Cestovní náhrady 2024

Vydáno: 17 minut čtení

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě cestovní náhrady vymezené v ustanovení § 156 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce (dále jen „ZP “ nebo „zákoník práce “). Jedná se např. o náhradu jízdních výdajů, výdajů za ubytování, náhradu zvýšených stravovacích výdajů (stravného) apod. Zaměstnanec musí obdržet všechny náhrady, na které mu vznikne nárok, alespoň v minimální výši stanovené zákoníkem práce .

Cestovní náhrady 2024
Jaroslava
Pfeilerová
Po ukončení pracovní cesty zaměstnanec provede vyúčtování podle ustanovení § 183 ZP, do kterého zaznamená průběh pracovní cesty (např. místo a čas počátku a konce cesty, okamžik překročení státních hranic, informaci o bezplatném poskytnutí hlavního denního jídla apod.) a současně doloží související doklady (např. jízdenky, doklady o ubytování, dálniční poplatky, parkovné apod.). Některé druhy cestovních náhrad však zaměstnanec nemusí prokazovat, neboť jejich výše je zákoníkem práce stanovena [např. tuzemské i zahraniční stravné, ceny pohonných hmot (PHM), sazbu základní náhrady]. Vzhledem k tomu, že není proveditelné každoročně (případně i opakovaně v průběhu roku) zákoník práce novelizovat, jsou na základě tzv. zmocňovacího ustanovení (§ 189 ZP) minimálně k 1. 1. 1. každého roku vyhlášeny nové sazby prostřednictvím prováděcích právních předpisů [vyhlášek Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstva financí (MF)].
1. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2023 Sb.
Vyhláška MPSV č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024 (dále jen „vyhláška č. 398/2023 Sb.“), aktualizuje s účinností od 1. 1. 2024 sazby tuzemského stravného, sazby základních náhrad při použití motorového vozidla a také průměrné ceny PHM.
1.1. Náhrada zvýšených stravovacích výdajů (stravné) při tuzemských pracovních cestách
Sazby stravného vyhlášené MPSV by měly zaměstnancům nahradit výdaje spojené s jejich stravováním při pracovních cestách. Stravné by mělo pokrýt zvýšené výdaje způsobené tím, že se zaměstnanec nemůže stravovat obvyklým způsobem.
Pro podnikatelskou sféru jsou s účinností od 1. 1. 2024 stanoveny minimální sazby stravného,
a to ve vazbě na délku pracovní cesty v jednom dni. Horní hranice stravného není pro podnikatelskou sféru stanovena:
*
140 Kč
, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
*
212 Kč
, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
*
333 Kč
, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Zaměstnavatelé, které označujeme jako „nepodnikatelská sféra“,
jsou vymezeni v ustanovení

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Cestovní náhrady 2023
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Určení a změna pravidelného pracoviště
Zahraniční pracovní cesty
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty

Související otázky a odpovědi

Náhrada za použití soukromého vozidla
Cestovné
Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje
Souběh stravenkového paušálu a stravného při pracovní cestě
Cestovní náhrady
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Cestovní náhrady u jednatele
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Služební automobil a cesta do bydliště
Cestovní příkazy
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Parkovné a cestovní příkaz
Cestovní náhrady
Proplácení služebních jízd soukromými vozidly
Prokázání výdajů za ubytování na pracovní cestě
Paušalizace cestovních náhrad u obchodních zástupců a dalších skupin zaměstnanců
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce
341/2023 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024
398/2023 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024