Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích

Vydáno: 9 minut čtení

Asi každému je známá povinnost zaměstnance vyplývající z § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce, a sice nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zaměstnavatel musí zajistit dodržování této povinnosti pod pokutou podle zákona o inspekci práce až do výše 300 000 Kč.

Nesmíme také zapomínat, že na pracovišti je zakázáno požívat alkoholické nápoje i mimo pracovní dobu. To se týká třeba oslav pořádaných na pracovišti po skončení pracovní doby, které řada vedoucích toleruje. Vedoucí pracovníci by ve svém vlastním zájmu měli pořádání oslav na pracovištích, kde je podáván alkohol, i po pracovní době zakázat a dodržování tohoto zákazu kontrolovat a vyžadovat.

Povinnost provádět kontroly na alkohol a jiné návykové látky

„Z výše uvedeného ustanovení zákoníku práce vyplývá, že povinnost provádět kontroly, zdali zaměstnanci nejsou pod vlivem alkoholu a návykových látek, je dána nepřímo,“ odpovídá Ing. Milan Moravec z Oblastního inspektorátu práce pro hl. m. Prahu na dotaz, zdali zaměstnavatel musí tyto kontroly provádět. A dodává, že postupy při zjišťování, zdali je zaměstnanec pod vlivem alkoholu, mohou být tyto - určená osoba provede orientační vyšetření zaměstnance například dechovou zkouškou, a když se prokáže požití alkoholu, zajistí od

Související dokumenty

Související články

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 19. část - Alkohol a návykové látky na pracovišti
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Opičí neštovice a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Nová právní úprava poskytování OOPP
BOZP, homeworking a home office
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
Zkouška na alkohol v krvi
Kontrola alkoholu na pracovišti
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Příspěvek na ochranné nápoje
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Kontrola používání OOPP
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
345/2002 Sb. , kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
463/2013 Sb. o seznamech návykových látek

Související komentovaná judikatura

Alkohol v těle zaměstnance a rozvázání pracovního poměru

Související judikáty

Okamžité zrušení pracovního poměru a důvody okamžité výpovědi