Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021

Vydáno: 20 minut čtení

Vyměřovací základ zaměstnance se ve zdravotním pojištění stanovuje ve vazbě na zúčtování plnění zdaňovaného podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Přihlašování a odhlašování zaměstnanců je ve zdravotním pojištění řešeno v § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jediná (odvozená či nepřímá) návaznost zdravotního pojištění na nemocenské pojištění tedy spočívá ve výši částek zakládajících účast na nemocenském pojištění, kdy podmínkou pro vznik zaměstnání je ve zdravotním pojištění v právních podmínkách roku 2021 dosažení příjmu například u dohody o pracovní činnosti alespoň 3 500 Kč a u dohody o provedení práce příjem převyšující 10 000 Kč. Pro účel vzniku účasti zaměstnance na zdravotním pojištění se sčítají příjmy z více dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele.

I. Osoby účastné nemocenského pojištění jako zaměstnanci

Problematiku nemocenského pojištění upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“). Systém nemocenského pojištění je založen zejména na těchto základních principech:

  1. Jedná se o systém veřejnoprávní, kdy je nemocenské pojištění prováděno státními orgány – prostřednictvím správ sociálního zabezpečení. Dávky nemocenského pojištění mají charakter státem poskytovaného plnění a jsou poskytovány ze státního rozpočtu. Naproti tomu pojistné na nemocenské pojištění je jako součást pojistného na sociální zabezpečení příjmem státního rozpočtu.
  2. Systém nemocenského pojištění je určen pro ekonomicky aktivní občany, tedy pro zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné.
  3. Protože účast na nemocenském pojištění vzniká zaměstnancům při splnění dále stanovených podmínek, jedná se o systém povinný, bez ohledu na vůli pojištěné osoby. To znamená, že zaměstnanec, kterému účast na nemocenském pojištěné vznikne, se této účasti nemůže dobrovolně vzdát.

Účelem systému nemocenského pojištění je alespoň částečně nahradit ztrátu příjmu (výdělku), kterou pojištěnec utrpí z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, ošetřování člena domácnosti, při čerpání tzv. otcovské nebo dlouhodobého ošetřovného.

Ze systému nemocenského pojištění se poskytují dávky kryjící tyto sociální události:

  1. Nemocenské – dávkou nemocenského pojištění však není náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě poskytovaná z prostředků zaměstnavatele po dobu prvních dvou týdnů;
  2. Ošetřovné, dávka při ošetřování člena rodiny z důvodu jeho zhoršeného zdravotního stavu nebo při potřebě péče o nemocné dítě do 10 let věku anebo o zdravé

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené

Související články

Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2022
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance?
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Ochranná lhůta v souvislostech zdravotního pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Neplacené volno po část dne
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Přihláška na OSSZ a ZP
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odměna v době mateřské dovolené
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Sociální a zdravotní pojištění u mezinárodního pronájmu pracovní síly
Dlouhodobé onemocnění OSVČ – zdravotní a sociální pojištění
Sleva na pojistném u dlužníka

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
436/2020 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem