Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021

Vydáno: 22 minut čtení

Novela zákoníku práce, provedená zákonem č. 285/2020 Sb., přinesla některé podstatné změny v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, které se spolu s dalšími souvisejícími novelizovanými právními předpisy, které nabyty účinnosti dnem 1. ledna 2021, projeví při provádění této agendy v roce 2021. Předmětem tohoto článku je o těchto změnách informovat.

Může být při odškodňování újmy na zdraví podle zákoníku práce subsidiárně uplatňován občanský zákoník?

Tato otázka je opakovaně kladena pro aplikační praxi. Jestliže si připomeneme některé závěry judikatury Nejvyššího soudu, lépe pak pochopíme, proč „jádrem“ rozebírané novely zákoníku práce se stala agenda odškodňování smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání. Judikatura Nejvyššího soudu zaujala v minulosti opakovaně jasný právní názor, že náhrady za bolest i za ztížení společenského uplatnění mohou být posuzovány jen v právním režimu „bodového ohodnocení“ jednotlivých újem na zdraví podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů (rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4556/2016 ze dne 26. září 2017 se týká náhrady za bolest, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3687/2018 ze dne 28. května 2019 se týká náhrady za ztížení společenského uplatnění). Nahlíženo z opačného zorného úhlu pohledu občanského zákoníku, tyto nároky nemohou být řešeny na základě zásady subsidiární aplikace občanského zákoníku podle tohoto kodexu nového a k němu vydané Metodiky Nejvyššího soudu.

Stejnou odpověď dávala judikatura Nejvyššího soudu i k jednorázovému odškodnění pozůstalých v případě smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání, tedy že nelze subsidiárně uplatňovat (starý) občanský zákoník. Nicméně ještě před nabytím účinnosti výše zmíněné novely zákoníku práce ve vztahu k náhradě nemateriální duševní újmy pozůstalých od 1. ledna 2021 se v judikatuře Nejvyššího soudu objevilo několik případů, kdy byla připuštěna aplikace občanského zákoníku v případě smrtelných pracovních úrazů. Tak např. byla připuštěna možnost odškodnění duševní újmy zaopatřených synů podle občanského zákoníku v případě smrtelného pracovního úrazu jejich otce. K pracovnímu úrazu došlo v důsledku porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vůči jejich otci ze strany zaměstnavatele, šlo tedy o odpovědnost za protiprávní jednání zaměstnavatele (rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 710/2019 ze dne 10. března 2020 a na něj navazující rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 136/2018 ze dne 8. září 2020). Možnost uplatnění občanskoprávní odpovědnosti za smrtelný pracovní úraz agenturního zaměstnance připustil Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 3287/2019

Související dokumenty

Související články

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Vybrané aspekty odškodňování pracovních úrazů
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Nemoci z povolání
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2020
Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Bezpečnost balicích strojů. Ohlédnutí za seriálem
Odškodňování školních úrazů
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení
První rok v práci může být fatální
Pracovní úrazy při cestách autem
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce

Související otázky a odpovědi

Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Ohrožení nemocí z povolání
Šetření nemocí z povolání
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz a daňový náklad
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Náhrada za pracovní úraz
Pracovní úraz
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Krácení bolestného

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů
89/2012 Sb. občanský zákoník
575/2020 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
40/2009 Sb. trestní zákoník
205/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
517/2020 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
487/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Související komentovaná judikatura

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
Odškodňování smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání

Související judikáty

Náhrada škody zaměstnavatelem. Pracovní úraz. Bolestné
Určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění v pracovněprávních vztazích
Nemajetková újma zaopatřeného dítěte zemřelého zaměstnance
Rozsudek mezitímní; Náhrada škody; Duševní útrapy (o. z.) [ Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.) ]
Náhrada škody, Náhrada škody zaměstnavatelem, Pracovní úraz
Náhrada škody; Duševní útrapy (o. z.) [ Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.) ]