307/2006 Sb. o evropské družstevní společnosti

Schválený:
307/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. května 2006
o evropské družstevní společnosti
Změna: 126/2008 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
USTANOVENÍ K NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ O STATUTU EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
  
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné nařízení Rady Evropských společenství o statutu evropské družstevní společnosti1) (dále jen "nařízení") právní poměry evropské družstevní společnosti a zapracovává směrnici Rady Evropských společenství, kterou se upravuje zapojení zaměstnanců do rozhodování o záležitostech evropské družstevní společnosti2).
(2) Na evropskou družstevní společnost se nevztahuje zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem3).
 
§ 2
Na založení evropské družstevní společnosti, která bude mít zapsané sídlo na území České republiky, se může účastnit i právnická osoba, jejíž skutečné sídlo leží mimo území členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor (dále jen "členský stát"), jestliže je založena podle práva některého členského státu, má zapsané sídlo v členském státě a má trvalý a efektivní vztah k ekonomice členského státu.
  
HLAVA II
PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
 
§ 3
Statutární orgán evropské družstevní společnosti uloží návrh přemístění zapsaného sídla do sbírky listin obchodního rejstříku a zveřejní jej v Obchodním věstníku. Návrh přemístění zapsaného sídla nesmí být schválen valnou hromadou dříve než 2 měsíce po zveřejnění návrhu v Obchodním věstníku.
 
§ 4
Statutární orgán evropské družstevní společnosti podá návrh na zápis přemístění zapsaného sídla do rejstříku nového sídla bez zbytečného odkladu poté, co jsou splněny veškeré právní povinnosti stanovené pro přemístění zapsaného sídla.
 
§ 5
(1) Jestliže se v důsledku přemístění zapsaného sídla významným způsobem zhorší dobytnost pohledávek, má věřitel evropské družstevní společnosti, který přihlásí své pohledávky do 3 měsíců ode dne, kdy byl v Obchodním věstníku zveřejněn návrh přemístění zapsaného sídla, právo požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, ledaže se s evropskou družstevní společností dohodne jinak.
(2) Vlastníci dluhopisů emitovaných evropskou družstevní společností mají stejná práva jako vlastníci dluhopisů při fúzi.
(3) Povinnost splatit členský vklad nebo další majetkovou účast není přemístěním zapsaného sídla dotčena.
 
§ 6
Notář vydává osvědčení podle čl. 7 odst. 8 nařízení na základě předložených listin. Osvědčení je veřejnou listinou.
 
§ 7
Evropská družstevní společnost notáři předloží tyto listiny:
a) návrh přemístění zapsaného sídla,
b) stejnopis notářského zápisu osvědčující rozhodnutí valné hromady evropské družstevní společnosti, kterým byl návrh přemístění zapsaného sídla schválen,
c) listiny osvědčující, že došlo ke zveřejnění
1. návrhu přemístění zapsaného sídla a
2. upozornění členům a věřitelům na jejich právo nahlížet v sídle evropské družstevní společnosti do určených dokumentů,
d) zprávu představenstva nebo správní rady o důvodech návrhu přemístění zapsaného sídla,
e) prohlášení všech členů představenstva a kontrolní komise nebo správní rady a generálního ředitele učiněné formou notářského zápisu, že
1. jim není známo, že by byl podán návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady evropské družstevní společnosti anebo žaloba na určení neplatnosti přemístění zapsaného sídla anebo že veškerá řízení tohoto druhu byla pravomocně skončena anebo že se veškeré oprávněné osoby tohoto práva vzdaly způsobem stanoveným zvláštním zákonem,
2. práva všech členů a věřitelů stanovená právními předpisy byla uspokojena nebo zajištěna anebo že s těmito osobami byla uzavřena dohoda o jiném řešení vzájemných vztahů, anebo že jim není známo, že by někdo uplatnil vůči evropské družstevní společnosti jakékoliv právo, a
3. veškeré údaje a informace poskytnuté členům, věřitelům a notáři jsou úplné a správné.
 
§ 8
Osvědčení musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a sídlo notáře,
b) místo a datum vyhotovení osvědčení,
c) obchodní firmu, zapsané sídlo, identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo") a údaj o zápisu evropské družstevní společnosti, které se osvědčení vydává, do obchodního rejstříku,
d) prohlášení notáře o provedení všech úkonů a splnění všech podmínek, které je evropská družstevní společnost povinna splnit,
e) údaje o tom, jaké úkony byly provedeny a jaké podmínky byly splněny a jak se notář přesvědčil o jejich splnění,
f) seznam všech listin, které byly notáři předloženy, a
g) otisk úředního razítka notáře a jeho vlastnoruční podpis.
 
§ 9
Oznámení podle čl. 7 odst. 11 nařízení je podkladem pro výmaz původního sídla evropské družstevní společnosti z obchodního rejstříku, aniž by soud příslušný k vedení obchodního rejstříku (dále jen "rejstříkový soud") vydával rozhodnutí ve věci.
  
HLAVA III
ZÁPIS EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
 
§ 10
(1) Evropská družstevní společnost, která má nebo bude mít zapsané sídlo na území České republiky, se zapisuje do obchodního rejstříku.
(2) Do obchodního rejstříku se zapisují údaje stanovené zvláštními zákony pro družstva.
 
§ 11
(1) U evropské družstevní společnosti dualistické struktury se dále zapisují údaje o tom, že člen kontrolní komise dočasně vykonává funkci člena představenstva, a den vzniku a zániku pověření k dočasnému výkonu funkce.
(2) U evropské družstevní společnosti monistické struktury se nezapisují údaje o představenstvu; místo nich se zapíše
a) jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo členů správní rady,
b) jméno, příjmení a bydliště generálního ředitele,
c) jméno, příjmení a bydliště pověřeného ředitele nebo ředitelů,
d) den vzniku a zániku funkce předsedy správní rady,
e) pověření člena správní rady výkonem funkce předsedy správní rady a doba, na kterou je pověření uděleno,
f) určení, zda je statutárním orgánem předseda správní rady nebo generální ředitel, který není předsedou správní rady,
g) způsob jednání správní rady a statutárního orgánu a
h) způsob jednání jednoho nebo více pověřených ředitelů.
(3) Je-li členem správní rady právnická osoba, zapisuje se i jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která bude vykonávat práva a povinnosti člena správní rady jménem právnické osoby.
 
§ 12
Evropská družstevní společnost zakládá do sbírky listin obchodního rejstříku kromě listin stanovených v nařízení a listin stanovených zvláštním zákonem pro družstva i
a) návrh přemístění zapsaného sídla,
b) stejnopis notářského zápisu o usnesení valné hromady o schválení návrhu přemístění zapsaného sídla,
c) rozhodnutí soudu o neplatnosti usnesení valné hromady, kterým byl schválen návrh přemístění zapsaného sídla nebo kterým byla určena neplatnost návrhu přemístění zapsaného sídla,
d) projekt změny právní formy družstva na evropskou družstevní společnost a jeho návrh,
e) rozhodnutí soudu o neplatnosti usnesení členské schůze družstva, kterým byl schválen návrh projektu změny právní formy družstva na evropskou družstevní společnost nebo kterým byla určena neplatnost projektu změny právní formy družstva na evropskou družstevní společnost,
f) projekt změny právní formy evropské družstevní společnosti na družstvo a jeho návrh,
g) rozhodnutí soudu o neplatnosti usnesení valné hromady evropské družstevní společnosti, kterým byl schválen návrh projektu změny právní formy evropské družstevní společnosti na družstvo nebo kterým byla určena neplatnost projektu změny právní formy evropské družstevní společnosti na družstvo,
h) listiny o pověření člena správní rady výkonem funkce předsedy správní rady a
i) listiny osvědčující jmenování a odvolání nebo jiný způsob zániku funkce generálního ředitele a pověřeného ředitele nebo ředitelů evropské družstevní společnosti.
 
§ 13
Rejstříkový soud oznámí Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství každou skutečnost uvedenou v článku 13 nařízení, a to ve lhůtě tam uvedené. Oznámení činí soud na náklady státu.
  
HLAVA IV
NĚKTERÁ USTANOVENÍ O ZMĚNĚ STANOV EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
 
§ 14
(1) Ustanovení stanov evropské družstevní společnosti, která jsou v rozporu se smlouvou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti uzavřenou podle tohoto zákona, jsou neplatná.
(2) Statutární orgán uvede stanovy do souladu se smlouvou o rozsahu a způsobu zapojení zaměstnanců bez zbytečného odkladu poté, co bude rozpor stanov se smlouvou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti zjištěn; valná hromada o tom nerozhoduje, na nejbližším zasedání však musí být členové evropské družstevní společnosti informováni o rozsahu a důvodech provedených změn.
  
