Kontrola alkoholu na pracovišti

Plné znění otázky

Může zaměstnavatel provádět NAMÁTKOVOU kontrolu na přítomnost alkoholu či jiných omamných látek u zaměstnanců? Pokud ne, tak který platný právní předpis mu toto neumožňuje?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

FKSP – alkohol jako občerstvení
Změna pracovní smlouvy na dobu určitou
Školní praxe a DPP
Zkouška na alkohol v krvi
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Příspěvek na ochranné nápoje
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Bezpečnostní listy na pracovišti
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Kontrola používání OOPP
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Odškodnění pracovního úrazu
Pracovnělékařská prohlídka
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost

Související články

Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 19. část - Alkohol a návykové látky na pracovišti
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Novela zákoníku práce a jiné úkony v obecném zájmu
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
BOZP při práci formou home office
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)