Novela zákoníku práce a jiné úkony v obecném zájmu

Vydáno: 20 minut čtení

Tímto článkem se chceme ještě jednou vrátit k novele zákoníku práce provedené zákonem č. 285/2000 Sb. Jak je známo, některé změny zavedené touto novelou nabyly účinnosti až 1. ledna 2021. Mezi nimi byla i jedna změna v právní úpravě překážek v práci – jiných úkonů v obecném zájmu. Jde sice na první pohled o změnu drobnou, nicméně určitě pro řadu zaměstnanců zajímavou a užitečnou, proto se na ní společně podívejme.

Podstatou každého základního pracovněprávního vztahu je pracovní závazek, který by bylo možno stručně charakterizovat jako smluvní závazek zaměstnance vykonávat sjednanou práci a tomu odpovídající povinnost zaměstnavatele sjednanou práci přidělovat a platit za její výkon mzdu. I pro základní pracovněprávní vztahy je platné vymezení závazkového vztahu, tak jak je vymezeno v § 1721 obč. zák., dle kterého „Ze závazku má věřitel vůči dlužníkovi právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.“ Obsahem individuálních pracovněprávních vztahů jsou práva a jim odpovídající povinnosti jejich subjektů.

V průběhu realizace vzájemných práv a povinností smluvními stranami pracovněprávních vztahů dochází často k situacím, kdy zaměstnanec nemůže plnit část pracovního závazku spočívající ve výkonu práce, neboť nastanou určité skutečnosti, které činí nemožným nebo je značně ztěžují. Takové skutečnosti nastávají zcela běžně jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele, a právní úprava s nimi spojuje rozličné důsledky. Jedná se o právní skutečnosti, které souhrnně označujeme jako překážky v práci.

Podstatou těchto skutečností (překážek v práci) je právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovněprávních povinností. Podstatným rysem překážky v práci je též skutečnost, že musí zasahovat do pracovní doby (čímž brání zaměstnanci v plnění závazku konat práci v pracovní době), odrazem této skutečnosti je například i částečně odchylná úprava osobních překážek v práci u zaměstnanců, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonávají sjednanou práci v pracovní době, kterou si sami rozvrhují (tzv. homeworking).

Četnost výskytu překážek v práci a zejména projevy ochranné funkce pracovního práva vedly vždy k tomu, že nemožnost plnění nebyla v rámci pracovního práva primárně řešena zánikem závazku, ale byla upravena specificky, a to změnou či dočasnou suspenzí pracovního závazku v případě krátkodobé či dočasné nemožnosti plnění. Právě problematice dočasné suspenze pracovního závazku a některým právům a povinnostem s ní souvisejícím je věno vána část osmá zákoníku práce, upravující souhrnně překážky v práci, a to jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele.

Jako překážky v práci tedy souhrnně označujeme ty případy (právní skutečnosti) které zaměstnanec z důvodu (objektivní i subje

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výkon práce pro účely dovolené
Vyhledání nového zaměstnání
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
BOZP při práci formou home office
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Zkouška na alkohol v krvi
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Příspěvek na ochranné nápoje
Hasicí přístroj v budově
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kontrola alkoholu na pracovišti
Kontrola používání OOPP
Bezpečnostní listy na pracovišti
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Pracovní úraz
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2000 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb.
89/2012 Sb. občanský zákoník
104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
18/1991 Sb. o jiných úkonech v obecném zájmu
172/1973 Sb. o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
108/2001 Sb.m.s. o sjednání Úmluvy o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty (Úmluva č. 135)
513/1991 Sb. obchodní zákoník
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
458/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
627/2004 Sb. o evropské společnosti
307/2006 Sb. o evropské družstevní společnosti
125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev
320/2009 Sb. , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 27. část