HLAVA V
ZALOŽENÍ EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI FÚZÍ
 
§ 15
Znalecký přezkum může být proveden za podmínek upravených zvláštním zákonem za všechna družstva zúčastněná na fúzi dvěma znalci společně; o tom znalci vyhotoví společnou znaleckou zprávu o fúzi. Společná znalecká zpráva o fúzi však není přípustná, stanoví-li tak právní řád členského státu, v němž má své zapsané sídlo některé z družstev zúčastněných na fúzi.
 
§ 16
(1) Člen družstva, které se účastní založení evropské družstevní společnosti fúzí a které má zapsané sídlo na území České republiky, může z družstva vystoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se členská schůze družstva usnesla na schválení návrhu projektu o založení evropské družstevní společnosti fúzí, jestliže se zasedání členské schůze zúčastnil a nehlasoval pro schválení návrhu. Členství vystupujícího člena zaniká dnem doručení oznámení družstvu o vystoupení. Oznámení o vystoupení musí mít písemnou formu a musí v něm být uveden důvod vystoupení. Vystoupení nelze odvolat.
(2) Jestliže o návrhu podle odstavce 1 rozhodlo shromáždění delegátů, může člen, který není delegátem nebo který jako delegát nehlasoval pro schválení návrhu, vystoupit z družstva ve lhůtě 90 dnů ode dne, kdy shromáždění delegátů návrh podle odstavce 1 schválilo.
 
§ 17
(1) Notář vydává osvědčení podle článku 29 odst. 3 nařízení na základě předložených listin. Osvědčení je veřejnou listinou.
(2) Osvědčení musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a sídlo notáře,
b) místo a datum vyhotovení osvědčení,
c) obchodní firmu, zapsané sídlo, identifikační číslo a údaj o zápisu družstva zúčastněného na založení evropské družstevní společnosti fúzí, kterému se osvědčení vydává, do obchodního rejstříku,
d) prohlášení notáře o provedení všech úkonů a splnění všech podmínek, které je družstvo zúčastněné na založení evropské družstevní společnosti fúzí povinno splnit,
e) údaje o tom, jaké úkony byly provedeny a jaké podmínky byly splněny a jak se notář přesvědčil o jejich splnění,
f) seznam všech listin, které byly notáři předloženy, a
g) otisk úředního razítka notáře a jeho vlastnoruční podpis.
 
§ 18
Družstva zúčastněná na založení evropské družstevní společnosti fúzí notáři předloží tyto listiny:
a) projekt založení evropské družstevní společnosti fúzí a jeho návrh,
b) stejnopis notářského zápisu osvědčující rozhodnutí členských schůzí nebo jiných obdobných nejvyšších orgánů všech družstev zúčastněných na fúzi,
c) znalecké zprávy za všechna zúčastněná družstva nebo společnou znaleckou zprávu,
d) listiny osvědčující, že došlo ke zveřejnění
1. návrhu projektu a
2. upozornění členům a věřitelům na jejich právo nahlížet v sídle každého z družstev zúčastněných na založení evropské družstevní společnosti fúzí do určených dokumentů,
e) zprávu představenstva nebo správní rady o důvodech návrhu projektu založení evropské družstevní společnosti fúzí,
f) prohlášení všech členů představenstva a kontrolní komise nebo správní rady a generálního ředitele všech zúčastněných družstev učiněné formou notářského zápisu, že
1. jim není známo, že by byl podán návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, valné hromady nebo jiného obdobného nejvyššího orgánu družstva anebo žaloba na určení neplatnosti projektu založení evropské družstevní společnosti fúzí anebo že veškerá řízení tohoto druhu byla pravomocně skončena anebo že se veškeré oprávněné osoby tohoto práva vzdaly způsobem stanoveným zvláštním zákonem,
2. práva všech členů a věřitelů stanovená nařízením a ostatními právními předpisy byla uspokojena nebo zajištěna anebo že s těmito osobami byla uzavřena dohoda o jiném řešení vzájemných vztahů, a že jim není známo, že by někdo uplatnil vůči kterémukoliv z družstev zúčastněných na založení evropské družstevní společnosti fúzí jakékoliv právo,
3. veškeré údaje a informace poskytnuté členům, věřitelům a notáři jsou úplné, správné a věcně podložené a
g) listiny osvědčující, že dosud probíhá některé z řízení uvedených v čl. 29 odst. 3 nařízení.
 
§ 19
(1) Splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis evropské družstevní společnosti založené fúzí do obchodního rejstříku osvědčuje notář, který vydal osvědčení podle § 17 a 18, nebo jiný notář, jestliže se evropská družstevní společnost zapisuje do obchodního rejstříku. Osvědčení je veřejnou listinou.
(2) Notář vydá osvědčení na žádost českého zúčastněného družstva na základě jemu předložených listin. Prováděcí právní předpis stanoví, jaké listiny dokládají, že
a) byl projekt fúze schválen všemi zúčastněnými družstvy ve stejném znění,
b) byl v souladu s tímto zákonem stanoven způsob a rozsah zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti,
c) byla předložena všemi českými zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná podle § 17,
d) byla předložena všemi zahraničními zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány veřejné moci za každé zahraniční zúčastněné družstvo,
e) jsou splněny ostatní požadavky vyžadované českým právním řádem pro zápis evropské družstevní společnosti do obchodního rejstříku.
(3) Osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí obsahuje
a) jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,
b) místo a datum vyhotovení osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí,
c) firmy, sídla, identifikační čísla a právní formy všech českých zúčastněných družstev a firmy, popřípadě názvy, sídla a právní formy všech zahraničních zúčastněných družstev,
d) seznam listin, které byly notáři k osvědčení předloženy, a
e) prohlášení notáře, že se osobně přesvědčil, že
1. byl projekt fúze schválen všemi zúčastněnými družstvy ve stejném znění,
2. byl v souladu s tímto zákonem stanoven způsob a rozsah zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti,
3. mu byla předložena všemi českými zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná podle § 17,
4. mu byla předložena všemi zahraničními zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány veřejné moci za každé zahraniční zúčastněné družstvo,
5. jsou splněny ostatní požadavky vyžadované českým právním řádem pro zápis evropské družstevní společnosti do obchodního rejstříku.
(4) Notář osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí postupem podle zvláštního zákona odmítne vydat, jestliže mu zúčastněná družstva nepředloží předepsané listiny nebo jiné listiny notářem k vydání osvědčení důvodně vyžadované.
  
HLAVA VI
ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY DRUŽSTVA NA EVROPSKOU DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOST
 
§ 20
Představenstvo družstva založí projekt změny právní formy družstva na evropskou družstevní společnost do sbírky listin obchodního rejstříku a zveřejní jej v Obchodním věstníku ve lhůtě stanovené v čl. 35 odst. 4 nařízení.
 
§ 21
Soud jmenuje znalce pro osvědčení splnění podmínek stanovených v čl. 35 odst. 5 nařízení postupem stanoveným zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev při změně právní formy družstva na akciovou společnost.
 
HLAVA VII
VNITŘNÍ STRUKTURA EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
Díl 1
Dualistický systém
 
§ 22
Člen kontrolní komise, který je dočasně pověřen k výkonu funkce člena představenstva, vykonává tuto funkci jen do nejbližšího zasedání valné hromady evropské družstevní společnosti, které zvolí nového člena představenstva; tímto dnem jeho pověření k výkonu funkce zaniká.
 
§ 23
Stanovy evropské družstevní společnosti mohou určit, že členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
 
§ 24
(1) Představenstvo evropské družstevní společnosti, která má zapsané sídlo na území České republiky, musí mít alespoň 3 členy.
(2) Kontrolní komise evropské družstevní společnosti, která má zapsané sídlo na území České republiky, musí mít alespoň 3 členy.
Díl 2
Monistický systém
Oddíl 1
Správní rada
 
§ 25
(1) Správní rada musí mít nejméně 3 členy.
(2) Členy správní rady volí a odvolává valná hromada.
(3) Je-li členem správní rady právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s jejím členstvím ve správní radě fyzická osoba, která je k tomu zmocněna; plná moc musí mít písemnou formu. Zmocněnec musí splňovat stejné podmínky, jako kdyby byl členem správní rady osobně, kromě členství v evropské družstevní společnosti, a nesmí udělit další plnou moc za tímto účelem třetí osobě.
 
§ 26
(1) K účasti na zasedání správní rady se vždy přizve generální ředitel a pověřený ředitel (§ 30).
(2) Není-li správní rada svolána po dobu delší než 3 měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina členů správní rady, a to s pořadem jednání, který žadatelé určí. Nesvolá-li předseda správní radu do 3 dnů od doručení žádosti k jeho rukám, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese evropská družstevní společnost.
(3) O svolání zasedání správní rady může požádat předsedu správní rady generální ředitel, a to s pořadem jednání, který generální ředitel určí. Nesvolá-li předseda správní radu do 3 dnů od doručení žádosti k jeho rukám, může ji svolat generální ředitel sám; náklady s tím spojené nese evropská družstevní společnost.
(4) Zúžení navrhovaného pořadu jednání podle odstavců 2 a 3 proti vůli žadatelů nebo některých z nich není dovoleno.
 
