104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)

Schválený:
104/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. března 2012
o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 95 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, k provedení § 65 zákona o specifických zdravotních službách:
 
§ 1
Nemoci z povolání podle nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, (dále jen „nařízení vlády“)1) posuzují a uznávají poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, v jejichž území vymezeném v povolení k uznávání nemocí z povolání podle zákona o specifických zdravotních službách2) se ke dni zahájení posuzování zdravotního stavu posuzované osoby za účelem vydání lékařského posudku podle § 3 odst. 1 nachází
a) místo výkonu práce nebo služby, kde je důvodné podezření, že posuzovaná osoba pracuje nebo naposledy pracovala za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná nemoc z povolání vzniká, a základní pracovněprávní vztah, služební poměr nebo jiný obdobný vztah (dále jen „pracovněprávní vztah“) posuzované osoby k zaměstnavateli trvá,
b) sídlo nebo místo podnikání vysílajícího zaměstnavatele nebo místo usazení organizační složky nebo podniku zaměstnavatele se sídlem mimo území České republiky, a to v případě výkonu práce nebo služby v zahraničí, pokud trvá pracovněprávní vztah posuzované osoby k zaměstnavateli, u které je důvodné podezření, že posuzovaná osoba pracuje nebo pracovala za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná nemoc z povolání vzniká,
c) adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, která již není v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli a u které je důvodné podezření, že pracovala za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná nemoc z povolání vzniká, nebo
d) sídlo nebo místo podnikání vysílajícího zaměstnavatele nebo místo usazení organizační složky nebo podniku zaměstnavatele se sídlem mimo území České republiky, je-li důvodné podezření, že posuzovaná osoba žijící v zahraničí, která již není v pracovněprávním vztahu k tomuto zaměstnavateli, pracovala naposledy za podmínek, jejichž vlivem nemoci z povolání vznikají.
 
§ 2
Podmínky, za nichž nelze nemoc, která byla uznaná za nemoc z povolání podle nařízení vlády, nadále uznat za nemoc z povolání, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce. Tyto podmínky se zjišťují na základě posouzení zdravotního stavu posuzované osoby a výsledků odborných vyšetření vyžádaných nebo provedených poskytovatelem v oboru pracovní lékařství, pokud je to důvodné.
 
§ 3
(1) Lékařský posudek o uznání nemoci z povolání, o neuznání nemoci za nemoc z povolání nebo o ukončení nemoci z povolání (dále jen „posudek o nemoci z povolání“) poskytovatel v oboru pracovní lékařství prokazatelně předá
a) zaměstnavateli, u něhož posuzovaná osoba pracovala naposledy před zjištěním nemoci z povolání za podmínek, za kterých nemoc z povolání vzniká, nebo před zjištěním nemoci neuznané jako nemoc z povolání, nebo
b) jinému subjektu, který poskytuje peněžité plnění související s nemocí z povolání; subjektu, který poskytuje peněžité plnění související s nemocí z povolání, se nepředává posudek o neuznání nemoci z povolání.
(2) Posudek o nemoci z povolání, u kterého nastaly podle zákona o specifických zdravotních službách právní účinky3), předá poskytovatel v oboru pracovní lékařství bez zbytečného odkladu
a) registrujícímu poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,
b) příslušnému poskytovateli pracovnělékařské služby, jde-li o zaměstnance,
c) příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nebo Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost u onemocnění, které mohlo vzniknout v souvislosti s prací s ionizujícím zářením nebo radioaktivními látkami, a to v případě, kdy byl příslušný orgán nebo úřad požádán o ověření podmínek vzniku nemoci z povolání; posudek o ukončení nemoci z povolání se příslušnému orgánu nebo úřadu nepředává,
d) zdravotní pojišťovně, u které je posuzovaná osoba pojištěna, s výjimkou posudku o neuznání nemoci z povolání.
 
§ 4
Posudek o nemoci z povolání obsahuje
a) náležitosti podle jiného právního předpisu stanovícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace4),
b) identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu
1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla podnikatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je li zaměstnavatelem právnická osoba,
2. adresu místa podnikání, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nad 90 dnů nebo adresu místa trvalého pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v cizině, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,
c) datum
1. zjištění nemoci, kterým je den vyšetření, při kterém bylo poprvé prokázáno onemocnění uznané později za nemoc z povolání, a to ve stupni závažnosti poruchy, pokud je stanoven nařízením vlády,
2. učinění závěru, že nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále uznat za nemoc z povolání, jde-li o ukončení nemoci z povolání, nebo
3. učinění závěru, že nemoc nesplňuje podmínky pro uznání za nemoc z povolání,
d) označení příslušné kapitoly a položky seznamu nemocí z povolání podle nařízení vlády, jde-li o nemoc uvedenou v písmenu c) bodě 1.
 
