333/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
333/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. listopadu 2023,
kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 25/2015 Sb. a zákona č. 128/2016 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb., vyhlášky č. 347/2015 Sb., vyhlášky č. 395/2016 Sb., vyhlášky č. 466/2017 Sb., vyhlášky č. 344/2019 Sb., vyhlášky č. 514/2021 Sb. a vyhlášky č. 160/2022 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 2 bodu 7.2 se číslo "10" nahrazuje číslem "25".
2. V příloze č. 4 vzoru NAR 1-12 OSS Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu se v poznámkách č. 3 a 4 slova "č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "upravující rozpočtovou skladbu".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Při předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí krajem a hlavním městem Prahou do centrálního systému účetních informací státu a při potvrzení úplnosti a správnosti tohoto výkazu obce, městské části hlavního města Prahy a dobrovolného svazku obcí krajským úřadem a Magistrátem hlavního města Prahy v centrálním systému účetních informací státu za období leden až prosinec roku 2023 se postupuje podle bodu 7.2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

Související dokumenty

Související články

Ke změnám v právní úpravě nepřetržitého odpočinku