§ 27
(1) Správní rada určuje v souladu s nařízením pravidla řízení činnosti evropské družstevní společnosti, ledaže si toto vyhradila k rozhodnutí její valná hromada, a dohlíží na jejich řádný výkon. Správní rada se může zabývat jakoukoliv záležitostí týkající se evropské družstevní společnosti, ledaže ji nařízení, tento zákon, zvláštní zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
(2) Usnesení správní rady jsou pro všechny orgány evropské družstevní společnosti kromě valné hromady závazná.
(3) Při rozporu mezi usneseními valné hromady a správní rady se postupuje podle usnesení valné hromady; práva třetích osob nabytá v dobré víře tím nejsou dotčena.
Oddíl 2
Předseda správní rady
 
§ 28
(1) Předseda správní rady reprezentuje správní radu, organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce orgánů evropské družstevní společnosti. O svých zjištěních a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu.
(2) Předseda správní rady zastupuje evropskou družstevní společnost v řízení před orgány veřejné moci proti osobám, které jsou orgánem evropské družstevní společnosti nebo jeho členem.
(3) Správní rada může dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného ze svých členů, není-li předseda správní rady dočasně způsobilý k výkonu funkce.
Oddíl 3
Generální ředitel
 
§ 29
(1) Generální ředitel evropské družstevní společnosti monistické struktury je jejím statutárním orgánem. Generálního ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Generálním ředitelem může být současně jmenován i předseda správní rady.
(2) Generálnímu řediteli přísluší jednatelské oprávnění i obchodní vedení evropské družstevní společnosti.
(3) Generálním ředitelem nesmí být prokurista evropské družstevní společnosti.
Oddíl 4
Pověřený ředitel
 
§ 30
(1) Správní rada může na návrh generálního ředitele jmenovat jednoho nebo více pověřených ředitelů, pokud to stanovy nezakazují.
(2) Pověřený ředitel nesmí být členem správní rady, generálním ředitelem a prokuristou evropské družstevní společnosti.
(3) Rozsah působnosti pověřeného ředitele určí správní rada po předchozí dohodě s generálním ředitelem.
(4) Je-li jmenován více než jeden pověřený ředitel, platí, že je každý oprávněn k samostatnému obchodnímu vedení a k samostatnému jednání jménem evropské družstevní společnosti ve stejném rozsahu jako generální ředitel, ledaže stanovy nebo usnesení správní rady určují něco jiného.
Oddíl 5
Společná ustanovení o orgánech evropské družstevní společnosti monistického systému
 
§ 31
V případech neupravených v nařízení nebo v tomto dílu tohoto zákona se na postavení správní rady, jejích členů a předsedy a generálního ředitele a pověřeného ředitele použijí ustanovení o představenstvu a kontrolní komisi družstva, která nejlépe odpovídají povaze a působnosti těchto orgánů.
 
§ 32
(1) Členem správní rady, generálním ředitelem a pověřeným ředitelem může být jen osoba, která splňuje podmínky pro členství v představenstvu družstva stanovené zvláštními zákony. Předsedou správní rady, který je generálním ředitelem, a generálním ředitelem a pověřeným ředitelem může být jen fyzická osoba.
(2) Dnem, kdy člen správní rady, generální ředitel a pověřený ředitel přestane splňovat některou z podmínek výkonu funkce, jeho funkce zaniká; tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
(3) Odměnu generálního ředitele a pověřeného ředitele určuje správní rada a smlouvu o výkonu funkce, je-li uzavírána, podepisuje za evropskou družstevní společnost správní radou určený člen po předchozím souhlasu dvou třetin hlasů všech členů správní rady. Smlouva uzavřená bez předchozího souhlasu správní rady je neplatná.
(4) Generální ředitel a pověřený ředitel odpovídá za škodu způsobenou evropské družstevní společnosti plněním usnesení valné hromady nebo správní rady, které je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami evropské družstevní společnosti.
(5) Omezení jednatelského oprávnění generálního ředitele a pověřeného ředitele není vůči třetím osobám účinné, i když bylo zveřejněno.
(6) Ustanovení zvláštního zákona o funkčním období člena orgánu družstva neplatí pro generálního ředitele, který není předsedou správní rady, a pro pověřeného ředitele.
 
HLAVA VIII
ZRUŠENÍ EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI SOUDEM
 
§ 33
(1) Jestliže skutečné sídlo evropské družstevní společnosti, které má zapsané sídlo na území České republiky, bude v rozporu s čl. 6 prvé věty nařízení přeneseno mimo území České republiky, je evropská družstevní společnost povinna bez zbytečného odkladu přijmout některé z opatření k nápravě stanovené v čl. 73 odst. 2 nařízení, aby došlo k navrácení skutečného sídla na území České republiky.
(2) Jestliže nedojde k nápravě do 3 měsíců ode dne, kdy došlo k porušení čl. 6 prvé věty nařízení, může soud i bez návrhu evropskou družstevní společnost zrušit a nařídit její likvidaci. Evropská družstevní společnost se zrušuje ke dni právní moci rozhodnutí soudu.
(3) Před rozhodnutím podle odstavce 2 poskytne soud evropské družstevní společnosti lhůtu k nápravě, která nesmí být kratší než 90 dnů a delší než 150 dnů. Lhůtu lze na návrh evropské družstevní společnosti prodloužit, avšak jen jednou a ne více než o 60 dnů.
 
§ 34
Zjistí-li kterýkoliv orgán veřejné moci, že skutečné sídlo evropské družstevní společnosti, která má své zapsané sídlo v jiném členském státu, se nachází na území České republiky, je povinen bez zbytečného odkladu o tom informovat Ministerstvo spravedlnosti, které o tomto zjištění bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán členského státu, v němž má evropská družstevní společnost své zapsané sídlo.
 
HLAVA IX
ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI NA DRUŽSTVO
 
§ 35
Statutární orgán evropské družstevní společnosti, která má zapsané sídlo na území České republiky, uloží projekt změny právní formy evropské družstevní společnosti do sbírky listin a zveřejní jej v Obchodním věstníku.
 
§ 36
Pro účely ocenění jmění evropské družstevní společnosti, která má zapsané sídlo na území České republiky, která mění svoji právní formu na družstvo, jmenuje znalce pro ocenění jmění soud postupem stanoveným zvláštním zákonem pro jmenování znalce při změně právní formy družstva.
 
ČÁST DRUHÁ
ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI DO ROZHODOVÁNÍ O ZÁLEŽITOSTECH EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
  
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 37
(1) Zaměstnanci evropské družstevní společnosti, zaměstnanci dceřiné společnosti evropské družstevní společnosti a zaměstnanci pracující v organizační složce evropské družstevní společnosti (dále jen "zaměstnanci evropské družstevní společnosti") mají právo na zapojení do rozhodování o záležitostech evropské družstevní společnosti za podmínek a způsobem stanoveným tímto zákonem.
(2) Právem na zapojení do rozhodování o záležitostech evropské družstevní společnosti se rozumí takové postupy podle tohoto zákona, kterými mohou zaměstnanci evropské družstevní společnosti přímo či nepřímo působit na rozhodování orgánů evropské družstevní společnosti (dále jen "právo na zapojení").
(3) Právo na zapojení obsahuje
a) právo na informace a projednání a
b) právo volit a být volen, jmenovat, doporučovat nebo souhlasit nebo nesouhlasit s volbou nebo jmenováním členů správní rady nebo kontrolní komise evropské družstevní společnosti (dále jen "právo vlivu").
 
§ 38
(1) Právo na informace a projednání se vztahuje na veškeré záležitosti, které se týkají evropské družstevní společnosti a jejích organizačních složek a dceřiných společností evropské družstevní společnosti na území členských států nebo které překračují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu. Projednáním se rozumí navázání dialogu a výměna názorů mezi zvláštním vyjednávacím výborem, výborem zaměstnanců, zástupci zaměstnanců nebo zaměstnanci a příslušným orgánem evropské družstevní společnosti, a to v době, způsobem a o obsahu, které umožňují zvláštnímu vyjednávacímu výboru, výboru zaměstnanců, zástupcům zaměstnanců nebo zaměstnancům vyjádřit na základě poskytnutých informací stanovisko k plánovaným opatřením příslušného orgánu, které lze vzít v úvahu v procesu rozhodování v rámci evropské družstevní společnosti.
(2) Potřebné informace musí být poskytnuty zaměstnancům vždy v dostatečném časovém předstihu a v takovém rozsahu, aby byla zajištěna dostatečná informovanost zaměstnanců a ti je mohli efektivně využít v souladu s tímto zákonem, zejména se připravit na projednání.
 
§ 39
Zúčastněnou právnickou osobou se rozumí právnická osoba, která se účastní na založení evropské družstevní společnosti.
 
§ 40
(1) Dceřinou společností se rozumí společnost, v níž má právnická osoba uvedená v § 39 rozhodující vliv. Rozhodující vliv vykonává právnická osoba, jestliže
a) se na základním kapitálu společnosti přímo či nepřímo podílí z více než 50 %,
b) kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu společnosti, nebo
c) může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady nebo správní rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu společnosti.
(2) Jestliže více právnických osob z téhož seskupení splňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1, považuje se za právnickou osobu, jež vykonává rozhodující vliv, ta z nich, která splňuje podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. c), ledaže je prokázáno, že rozhodující vliv vykonává jiná právnická osoba.
(3) Za hlasovací práva uvedená v odstavci 1 písm. b) se považují též práva, jež mohou vykonávat dceřiné společnosti právnické osoby nebo osoby jednající jménem nebo na účet této právnické osoby nebo jménem nebo na účet jejích dceřiných společností.
(4) Rozhodující vliv podle odstavce 1 nikdy nemá právnická osoba, o níž to stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství5).
(5) Rozhodující vliv podle odstavce 1 nikdy nemá ani osoba, jejíž vliv plyne pouze z plnění povinností uložených právním řádem členského státu při výkonu funkce v souvislosti s likvidací, zastavením plateb, konkursem, vyrovnáním nebo jiným obdobným řízením.
(6) Existence rozhodujícího vlivu se posuzuje podle právního řádu toho členského státu, jímž se řídí vnitřní poměry posuzované právnické osoby, a pokud se tyto neřídí právním řádem žádného členského státu, posoudí se podle právního řádu toho členského státu, na jehož území se nachází jakákoliv forma zastoupení posuzované právnické osoby. Není-li takovéhoto zastoupení, posoudí se existence rozhodujícího vlivu podle právního řádu toho členského státu, ve kterém je umístěna hlavní správa té společnosti ze skupiny ovládané posuzovanou právnickou osobou, která má nejvyšší počet zaměstnanců.
 
§ 41
(1) Dotčenou dceřinou společností se rozumí dceřiná společnost zúčastněné právnické osoby, která se má stát dceřinou společností evropské družstevní společnosti.
(2) Dotčenou organizační složkou se rozumí organizační složka, která se má stát organizační složkou evropské družstevní společnosti.
 
§ 42
Přemístěním zapsaného sídla evropské družstevní společnosti na nebo z území České republiky se nesnižuje míra zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti.
  
HLAVA II
JEDNÁNÍ O ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
Díl 1
Pravidla pro zřízení a složení zvláštního vyjednávacího výboru
 
§ 43
(1) Při jednání o zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti zastupuje zaměstnance zúčastněných právnických osob, dotčených dceřiných společností a dotčených organizačních složek zvláštní vyjednávací výbor zaměstnanců (dále jen "vyjednávací výbor").
(2) Není-li dále stanoveno jinak, použijí se ustanovení § 44 až 69 pouze na jednání o zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti, která má nebo bude mít zapsané sídlo na území České republiky.
 
§ 44
(1) Statutární nebo jiné vedoucí orgány zúčastněných právnických osob přijmou bez zbytečného odkladu po pořízení návrhu projektu založení evropské družstevní společnosti fúzí nebo po uzavření dohody o přípravě založení evropské družstevní společnosti opatření potřebná k ustavení a činnosti vyjednávacího výboru.
(2) Zúčastněná právnická osoba, která má zapsané sídlo na území České republiky, zveřejní bez zbytečného odkladu v Obchodním věstníku informaci o záměru založit evropskou družstevní společnost.
(3) Statutární nebo jiné vedoucí orgány zúčastněných právnických osob poskytnou bez zbytečného odkladu všem zaměstnancům a zástupcům zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů, pokud jsou ustaveni, vhodnou formou tyto údaje:
a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název a sídlo a zapsané sídlo, je-li odlišné, právní formu a počet zaměstnanců všech zúčastněných právnických osob ke dni zveřejnění informace podle odstavce 2,
b) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, zapsané sídlo a sídlo, je-li odlišné, právní formu a počet zaměstnanců všech dceřiných společností zúčastněných právnických osob ke dni zveřejnění informace podle odstavce 2,
c) počet zaměstnanců a umístění organizačních složek zúčastněných právnických osob umístěných v jiných členských státech,
d) podrobné údaje o způsobu a rozsahu práva vlivu zaměstnanců na složení orgánů zúčastněných právnických osob a
e) počet zaměstnanců zúčastněných právnických osob oprávněných vykonávat právo vlivu.
(4) Povinnost zřídit vyjednávací výbor a postupovat podle této části zákona je dána bez zřetele ke skutečnosti, v kterém členském státu má mít zakládaná evropská družstevní společnost své zapsané sídlo.
 
§ 45
(1) Členové vyjednávacího výboru budou voleni podle počtu zaměstnanců zúčastněných právnických osob, které má v každém členském státu každá zúčastněná právnická osoba.
(2) Volba členů vyjednávacího výboru zastupujících zaměstnance zúčastněných právnických osob a dotčených dceřiných společností a zaměstnance pracující v dotčených organizačních složkách se řídí ustanoveními § 290 odst. 4 zákoníku práce a ustanoveními tohoto zákona.
(3) Členem vyjednávacího výboru může být zvolen
a) zaměstnanec zúčastněné právnické osoby,
b) zaměstnanec dotčené dceřiné společnosti,
c) zaměstnanec pracující v dotčené organizační složce a
d) osoba, která je funkcionářem nebo zástupcem odborové organizace, i když není zaměstnancem zúčastněné právnické osoby, dotčené dceřiné společnosti nebo dotčené organizační složky.
(4) Osobě, která byla zvolena za člena vyjednávacího výboru, nezaniká členství ve vyjednávacím výboru, jestliže dojde k zániku jejího pracovního poměru u zaměstnavatele, jehož zaměstnance zastupuje, může však ze své funkce odstoupit prohlášením učiněným na nejbližším zasedání vyjednávacího výboru; tím její členství ve vyjednávacím výboru zaniká.
(5) Členové vyjednávacího výboru zastupující zaměstnance z jiných členských států než z České republiky se zvolí nebo jmenují způsobem stanoveným právními předpisy jiných členských států.
 
§ 46
(1) Na každých i započatých 10 % zaměstnanců zúčastněných právnických osob a dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách, kteří jsou zaměstnáni ve stejném členském státě, počítaných z celkového počtu zaměstnanců zúčastněných právnických osob a dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách ve všech členských státech, se volí jeden člen vyjednávacího výboru.
(2) Pro účely zjištění okruhu osob, jež mají právo volby nebo jmenování členů vyjednávacího výboru, je rozhodným počet zaměstnanců zúčastněných právnických osob a dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách ke dni zveřejnění návrhu založení evropské družstevní společnosti.
 
§ 47
(1) Jestliže při založení evropské družstevní společnosti fúzí nebudou místa ve vyjednávacím výboru obsazena takovým způsobem, aby zaměstnance každého zanikajícího družstva zúčastněného na fúzi zastupoval alespoň jeden člen vyjednávacího výboru přímo či nepřímo zvolený nebo jmenovaný těmito zaměstnanci (dále jen "přímý zástupce"), zvýší se počet členů vyjednávacího výboru tak, aby mohli být ve vyjednávacím výboru zastoupeni zaměstnanci každého zanikajícího družstva zúčastněného na fúzi.
(2) Pokud by měl počet členů vyjednávacího výboru doplněný podle odstavce 1 ve všech členských státech překročit počet členů vyjednávacího výboru stanovený podle § 46 o více než 20 %, zvýší se počet členů vyjednávacího výboru jen o 20 % s tím, že dodatečná místa se rozdělí po jednom přímým zástupcům zaměstnanců zúčastněných družstev v pořadí podle počtu jejich zaměstnanců v jednotlivých členských státech.
(3) Místa ve vyjednávacím výboru určená pro zástupce zaměstnanců zúčastněných právnických osob, dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v organizačních složkách umístěných na území České republiky se obsadí tak, aby na zaměstnance každé zúčastněné právnické osoby, dotčené dceřiné společnosti a na zaměstnance pracující v každé organizační složce umístěné na území České republiky připadal alespoň jeden přímý zástupce.
(4) Nelze-li postupovat podle odstavce 3, zvolí se členové vyjednávacího výboru tak, aby zaměstnance každého zanikajícího družstva se zapsaným sídlem na území České republiky zúčastněného na fúzi zastupoval ve vyjednávacím výboru jeden přímý zástupce. Zbylá místa ve vyjednávacím výboru se rozdělí mezi zástupce ostatních zaměstnanců z České republiky postupem podle § 48. Jestliže žádná taková místa nezbudou, budou členové vyjednávacího výboru zvolení podle prvé věty zastupovat všechny zaměstnance z České republiky, a to každý rovným dílem.
(5) Jestliže je počet míst ve vyjednávacím výboru určený pro zástupce zaměstnanců z České republiky i po případném zvýšení počtu členů vyjednávacího výboru podle odstavců 1 a 2 nebo podle příslušných ustanovení právního řádu členského státu, v němž má mít evropská družstevní společnost své zapsané sídlo, nižší než počet zanikajících družstev se zapsaným sídlem na území České republiky zúčastněných na fúzi, rozdělí se tato místa tak, aby přímí zástupci zastupovali zaměstnance zanikajících družstev se zapsaným sídlem na území České republiky zúčastněných na fúzi, v pořadí podle počtu jejich zaměstnanců.
(6) Členové vyjednávacího výboru zvolení podle odstavce 5 současně zastupují všechny zaměstnance z České republiky, a to každý rovným dílem.
 
§ 48
Je-li evropská družstevní společnost zakládána jiným způsobem než fúzí a počet zúčastněných právnických osob, dotčených dceřiných společností a dotčených organizačních složek umístěných na území České republiky je vyšší než celkový počet míst ve vyjednávacím výboru určených pro zástupce zaměstnanců z České republiky, obsadí se tato místa tak, aby přímý zástupce zastupoval ve výboru postupně zúčastněné právnické osoby, dotčené dceřiné společnosti a dotčené organizační složky, a to vždy v pořadí podle počtu jejich zaměstnanců na území České republiky.
 
§ 49
Volba členů vyjednávacího výboru zastupujících zaměstnance zúčastněných právnických osob a dotčených dceřiných společností se sídlem na území České republiky a zaměstnance pracující v dotčených organizačních složkách umístěných na území České republiky se řídí ustanoveními § 47 a 48 vždy, i když evropská družstevní společnost nemá nebo nemá mít zapsané sídlo na území České republiky.
 
§ 50
(1) Rozdělení míst ve vyjednávacím výboru se provede způsobem, z něhož je zřejmé, kolik zaměstnanců který člen zastupuje.
(2) Každý člen vyjednávacího výboru oznámí vyjednávacímu výboru bez zbytečného odkladu po ustavení vyjednávacího výboru, nejpozději však na ustavující schůzi výboru
a) kolik zaměstnanců zastupuje a
b) v kterém členském státě a ve kterých zúčastněných právnických osobách, dotčených dceřiných společnostech a dotčených organizačních složkách jsou tito zaměstnanci zaměstnáni, a to v rozlišení za každý členský stát, právnickou osobu a organizační složku.
 
§ 51
(1) Jestliže dojde v průběhu jednání o účasti zaměstnanců na rozhodování o záležitostech evropské družstevní společnosti k podstatné změně
a) v počtu zúčastněných právnických osob, dotčených dceřiných společností a dotčených organizačních složek,
b) v počtu zaměstnanců zúčastněných právnických osob a dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách, nebo
c) v rozložení počtu zaměstnanců v jednotlivých zúčastněných právnických osobách, dotčených dceřiných společnostech a dotčených organizačních složkách,
jehož důsledkem je podstatné odchýlení se složení vyjednávacího výboru od pravidel stanovených v ustanovení § 45, 46 a § 47 odst. 1 a 2, provede se nové rozdělení míst ve vyjednávacím výboru.
(2) Nové rozdělení míst ve vyjednávacím výboru se provede vždy tak, aby personální změny zasáhly co možná nejnižší počet dosavadních členů vyjednávacího výboru.
Díl 2
Pravidla činnosti a postavení vyjednávacího výboru zaměstnanců
 
§ 52
(1) Statutární nebo jiné obdobné vedoucí orgány zúčastněných právnických osob bez zbytečného odkladu po ustavení vyjednávacího výboru učiní tyto kroky:
a) předají vyjednávacímu výboru písemný návrh založení evropské družstevní společnosti,
b) písemně sdělí vyjednávacímu výboru veškeré informace o procesu zakládání evropské družstevní společnosti až do jeho vzniku,
c) písemně sdělí vyjednávacímu výboru počty zaměstnanců zúčastněných právnických osob a dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách v rozlišení za jednotlivé členské státy, právnické osoby a organizační složky,
d) zajistí vyjednávacímu výboru a jeho členům přiměřené finanční, organizační a věcné podmínky pro jeho činnost a
e) zahájí s vyjednávacím výborem jednání o dosažení dohody o způsobu a rozsahu účasti zaměstnanců evropské družstevní společnosti na rozhodování o jeho záležitostech.
(2) Dojde-li před uzavřením smlouvy o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti nebo přijetím usnesení podle § 57 k významné změně v poskytnutých údajích, bude o tom vyjednávací výbor informován bez zbytečného odkladu poté, co tato změna nastane.
 
§ 53
(1) Vyjednávací výbor si může k jednání přizvat odborné poradce, zejména zástupce odborů na úrovni Evropských společenství nebo z jednotlivých členských států, v nichž pracují zúčastnění zaměstnanci. Bez ohledu na počet přizvaných odborných poradců však zúčastněné právnické osoby hradí náklady pouze na jednoho odborného poradce pro danou oblast.
(2) Zúčastněné právnické osoby předem opatří a průběžně budou hradit veškeré věcně odůvodněné a účelně vynaložené náklady spojené s činností vyjednávacího výboru a jeho jednotlivých členů. Tato povinnost platí pro každou zúčastněnou právnickou osobu se sídlem na území České republiky bez zřetele ke skutečnosti, v kterém členském státě má nebo má mít evropská družstevní společnost své zapsané sídlo.
(3) Vyjednávací výbor může rozhodnout o tom, že bude informovat o zahájení jednání třetí osoby, zejména odborové organizace.
(4) Osoby, které byly informovány vyjednávacím výborem podle odstavce 1 nebo 3, jsou povinny zachovávat mlčenlivost obdobně podle § 54.
 
§ 54
(1) Za vyjednávací výbor jedná vždy předseda nebo jiná vyjednávacím výborem pověřená osoba; právo na zastoupení před soudem tím není dotčeno. Členové vyjednávacího výboru jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech informacích, o kterých se dozvěděli v souvislosti s jednáním a které byly při jejich poskytnutí označeny za důvěrné; to platí bez ohledu na to, kdo předmětné informace poskytl a které zaměstnance jednotliví členové výboru zastupují. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení jednání.
(2) Zúčastněné právnické osoby dále poskytnou vyjednávacímu výboru veškeré dodatečné informace, o které je požádá; to neplatí, jestliže soud na návrh výboru nebo zúčastněné právnické osoby pravomocně rozhodl, že zúčastněná právnická osoba není povinna určitou informaci poskytnout. Soud rozhodne o neposkytnutí informace, jestliže by poskytnutí informace závažným způsobem ohrozilo nebo znemožnilo provozování činnosti zúčastněné právnické osoby nebo evropské družstevní společnosti, jejích dceřiných společností nebo jejích organizačních složek v kterémkoliv členském státě a výbor informaci zcela zjevně nepotřebuje.
(3) Jestliže evropská družstevní společnost nebo zúčastněná právnická osoba požaduje, aby člen vyjednávacího výboru zachoval mlčenlivost bez závažného důvodu, soud rozhodne na návrh vyjednávacího výboru nebo člena vyjednávacího výboru, po němž se zachování mlčenlivosti požaduje, že povinnost mlčenlivosti dnem právní moci rozhodnutí zaniká.
(4) Důkazní břemeno v řízení podle odstavců 2 a 3 má osoba, která odmítla poskytnout informaci nebo která trvá na zachování povinnosti mlčenlivosti.
(5) Jestliže se řízení podle odstavce 2 nebo 3 vede před soudy České republiky, je vyjednávací výbor vždy procesně způsobilý, a to i když evropská družstevní společnost nemá nebo nemá mít své zapsané sídlo na území České republiky.
 
§ 55
(1) Za výkon funkce člena vyjednávacího výboru nenáleží odměna.
(2) Jakákoliv forma přímého či nepřímého zvýhodnění nebo přímé či nepřímé diskriminace člena vyjednávacího výboru v souvislosti s výkonem funkce se zakazuje. Právní úkony, které jsou s tím v rozporu, jsou neplatné.
Díl 3
Pravidla pro usnášení se a jednání vyjednávacího výboru zaměstnanců
 
§ 56
(1) Vyjednávací výbor rozhoduje usnesením přijatým většinou hlasů všech členů, jestliže tito členové současně zastupují většinu zaměstnanců všech zúčastněných právnických osob a dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách.
(2) Smlouva o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti, která vede ke snížení vlivu zaměstnanců na složení orgánů evropské družstevní společnosti oproti stavu, který by nastal, kdyby smlouva nebyla uzavřena, se schvaluje nejméně 2/3 hlasů všech členů, jestliže tito členové současně zastupují nejméně 2/3 všech zaměstnanců všech zúčastněných právnických osob a dotčených dceřiných společností a zaměstnanců pracujících v dotčených organizačních složkách, a to nejméně ze dvou různých členských států.
(3) Ustanovení odstavce 2 neplatí, jestliže právo vlivu má v dosavadních zúčastněných právnických osobách pouze
a) méně než 25 % z celkového počtu zaměstnanců zúčastněných právnických osob, je-li evropská družstevní společnost zakládána fúzí, a
b) méně než 50 % z celkového počtu zaměstnanců zúčastněných právnických osob, je-li evropská družstevní společnost zakládána jiným způsobem než fúzí.
(4) Každý člen vyjednávacího výboru má jeden hlas; ustanovení odstavců 1 až 3 tím není dotčeno.
 