§ 5
Podle § 1 až 4 se postupuje obdobně, jde-li o posuzování a uznávání ohrožení nemocí z povolání.
 
§ 6
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.
2. Vyhláška č. 38/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.
3. Vyhláška č. 250/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb.
4. Vyhláška č. 53/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb. a vyhlášky č. 250/2007 Sb.
 
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.
Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
 
Příloha
Podmínky, za nichž nelze nemoc nadále uznat za nemoc z povolání
Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami - Kapitola I přílohy nařízení vlády
Položky 1. - 58.
Opakované zjištění fyziologických výsledků klinického vyšetření, laboratorních a pomocných vyšetřovacích metod, cíleně zaměřených na změny zdravotního stavu, odpovídající účinku chemické noxy, která způsobila onemocnění uznané jako nemoc z povolání.
Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory - Kapitola II přílohy nařízení vlády
Položka 1
- Nemoc způsobená ionizujícím zářením
a) akutní nemoc z ozáření - po normalizaci klinického a hematologického nálezu nebo po návratu k hodnotám před postižením, jsou-li známy,
b) akutní radiační dermatitidy prvního stupně - po normalizaci dermatologického nálezu,
c) poruchy spermiogeneze - po normalizaci spermiogramu nebo po návratu k hodnotám před postižením, jsou-li známy,
d) zákal oční čočky - po úspěšné operaci katarakty a nahrazení oční čočky se zákalem umělou čočkou,
e) neoplastické procesy po jejich vyléčení na základě závěrů příslušného odborného vyšetření.
Položka 2
- Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením
a) poruchy spermiogeneze - po normalizaci spermiogramu nebo po návratu k hodnotám před postižením, jsou-li známy,
b) zákal oční čočky - po úspěšné operaci katarakty a nahrazení oční čočky se zákalem umělou čočkou,
c) jiné lokální důsledky tepelných účinků - po jejich úplném odeznění.
Položka 3
- Zákal čočky způsobený tepelným zářením
Po úspěšné operaci katarakty a nahrazení oční čočky se zákalem umělou čočkou.
Položka 5
- Nemoc způsobená přetlakem nebo podtlakem okolního prostředí
Po odeznění klinických příznaků nemoci a normalizaci výsledků získaných objektivními vyšetřovacími metodami.
Položka 6
- Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
Vodní chladový test nejméně dvakrát s odstupem alespoň 6 měsíců v mezích normy; testem v mezích normy se rozumí bez rozpadu křivek při pletysmografickém vyšetření.
Položka 7
- Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických nebo úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
Nejsou-li neurologickým vyšetřením zjištěny objektivní známky onemocnění a současně jsou v mezích normy výsledky EMG postiženého nervu.
Položka 8
- Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
Nejsou-li přítomny klinické známky nemoci a současně jsou v mezích normy výsledky objektivních pomocných vyšetření; tím se rozumí, že je zjištěn normální ortopedický nález.
Položka 9
- Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování
Nejsou-li přítomny klinické známky nemoci a současně jsou v mezích normy výsledky objektivních pomocných vyšetření; tím se rozumí, že je zjištěn normální ortopedický nález.
Položka 10
- Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování
Nejsou-li neurologickým vyšetřením zjištěny objektivní známky onemocnění a současně jsou v mezích normy výsledky EMG postiženého nervu.
Položka 11
- Nemoci tíhových váčků z tlaku
Nejsou-li přítomny klinické známky nemoci; tím se rozumí, že je zjištěn normální ortopedický nález.
Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice - Kapitola III přílohy nařízení vlády
Položka 4
- Pneumokonióza ze svařování
Po normalizaci radiologických nálezů podle klasifikace Mezinárodní organizace práce, tím se rozumí radiologický nález pod četnost znaků p1/1.
Nemoci z povolání kožní - Kapitola IV přílohy nařízení vlády
Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory
a) dermatitis irritativa, acne oleosa, acne picea - nejsou-li po dobu alespoň 1 roku prokazatelně přítomny klinické známky manifestace nemoci,
b) eczema contactum, dermatitis proteinica, urticaria contacta - nejsou-li po dobu 2 let prokazatelně přítomny klinické známky manifestace nemoci.
Nemoci z povolání přenosné a parazitární - Kapitola V přílohy nařízení vlády
Onemocnění, která nepřecházejí do chronické fáze po ukončeném léčení, nejsou-li přítomny klinické známky nemoci a současně výsledky objektivních vyšetřovacích metod potvrzují její vyléčení.
Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli - Kapitola VI přílohy nařízení vlády
Položka 1
- Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie
Podle vyjádření klinického foniatra, že nejsou přítomny klinické známky nemoci.
1) Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
2) § 66 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
3) § 44 odst. 4 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb.
4) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.