Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Vydáno: 14 minut čtení

Pracovní úrazy

Přesná definice pracovního úrazu je uvedena v § 271k odst. 1 zákoníku práce (dále „ZP“): „Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ Jaké to jsou úkony, je specifikováno v § 273 a § 274 ZP, a je zde rovněž uvedeno, co je z přímé souvislosti vyňato, například stravování nebo cesta do zaměstnání a zpět. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů (§ 271k odst. 2 ZP). Například úředník je mimo svou pracovní dobu napaden, že někomu neschválil jeho žádost.

Někdy však není jednoduché rozlišit, zda se o pracovní úraz jedná, či nikoliv. Stane-li se úraz v rámci areálu firmy, ale ne přímo na pracovišti, rozhodujeme, zdali jde o úraz pracovní, nebo úraz na cestě do práce, který pracovní není. Z judikátu Nejvyššího soudu sp. zn.: 21 Cdo 688/2005 vyplývá: „Je-li v jednom areálu umístěno několik zaměstnavatelů, je pro posouzení, kdy končí cesta zaměstnance do zaměstnání, rozhodující závěr, od kterého okamžiku po vstupu do areálu začal být zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele usměrňujícím jeho jednání.“

Za jistých okolností může být pracovním úrazem například infarkt myokardu. V tomto případě musí být příčinná souvislost mezi úrazem a vzniklou škodou. Musí jít o po

Související dokumenty

Související články

Ohlášení pracovního úrazu OIP
Pozor na riziko vzniku profesního astmatu a dermatitidy
Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2017
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Pracovní úrazy při cestách autem
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
První rok v práci může být fatální
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu

Související předpisy

290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
262/2006 Sb. zákoník práce
276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze
65/1965 Sb. Zákoník práce
125/1993 Sb. , kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Související komentovaná judikatura

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Související judikáty

Pracovní úraz a cesta do zaměstnání
Odpovědnost za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; Team-building
Úraz zaměstnance v průběhu (zahraniční) pracovní cesty na cestě z ubytování na pracoviště
Vymezení lehkomyslného jednání zaměstnance v souvislosti s pracovním úrazem (§191/2/c)

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Krácení bolestného
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ohrožení nemocí z povolání
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu