Nemoci z povolání

Vydáno: 23 minut čtení

V praxi se velmi často hovoří o pracovních úrazech a o důsledcích s tím spojených, ale již méně o nemocech z povolání. Proto se v následujících řádcích u nich zastavíme.

Nemoc z povolání

V pracovním procesu je zaměstnanec vystavován celé řadě nepříznivých působení chemických, fyzikálních, biologických a jiných škodlivých faktorů. Ty mohou negativně ovlivnit organismus zaměstnance a způsobit jeho onemocnění. Pokud se prokáže příčinná souvislost mezi působícím vlivem pracovního prostředí a vznikem nemoci, hovoří se o nemoci z povolání. Jestliže lékařský posudek existenci této nemoci a příčinné souvislosti potvrdí, vzniká zaměstnanci nárok na odškodnění podle zvláštního právního předpisu.

Je obvyklé, že právní předpis stanoví, co se rozumí nemocí z povolání. V České republice je to nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Současnost však přináší nové materiály a technologie, spojené s novými pracovními riziky a tím s možností výskytu nových typů poškození zdraví. Zároveň i v oblasti pracovního lékařství značně pokročilo vědecké poznání příčinných souvislosti mezi pracovními riziky a nemocemi. Je proto zapotřebí, aby byl vytvořen mechanismus aktualizace seznamu nemocí z povolání, zajišťující dostatečnou míry flexibility při posuzování výskytu onemocnění tohoto druhu.

Přestože nemoc z povolání je pojmem právním, sledování výskytu profesionálních onemocnění zahrnujících nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání je jistým ukazatelem stavu péče o zdraví při práci. Všechna nově vzniklá a uznaná profesionální onemocnění se hlásí do Národního registru nemocí z povolání, který byl založen již v roce 1991 a navázal na dlouhodobá statistická sledování hygienické služby prakticky od 70. let minulého století.

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb.

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. stanoví ve svém § 1, že nemocemi z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Seznam nemoci z povolání je přílohou tohoto nařízení vlády a člení se na nemoci z povolání způsobené chemickými látkami, fyzikálními faktory, na nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice, nemoci z povolání kožní, nemoci z povolání přenosné a parazitární a nemoci z povolání způsobené ostatními faktory. Těchto šest kapitol seznamu se pak člení na položky. U jednotlivých položek je uvedeno její číslo, označení nemoci z povolání a podmínky jejího vzniku.

Vzorem pro vytvoření českého seznamu nemocí z povolání byl seznam nemocí z povolání MOP z roku 1980.

Tento seznam byl již dvakrát novelizován, poprvé v roce 2002 ve formě Doporučení R194 z 90. Generální konference MOP. K další aktualizaci seznamu, který je přílohou Doporučení, došlo v roce 2010.

Evropská komise vydala pro členské státy seznam nemocí z povolání ve formě doporučení v roce 19

Související dokumenty

Související pracovní situace

Převedení na jinou práci
Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností

Související články

Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při cestách autem
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
BOZP mladistvých zaměstnanců
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2020
Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Bezpečnost balicích strojů. Ohlédnutí za seriálem
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení

Související otázky a odpovědi

Ohrožení nemocí z povolání
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Šetření nemocí z povolání
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Pracovní úraz a daňový náklad
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz

Související předpisy

290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
114/2011 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
148/2014 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
506/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
342/1997 Sb. , kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
65/1965 Sb. Zákoník práce

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související judikáty