§ 57
(1) Vyjednávací výbor může usnesením přijatým většinou hlasů stanovenou podle § 56 odst. 2 rozhodnout, že
a) nezahájí jednání o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti, nebo
b) zahájená jednání o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti ukončí.
(2) Jestliže přijme vyjednávací výbor některé z rozhodnutí podle odstavce 1, platí, že
a) zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti se omezí na právo na informace a projednání v rozsahu stanoveném právní úpravou toho členského státu, ve kterém má evropská družstevní společnost zaměstnance, a
b) ustanovení § 73 až 98 se nepoužijí; ustanovení zvláštního zákona o přístupu zaměstnanců k nadnárodním informacím a projednání tím nejsou dotčena.
 
§ 58
Jednání o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti nesmí být delší než 6 měsíců ode dne konání ustavující schůze vyjednávacího výboru. Strany se však mohou dohodnout na prodloužení této lhůty. Celková doba jednání o způsobu a rozsahu účasti zaměstnanců evropské družstevní společnosti však nesmí být delší než jeden rok ode dne konání ustavující schůze vyjednávacího výboru.
 
§ 59
(1) Evropská družstevní společnost znovu ustaví vyjednávací výbor, jestliže o to požádá písemnou formou nejméně 10 % zaměstnanců evropské družstevní společnosti nebo jejich zástupci. Povinnost ustavit vyjednávací výbor však nevznikne dříve než uplynutím dvou let od přijetí usnesení podle § 57; tím není dotčena možnost ustavit výbor dříve na základě vzájemné dohody.
(2) Jestliže vyjednávací výbor rozhodne o obnovení jednání, avšak smlouva o zapojení nebude uzavřena, ustanovení § 73 až 98 se nepoužijí.
 
§ 60
Jestliže mají zaměstnanci družstva, které mění svoji právní formu na evropskou družstevní společnost, právo vlivu na složení orgánů družstva ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku, ustanovení § 57 a 59 se nepoužijí.
Díl 4
Smlouva o zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti
 
§ 61
Smlouva o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti (dále jen "smlouva o zapojení") musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň
a) oblast působnosti dohody,
b) složení výboru zaměstnanců, počet jeho členů a rozdělení míst ve výboru zaměstnanců,
c) rozsah oprávnění výboru zaměstnanců vůči představenstvu, kontrolní komisi, správní radě, generálnímu řediteli a pověřenému řediteli při poskytování informací a postup při poskytování informací a projednávání zapojení zaměstnanců,
d) četnost zasedání a způsob svolání výboru zaměstnanců,
e) věcné, finanční a organizační předpoklady činnosti výboru zaměstnanců,
f) den vstupu smlouvy v účinnost,
g) dobu, na kterou byla smlouva uzavřena, a
h) situace, kdy je povinností zahájit nové jednání o zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti, a postupy pro tyto případy.
 
§ 62
Jestliže se strany dohodnou na pravidlech informování a projednání bez ustavení výboru zaměstnanců, musí být tato pravidla ve smlouvě o zapojení obsažena; ustanovení § 61 písm. b), c), d) a e) se nepoužijí. Pro právní postavení osob, jejichž prostřednictvím mohou zaměstnanci vykonávat svá práva na informace a projednání namísto výboru zaměstnanců, se použije obdobně ustanovení § 54 a 55.
 
§ 63
Strany se mohou dohodnout, že zaměstnanci evropské družstevní společnosti budou mít právo vlivu. V takovém případě musí smlouva o zapojení obsahovat vymezení práva vlivu, zejména pak postupy pro volbu, odvolání, doporučování nebo zamítání členů správní rady nebo kontrolní komise zaměstnanci nebo jejich zástupci, práva těchto členů a údaj, kolik členů správní rady nebo kontrolní komise evropské družstevní společnosti mohou zaměstnanci nebo jejich zástupci volit, odvolávat, doporučovat nebo zamítat, popřípadě s jejichž volbou nebo odvoláním mohou nesouhlasit.
 
§ 64
Smlouva o zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti, která je nebo má být založena změnou právní formy družstva, musí obsahovat nejméně stejnou úroveň zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti, jako tomu bylo v družstvu před změnou právní formy.
 
§ 65
(1) Ustanovení smlouvy o zapojení, kterými je v rozporu s tímto zákonem porušováno nebo omezováno právo zaměstnanců evropské družstevní společnosti na zapojení, jsou neplatná.
(2) Není-li ve smlouvě o zapojení dohodnuto něco jiného, ustanovení § 73 až 98 se nepoužijí.
 
§ 66
(1) Strany se mohou dohodnout, že zaměstnanci evropské družstevní společnosti, která nemá a nemá mít své zapsané sídlo na území České republiky, mají právo účastnit se a hlasovat na zasedání valné hromady, úsekové valné hromady anebo valné hromady konané prostřednictvím zástupců členů, jestliže tomu nebrání právní předpisy členského státu zapsaného sídla evropské družstevní společnosti.
(2) Jestliže se zapsané sídlo evropské družstevní společnosti přemisťuje na území České republiky, pak ustanovení smlouvy o zapojení o právu zaměstnanců účastnit se a hlasovat na valné hromadě evropské družstevní společnosti pozbývají účinnosti dnem zápisu nového sídla do obchodního rejstříku.
Díl 5
Postup při neuzavření smlouvy o zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti
 
§ 67
Jestliže statutární nebo jiné obdobné vedoucí orgány všech zúčastněných právnických osob ve lhůtě uvedené v § 58 vysloví bezpodmínečný souhlas s použitím ustanovení tohoto zákona o výboru zaměstnanců a o právu vlivu zaměstnanců, není uzavřena smlouva o zapojení ve lhůtě uvedené v § 58 a vyjednávací výbor nepřijal žádné rozhodnutí podle § 57, řídí se zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti ustanoveními § 73 až 90; ustanovení § 68 tím není dotčeno.
 
§ 68
(1) Zaměstnanci evropské družstevní společnosti mají právo vlivu podle tohoto zákona, jestliže zaměstnanci družstva, jehož právní forma se mění na evropskou družstevní společnost, měli právo vlivu ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.
(2) Zaměstnanci evropské družstevní společnosti vzniklé fúzí mají právo vlivu podle tohoto zákona, jestliže mělo ke dni vzniku evropské družstevní společnosti právo vlivu v nejméně jedné zúčastněné právnické osobě alespoň 25 % všech zaměstnanců všech zúčastněných právnických osob. Vyjednávací výbor však může rozhodnout, že právo vlivu podle prvé věty budou zaměstnanci evropské družstevní společnosti mít i tehdy, jestliže právo vlivu mělo před vznikem evropské družstevní společnosti méně zaměstnanců, než kolik je uvedeno v prvé větě.
(3) Zaměstnanci evropské družstevní společnosti vzniklé jiným způsobem než fúzí nebo změnou právní formy mají právo vlivu podle tohoto zákona, jestliže mělo ke dni vzniku evropské družstevní společnosti právo vlivu v nejméně jedné zúčastněné právnické osobě alespoň 50 % všech zaměstnanců všech zúčastněných právnických osob. Vyjednávací výbor však může rozhodnout, že právo vlivu podle prvé věty budou zaměstnanci evropské družstevní společnosti mít i tehdy, jestliže právo vlivu mělo před vznikem evropské družstevní společnosti méně zaměstnanců, než kolik je uvedeno v prvé větě.
 
§ 69
(1) Jestliže se podmínky výkonu práva vlivu zaměstnanci v jednotlivých zúčastněných právnických osobách podstatným způsobem liší, rozhodne vyjednávací výbor, který způsob výkonu práva vlivu se v evropské družstevní společnosti uplatní, a své rozhodnutí bez zbytečného odkladu sdělí statutárním nebo jiným obdobným vedoucím orgánům všech zúčastněných právnických osob s tím, že jeho rozhodnutí je závazné.
(2) Nerozhodne-li vyjednávací výbor v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy uběhla lhůta pro jednání o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti, platí, že zaměstnanci evropské družstevní společnosti mají takové podmínky výkonu práva vlivu, jaké jsou v zúčastněné právnické osobě s nejvyšší mírou práva vlivu a s nejlepšími podmínkami jeho výkonu pro zaměstnance.
  
HLAVA III
ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ROZHODOVÁNÍ O ZÁLEŽITOSTECH EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI PŘI VZNIKU EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍHO PŘEDCHŮDCE
 
§ 70
Zaměstnanci evropské družstevní společnosti, která byla založena pouze fyzickými osobami nebo fyzickými osobami a pouze jednou právnickou osobou, jež dohromady zaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců v nejméně dvou členských státech, mají právo na zapojení; ustanovení § 37 až 69 platí obdobně s tím, že zúčastněnou právnickou osobou se rozumí evropská družstevní společnost.
 
§ 71
(1) Zaměstnanci evropské družstevní společnosti, která byla založena pouze fyzickými osobami nebo fyzickými osobami a pouze jednou právnickou osobou, jež dohromady zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců anebo zaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců v jediném členském státu, mají právo na spoluúčast na rozhodování a informace v rozsahu stanoveném právními předpisy členského státu, v němž má nebo má mít evropská družstevní společnost své zapsané sídlo.
(2) Zaměstnanci dceřiných společností a organizačních složek evropské družstevní společnosti vymezené v odstavci 1 mají právo na spoluúčast na rozhodování a informace v rozsahu stanoveném právními předpisy členského státu, v němž má dceřiná společnost své sídlo anebo v němž je umístěna organizační složka evropské družstevní společnosti.
 
§ 72
Právo na zapojení zaměstnanců vznikne, jestliže o to po vzniku evropské družstevní společnosti vymezeného v § 71 odst. 1 písemně požádá alespoň jedna třetina z celkového počtu zaměstnanců evropské družstevní společnosti, jejích dceřiných společností a organizačních složek z nejméně dvou různých členských států, nebo pokud v alespoň dvou členských státech celkový počet zaměstnanců evropské družstevní společnosti dosáhne počtu 50 zaměstnanců; ustanovení § 37 až 69 se použijí obdobně.
  
HLAVA IV
VÝBOR ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
Díl 1
Základní ustanovení
 
§ 73
(1) Zaměstnanci evropské družstevní společnosti mají v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem právo na informace a na projednání. Tato práva uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným ve smlouvě o zapojení.
(2) Počet členů výboru, způsob jejich volby a působnost výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo správní radě a generálnímu řediteli upraví stanovy evropské družstevní společnosti v souladu se smlouvou o zapojení. Ustanovení § 74 až 85 se použijí jen tehdy, jestliže tak stanoví tento zákon nebo smlouva o zapojení.
(3) Pro členy výboru zaměstnanců a jejich odborné poradce a jejich práva a povinnosti se ustanovení § 53 a 54 použijí obdobně.
 
§ 74
(1) Volba členů výboru zaměstnanců, kteří mají být voleni z řad zaměstnanců evropské družstevní společnosti pracujících v České republice, se řídí příslušnými ustanoveními obecných pracovněprávních předpisů použitelných pro volbu rady zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí bez zřetele ke skutečnosti, v kterém členském státě má evropská družstevní společnost své zapsané sídlo.
 
§ 75
Způsob volby nebo jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou zastupovat zaměstnance evropské družstevní společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právními předpisy anebo tamějšími platnými zvyklostmi příslušného členského státu.
Díl 2
Stanovení počtu členů výboru zaměstnanců
 
§ 76
(1) Členy výboru zaměstnanců jsou zvolení zaměstnanci evropské družstevní společnosti.
(2) Funkční období výboru zaměstnanců je 5 let ode dne konání voleb do výboru.
(3) Na každých i započatých 10 % zaměstnanců evropské družstevní společnosti, kteří jsou zaměstnáni ve stejném členském státě, počítaných z celkového počtu zaměstnanců evropské družstevní společnosti ve všech členských státech, se volí jeden člen výboru zaměstnanců.
 
§ 77
(1) Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců evropské družstevní společnosti v některém členském státě, že by na ně podle § 76 odst. 3 připadalo více míst, zvýší se přiměřeně počet členů výboru zaměstnanců.
(2) Na nově vytvořená místa se provedou doplňovací volby takovým způsobem, aby nově zvolený člen nebo členové výboru zaměstnanců zastupovali především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců evropské družstevní společnosti v tomto členském státě.
(3) Dodateční členové se volí pouze na zbytek funkčního období výboru zaměstnanců.
 
§ 78
(1) Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců evropské družstevní společnosti v některém členském státě, že by na ně podle § 76 odst. 3 připadalo méně míst, sníží se přiměřeně počet členů výboru zaměstnanců.
(2) Losování určí, kterému členovi nebo členům výboru zaměstnanců, zastupující zaměstnance z toho členského státu, jejichž počet se snížil, zanikne členství ve výboru zaměstnanců.
 
§ 79
Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo nebo správní radu a generálního ředitele o každé změně počtu členů výboru zaměstnanců, o důvodech této změny a o tom, kterým osobám vzniklo nebo zaniklo členství ve výboru zaměstnanců.
Díl 3
Jednání a působnost výboru zaměstnanců
 
§ 80
(1) Výbor zaměstnanců přijme svůj jednací řád.
(2) Je-li to vzhledem k počtu členů výboru zaměstnanců vhodné nebo potřebné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor zaměstnanců. Členové užšího výboru zaměstnanců jsou voleni z řad členů výboru zaměstnanců. Počet členů užšího výboru zaměstnanců určuje výbor zaměstnanců, nesmí však být vyšší než 3 osoby.
(3) Užší výbor zaměstnanců koordinuje činnost výboru zaměstnanců a jedná jeho jménem.
 
§ 81
Do působnosti výboru zaměstnanců náleží všechny záležitosti, které se týkají evropské družstevní společnosti, jejích dceřiných společností a organizačních složek, a dále ty záležitosti, které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státě.
 
§ 82
(1) Výbor zaměstnanců nebo užší výbor se může kdykoliv sejít k jednání bez přítomnosti třetích osob. Orgán evropské družstevní společnosti nebo jeho člen se může zasedání výboru zaměstnanců nebo užšího výboru zúčastnit, jen je-li předem pozván a souhlasí- -li s tím předem 2/3 všech členů výboru zaměstnanců.
(2) Zakazuje se jakákoliv forma přímého či nepřímého ovlivňování jednání výboru zaměstnanců a jeho jednotlivých členů a jakákoliv forma přímého či nepřímého omezování nebo znemožňování činnosti výboru zaměstnanců nebo jeho členů.
(3) Každý člen výboru zaměstnanců je uvolněn z výkonu práce na zasedání výboru zaměstnanců; pro tyto účely postačí předchozí ústní ohlášení organizačně nejblíže nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.
 
§ 83
(1) Výbor zaměstnanců rozhodne po uplynutí 4 let od svého ustavení, zda budou zahájena jednání o zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti za účelem uzavření smlouvy o zapojení anebo zda se i nadále bude postupovat podle § 73 až 90.
(2) Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti, použije se obdobně ustanovení § 56 až 60 s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s evropskou družstevní společností. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 58 k uzavření smlouvy o zapojení, rozsah a způsob zapojení zaměstnanců se nemění a postupuje se podle pravidel platných před zahájením jednání.
 
§ 84
(1) Za výkon funkce člena výboru zaměstnanců nenáleží odměna.
(2) Jakákoliv forma přímého či nepřímého zvýhodnění nebo přímé či nepřímé diskriminace člena výboru zaměstnanců v souvislosti s výkonem funkce se zakazuje. Právní úkony, které jsou s tím v rozporu, jsou neplatné.
 
§ 85
(1) Evropská družstevní společnost poskytne výboru zaměstnanců věcné, finanční a organizační zajištění a podmínky pro zajištění jeho činnosti, a to v rozsahu dohodnutém ve smlouvě o zapojení. Nebyla-li smlouva o zapojení uzavřena, poskytne evropská družstevní společnost výboru zaměstnanců věcné, finanční a organizační zajištění a podmínky pro zajištění jeho činnosti v nezbytně nutném rozsahu pro zajištění výkonu jeho působnosti.
(2) Evropská družstevní společnost předem opatří odpovídající objem finančních prostředků potřebný na zajištění jednání a činnosti výboru zaměstnanců.
(3) K jednání s orgány evropské družstevní společnosti může výbor zaměstnanců přizvat jednoho nebo více odborných poradců. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však evropská družstevní společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast.
Díl 4
Právo na informace
 
§ 86
(1) Představenstvo nebo správní rada a generální ředitel evropské družstevní společnosti jsou povinni pravidelně nejméně jednou za každé účetní období předložit výboru zaměstnanců zprávu o veškeré činnosti evropské družstevní společnosti a jejích dalších perspektivách.
(2) Zpráva musí obsahovat podrobné údaje o činnosti a stavu evropské družstevní společnosti, a to zejména údaje o
a) organizační struktuře evropské družstevní společnosti, jejích dceřiných společnostech a organizačních složkách s rozlišením, v kterém členském státě se jednotlivé dceřiné společnosti a organizační složky nacházejí,
b) připravovaných významnějších organizačních a ekonomických změnách, zejména přemístění jedné nebo více organizačních složek,
c) předpokládaných důsledcích připravovaných organizačních a hospodářských změn na vývoj zaměstnanosti zejména se zřetelem na možnost hromadného propouštění,
d) hospodářské a finanční situaci evropské družstevní společnosti,
e) pravděpodobném vývoji její podnikatelské a jiné činnosti,
f) plánech přemístění sídla, fúze, rozdělení nebo změny právní formy evropské družstevní společnosti na družstvo a
g) jiných významnějších opatřeních a zamýšlených projektech.
 
