Ochrana zdraví zaměstnance - zákaz výpovědi z pracovního poměru

Vydáno: 16 minut čtení

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. jako základní pracovněprávní předpis plní nejen funkci regulující personální praxi, ale řadou ustanovení chrání slabší stranu pracovněprávních vztahů – zaměstnance. Je to zejména v oblasti skončení pracovního poměru nebo změny druhu práce. Stanoví jednoznačné důvody pro skončení pracovního poměru, a přitom zohledňuje určité sociální, zdravotní nebo jiné situace, v níž se zaměstnanec nachází. Legislativně se tento postup označuje jako „ochranná doba“ v pracovním poměru.

Ochrana zdraví zaměstnance – zákaz výpovědi z pracovního poměru
JUDr.
Ladislav
Jouza
Zejména se jedná o zdravotní stav zaměstnance (např. dočasná pracovní neschopnost), ztráta zdravotních nebo jiných předpokladů k práci, těhotenství nebo jiné překážky v práci (např. mateřská nebo rodičovská dovolená) apod. ZP zakazuje zaměstnavateli, aby mohl v těchto nebo dalších případech dát zaměstnanci výpověď.
Výčet těchto důvodů je uveden v § 53 ZP.
Platí ovšem výjimky. Právní ochrany se nemůže dovolávat zaměstnanec, který svým jednáním porušil právní povinnosti vyplývající z předpisů (pracovní kázeň) zejména ze ZP.
Důvody pro zákaz
Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď:
v době, kdy
je uznán dočasně neschopným práce
, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení (při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování),
při výkonu
vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení
ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto cvičení, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto cvičení,
v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně
uvolněn pro výkon veřejné fun

Související dokumenty

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce

Související články

Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
BOZP, homeworking a home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Letní brigády z pohledu BOZP
Harmonogram směn z pohledu BOZP
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Měnící se svět práce a wellbeing
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Homeworking, trend dnešní doby?
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Obliba home-office v Evropě roste

Související pracovní situace

Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
DPP - vstupní prohlídka
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Pracovní úraz
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Školení první pomoci
Chemické záchody na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí