Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky

Vydáno: 21 minut čtení

Tak, jako každý rok, dochází od ledna k valorizaci průměrných výdělků pro odškodňování ztráty na výdělku z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání (tzv. renty), jakož pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých (tzv. renty především vdov a sirotků v případě smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání). Toto pojednání o valorizaci průměrných výdělků pojmeme poněkud šířeji než jen jako „matematickou“ informaci o procentech valorizace průměrných výdělků, ale pojednáme o valorizaci v širších souvislostech.

Valorizace průměrných výdělků od 1. ledna 2020 (renty poškozených)

Náhrady za ztrátu na výdělku z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (tzv. renty) se počítají podle tohoto „vzorečku“:

Průměrný měsíční výdělek minus invalidní důchod poskytovaný z důvodu pracovního úrazu (nemoci z povolání) minus dosahovaný výdělek (anebo fiktivní výdělek na úrovni tzv. stop výdělku nebo minimální mzdy) = renta.

Valorizace se týká první veličiny, průměrného měsíčního výdělku před vznikem nároku na rentu. Valorizace pro rok 2020 byla provedena nařízením vlády č. 321/2019 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Toto nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2020. Podstatou valorizace je, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet renty nebo renty vdovy nebo sirotka, tedy již i v minulosti případně valorizovaný, se zvyšuje o 5,2 % a o 151 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 321/2019 Sb.). Zvýšení průměrného výdělku musí provést odpovědný zaměstnavatel, případně za něj jeho „zákonná pojišťovna“ Kooperativa nebo Česká pojišťovna, a.s., automaticky, bez žádosti oprávněné osoby. Zvýšení průměrného výdělku se poprvé promítne do výše renty, případně renty vdovy nebo sirotka, za měsíc leden 2020, tedy s výplatou renty v měsíci únoru 2020. Ostatní obsah předmětného valorizačního nařízení vlády je standardní, lze snad jen zdůraznit, že pokud se renta počítá z průměrného měsíčního čistého výdělku před vznikem škody (valorizovaného), vypočtená částka renty se zvyšuje o 20 % tak, aby bylo možné posléze provést její zdanění stejným způsobem jako o rent, které jsou vypočítávány z průměrného hrubého měsíčního výdělku. Zvýšení o 20 % se proto v praxi někdy říká „zvýšení na daň“, i když to pohledem souvislostí na zákon o daních z příjmů, který stanoví univerzální sazbu daně 15 %., není úplně přesné. Sazba daně z příjmů 15 % z příjmů ze závislé činnosti obsahuje „trik superhrubé mzdy“ – tedy ustanovení, že základnou pro daň z příjmů ze závislé činnosti není skutečná mzda (plat) zaměstnance, ale mzda (plat) zvýšená o sociální pojištění zaměstnavatele. Protože však renty z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nepodléhají odvodům na sociální (ale ani zdra

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN

Související články

Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XI. Úraz zaměstnance na vrtné soupravě
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - X. Pád zaměstnance z nezajištěné pracovní plošiny
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Pozor na riziko vzniku profesního astmatu a dermatitidy
Pracovní úraz - co teď?!
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
První rok v práci může být fatální
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Pracovní úrazy při cestách autem
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku

Související otázky a odpovědi

Náhrada za pracovní úraz
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ohrožení nemocí z povolání
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz a daňový náklad
Pracovní úraz

Související předpisy

321/2019 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb., zákoník práce
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
260/2019 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
89/2012 Sb. občanský zákoník
181/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
347/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Související judikáty

Výdělek po pracovním úrazu
Náhrada škody; Duševní útrapy (o. z.) [ Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.) ]