§ 87
(1) Představenstvo nebo správní rada a generální ředitel evropské družstevní společnosti jsou povinni předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého zasedání představenstva a kontrolní komise nebo správní rady, kopie všech dokumentů předkládaných na zasedání valné hromady a informovat jej o rozhodnutích přijatých všemi orgány evropské družstevní společnosti nebo poskytnout kopie všech zápisů o těchto rozhodnutích.
(2) Představenstvo nebo správní rada a generální ředitel evropské družstevní společnosti jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat výbor zaměstnanců o všech skutečnostech, které mohou ve větším rozsahu negativně ovlivnit oprávněné zájmy zaměstnanců evropské družstevní společnosti. Zaměstnanci evropské družstevní společnosti budou vždy informováni alespoň o přemístění nebo zániku jedné nebo více organizačních složek, pozbytí účasti nebo zrušení s likvidací jedné nebo více dceřiných společností anebo o hromadném propouštění.
 
§ 88
Výbor zaměstnanců průběžně informuje zaměstnance evropské družstevní společnosti a zástupce zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů
a) o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl podle § 86 nebo § 87, a
b) o výsledcích všech jednání a dalších činnostech, které při výkonu své působnosti učinil.
Díl 5
Právo na projednání
 
§ 89
Představenstvo nebo správní rada a generální ředitel jsou povinni projednat s výborem zaměstnanců zprávu uvedenou v ustanovení § 86 v přiměřené lhůtě po jejím předložení, a to komplexně ze všech hledisek, se zvláštním zřetelem k oprávněným zájmům zaměstnanců na udržení zaměstnanosti.
 
§ 90
(1) Představenstvo nebo správní rada a generální ředitel jsou povinni bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců nebo v naléhavém případě užšího výboru zaměstnanců o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít významný negativní vliv na oprávněné zájmy zaměstnanců za podmínek uvedených v § 87 odst. 2.
(2) Jestliže se představenstvo nebo správní rada a generální ředitel rozhodnou jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru zaměstnanců sděleným na společném jednání svolaném podle odstavce 1, jsou povinni před uskutečněním svého rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru zaměstnanců o svolání dalšího společného jednání za účelem dosažení vzájemné dohody.
(3) Právo zúčastnit se jednání konaných na žádost užšího výboru zaměstnanců uvedených v odstavcích 1 a 2 a všech uzavřených jednání užšího výboru zaměstnanců mají vždy i ti členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance přímo dotčené připravovaným opatřením evropské družstevní společnosti.
  
HLAVA V
PRÁVO VLIVU ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
 
§ 91
Zaměstnanci evropské družstevní společnosti mají za podmínek stanovených tímto zákonem právo vlivu, a to způsobem a za podmínek stanovených ve stanovách evropské družstevní společnosti v souladu se smlouvou o zapojení.
 
§ 92
(1) Zaměstnanci evropské družstevní společnosti mají právo vlivu ve stejném rozsahu jako v družstvu, jež změnilo svoji právní formu na evropskou družstevní společnost, a to podle příslušného právního řádu ke dni změny právní formy.
(2) Jestliže evropská družstevní společnost vznikla jiným způsobem než změnou právní formy, mají zaměstnanci evropské družstevní společnosti právo vlivu v takovém rozsahu, jaký měli zaměstnanci v kterékoliv zúčastněné právnické osobě v největším rozsahu nebo pro zaměstnance v nejvýhodnější podobě ze všech zúčastněných právnických osob, a to podle stavu ke dni vzniku evropské družstevní společnosti.
 
§ 93
(1) Výbor zaměstnanců evropské družstevní společnosti rozhodne o
a) rozdělení míst ve správní radě nebo kontrolní komisi evropské družstevní společnosti, která připadají zaměstnancům evropské družstevní společnosti, mezi zástupce zaměstnanců z jednotlivých členských států, nebo
b) způsobu, kterým budou zaměstnanci evropské družstevní společnosti nebo jejich zástupci z jednotlivých členských států volit nebo jmenovat nebo doporučovat k volbě členy správní rady a kontrolní komise nebo vyjadřovat souhlas nebo nesouhlas s volbou určitých osob.
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 přijímá výbor zaměstnanců na základě poměru počtu zaměstnanců evropské družstevní společnosti v jednotlivých členských státech k celkovému počtu zaměstnanců evropské družstevní společnosti ve všech členských státech.
(3) Jestliže by způsob rozdělení míst podle odstavců 1 a 2 měl za následek, že ve správní radě nebo v kontrolní komisi evropské družstevní společnosti nebudou zastoupeni zaměstnanci evropské družstevní společnosti z jednoho nebo více členských států, jmenuje výbor zaměstnanců jednoho člena za zaměstnance ze všech těchto členských států; přednostně se jmenuje člen zastupující zaměstnance z toho členského státu, v kterém má evropská družstevní společnost zapsané sídlo.
 
§ 94
Obsazení míst ve správní radě nebo v kontrolní komisi, která podle rozhodnutí výboru zaměstnanců podle § 93 připadla zástupcům zaměstnanců evropské družstevní společnosti z jiného členského státu než z České republiky, se řídí právními předpisy tohoto členského státu.
 
§ 95
Volba členů správní rady nebo kontrolní komise zaměstnanci evropské družstevní společnosti, kteří jsou zaměstnáni v České republice, se řídí ustanoveními tohoto zákona vždy, i když nemá evropská družstevní společnost své zapsané sídlo v České republice, ledaže právní úprava členského státu, v němž má evropská družstevní společnost své zapsané sídlo, vylučuje použití české právní úpravy.
 
§ 96
Členové správní rady nebo kontrolní komise evropské družstevní společnosti volení zaměstnanci mají stejná práva a povinnosti jako členové správní rady nebo kontrolní komise volení valnou hromadou.
  
HLAVA VI
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K HLAVĚ IV A V
 
§ 97
Ustanovení § 73 až 90 a § 91 až 96 se použijí jen tehdy, jestliže tak stanoví tento zákon nebo smlouva o zapojení.
 
§ 98
Jestliže mají zaměstnanci právo vlivu na složení správní rady nebo kontrolní komise evropské družstevní společnosti a tento zákon nebo stanovy evropské družstevní společnosti přijaté v souladu se smlouvou o zapojení nestanoví jinak, použijí se pro zastoupení zaměstnanců ve správní radě nebo kontrolní komisi, jejich volbu, odvolání a jejich práva a povinnosti obdobně ustanovení zvláštního zákona upravujícího volbu, odvolání, práva a povinnosti členů dozorčí rady akciové společnosti volených zaměstnanci; člen správní rady nebo kontrolní komise volený zaměstnanci nemusí být členem evropské družstevní společnosti.
 
ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÉ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
 
§ 99
(1) Do vstupu České republiky do třetí fáze Evropské hospodářské a měnové unie evropská družstevní společnost, která má zapsané sídlo na území České republiky,
a) uvádí svůj zapisovaný základní kapitál, základní kapitál a jmenovité hodnoty podílů v českých korunách a
b) účetní závěrku sestavuje a zveřejňuje v českých korunách.
(2) Do vstupu České republiky do třetí fáze Evropské hospodářské a měnové unie může evropská družstevní společnost, která má zapsané sídlo na území České republiky, uvádět zároveň údaje o svém zapisovaném základním kapitálu, základním kapitálu a jmenovitých hodnotách podílů v eurech a veškeré údaje v účetní závěrce v eurech.
 
§ 99a
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 19 prováděcím právním předpisem, jaké listiny je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 100
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 18. srpna 2006.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
1) Nařízení Rady ES č. 1435/2003 ze dne 22. 7. 2003 o statutu evropské družstevní společnosti.
2) Směrnice Rady č. 2003/72/ES ze dne 22. 7. 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.
3) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1985 Sb.
5) Čl.3 odst. 5 písm. a) nebo c) nařízení Rady ES č. 139/2004 ze dne 20. 1. 2004 o kontrole spojování podniků.

Související dokumenty

Související články

Novela zákoníku práce a jiné úkony v obecném zájmu