18/1991 Sb. o jiných úkonech v obecném zájmu

Schválený:
18/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 7. ledna 1991
o jiných úkonech v obecném zájmu
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 124 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a zákona č. 3/1991 Sb.:
 
§ 1
Jiné úkony v obecném zájmu, rozsah a podmínky poskytování pracovního volna s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku 1) nebo bez této náhrady jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
 
§ 2
Jinými úkony v obecném zájmu jsou též činnosti, 2) při nichž se poskytuje pracovníku podle právních předpisů pracovní volno s náhradou mzdy nebo bez této náhrady v rozsahu a za podmínek stanovených těmito předpisy, nejde-li o výkon veřejné funkce nebo občanskou povinnost.
 
§ 3
Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/1988 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.
 
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.
Ministr:
Miller v.r.
 
Příl.1
Jiné úkony v obecním zájmu, při nichž se poskytuje pracovní volno
 
ČÁST I
PRACOVNÍ VOLNO S NÁHRADOU MZDY
Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytuje pracovníku v případech, rozsahu a za podmínek dále uvedených:
a) Činnost dárce při odběru krve a při aferéze
Pracovní volno za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nepostačí 24 hodiny, poskytuje se pracovní volno za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.
b) Činnost dárce dalších biologických materiálů
Pracovní volno za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud uvedené skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 48 hodin od nástupu cesty k odběru. Podle odebraného odběru, charakteru odběru a zdravotního stavu dárce může lékař určit, že pracovní volno se zkracuje nebo prodlužuje; při prodloužení však nejvýše po dobu zasahující do pracovní doby v rámci 96 hodin od nástupu cesty k odběru. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno podle písmene a) věty poslední.
c) Činnost registrovaných kandidátů a členů volebních komisí při volbách do zákonodárných sborů a zastupitelstvech v obcích
Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.
d) Činnost pracovníka při přednášce nebo výuce včetně zkušební činnosti
Pracovní volno v rozsahu nejvýše 12 pracovních dnů v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně organizace.
e) Činnost člena Horské služby a občana, který na její výzvu a podle jejích pokynů osobně pomáhá při záchranné akci v terénu
Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.
f) Účast pracovníka na volbě orgánu zaměstnavatelské organizace
Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.
g) Činnost rozhodce hospodářských sporů organizací
Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně organizace.
h) Činnost vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucí, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež
Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše pak tři týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně organizace a za podmínky, že pracovník nejméně po dobu jednoho roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce podle předchozí věty se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež.
 
ČÁST II
PRACOVNÍ VOLNO BEZ NÁHRADY MZDY
Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytuje pracovníku v případech, rozsahu a za podmínek dále uvedených:
a) Činnost zprostředkovatele a rozhodce při kolektivním vyjednávání, 3) rozhodce v mezinárodním obchodním styku 4) a ověřovatele (auditora) 5)
Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.
b) Činnost dobrovolného sčítacího orgánu při sčítání lidu, domů a bytů včetně doplňujících výběrových šetření obyvatelstva
Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše 10 pracovních dnů v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně organizace.
c) Činnost dobrovolného zdravotníka Československého červeného kříže nebo jiné organizace při výkonu zdravotnických služeb při sportovní nebo společenské akci
Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně organizace.
d) Činnost pracovníka při organizované zájmové tělovýchovné, sportovní nebo kulturní akci a nezbytné přípravě na ni
Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně organizace.
1) § 275 zákoníku práce.
2) Např. činnost v odborovém hnutí nebo při provádění státních inspekcí.
3) § 11 a násl. zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.
4) Zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů.
5) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti.

Související dokumenty

Související články

Novela zákoníku práce a jiné úkony v obecném zájmu