. pevná část mzdy může být sjednána v pracovní smlouvě a zároveň může zaměstnavatel určit zaměstnanci tzv. pohyblivou část mzdy mzdovým výměrem.
Určitou výhodou v případě sjednání mzdy je nepochybně fakt, že pouze v takovém případě je možné mzdu
sjednat již s přihlédnutím k určitému rozsahu případné práce přesčas, který musí být současně sjednán.
Nejvýše takto může být přihlédnuto k přesčasové práci v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok u nevedoucích zaměstnanců a u vedoucích zaměstnanců v mezích celkového maximálního rozsahu práce pře

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Mzda za práci přesčas
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků

Související články

Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Novela zákoníku práce stručně v bodech
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Odměňování zaměstnanců
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Navýšení mezd a platů v sociálních službách v roce 2021
Za stejnou práci stejná odměna
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady

Související otázky a odpovědi

Vyplacení mzdy nekontaktnímu zaměstnanci z Ukrajiny
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Potvrzení o výši příjmu pro banku
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Kurz pro výplatu mzdy zaměstnancům v cizí měně
Přeplatek mzdy - srážka ze mzdy
Mzdový výměr - časová mzda
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Insolvence
Zaručená mzda
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Sjednání mzdy
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Výplata mzdy v cizí měně
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele

Související předpisy

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
262/2006 Sb., zákoník práce
283/2021 Sb. stavební zákon
408/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony