Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele

Vydáno: 21 minut čtení

Na základě zákona č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byla zavedena sleva na pojistném pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají určené skupiny zaměstnanců za stanovených podmínek. Tato sleva je zavedena s účinností od 1. února 2023 a týká se jen zaměstnavatelů, nikoliv zaměstnanců. Účelem zavedení slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „sleva na pojistném“) pro zaměstnavatele je podpořit zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců. Sleva na pojistném se týká toho pojistného, které odvádějí zaměstnavatelé jako poplatníci.

Okruh zaměstnanců, za které náleží zaměstnavateli sleva na pojistném

Sleva na pojistném náleží zaměstnavateli za zaměstnávání stanovených skupin zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru. Není rozhodné, zda se jedná o pracovní nebo služební poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou. Podmínkou nároku na slevu není, aby pracovní nebo služební poměr trval celý kalendářní měsíc, avšak musí zakládat účast na nemocenském pojištění. Sleva nenáleží za zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, i kdyby byly jinak všechny podmínky splněny. Slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance jen jednomu zaměstnavateli. Sleva na pojistném bude náležet i za zaměstnance, s nimiž byl uzavřen pracovní nebo služební poměr před 1. únorem 2023.

Sleva na pojistném náleží za zaměstnávání těchto zaměstnanců:

  1. zaměstnance staršího 55 let;
  2. zaměstnance, který pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (jedná se o rozhodnutí uvedené v § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře); vztah k dítěti a věk dítěte se prokazuje rodným listem dítěte a v případě péče nahrazující péči rodičů tímto rozhodnutím;
  3. zaměstnance, který pečuje o osobu závislou na pomoci jiné osoby, pokud se jedná o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV (středně těžká, těžká nebo úplná závislost); osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění; tato péče se prokazuje potvrzením krajské pobočky Úřadu práce (ne starším než 1 měsíc) vydaným na základě § 29 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a čestným prohlášením;
  4. zaměstnance, který se připravuje na budoucí povolání studiem; studium se posuzuje podle § 21 odst.1 písm. a), § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění (jedná se o studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách, s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného st

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
K některým změnám v nemocenském pojištění
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Daňové aktuality
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Prominutí pojistného na sociální pojištění
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Daňové aktuality
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění

Související předpisy

216/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
108/2006 Sb. o sociálních službách
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související vzory

Vzor: Převedení na jinou práci
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Související otázky a odpovědi

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
ELDP za rok 2019
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Odměny členů orgánů právnických osob
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Sleva na pojistném za zaměstnance se zdravotním postižením
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Zálohy u licenčních poplatků
OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění