Ochranná lhůta v souvislostech zdravotního pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Pokud analyzujeme právní úpravu nemocenského a zdravotního pojištění, pak registrujeme jak společné znaky, tak určité odlišnosti. Budeme-li hledat ve zdravotním pojištění určitou návaznost na nemocenské pojištění, pak kromě výše příjmů (rozhodných částek) u dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, resp. u více těchto dohod u jednoho zaměstnavatele, nemůžeme pominout jednu z kategorií osob, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát.

Touto do jisté míry specifickou skupinou jsou podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů osoby s trvalým pobytem na území České republiky, které:

  • nejsou zaměstnanci ani
  • osobami samostatně výdělečně činnými a ani
  • osobami, za které platí pojistné stát,

a jsou příjemci dávek nemocenského pojištění. Zde zákonná úprava zdravotního pojištění návazně odkazuje na ustanovení § 4 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nicméně příjemcem dávek českého systému nemocenského pojištění se za určitých podmínek může stát i osoba bez trvalého pobytu na území ČR, jak je dále uvedeno.

Ochranná lhůta - základní principy v oblasti nemocenského pojištění

Ochranná lhůta jako prvek systému nemocenského pojištění je doba po skončení pojištění, během které je zaměstnanec (pojištěnec) chráněn pro případ vzniku dočasné pracovní neschopnosti, karantény nebo pro případ nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Jde tedy o dobu, v níž je pojištěnec chráněn před vznikem dalšího pojištění, což znamená, že k té

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Ochranná lhůta po skončení pracovního poměru
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dvojí zvýšení plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Jak s nemocí zaměstnance ve zdravotním pojištění?
Zdravotní pojištění - ať máte vše v pořádku
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Studenti a doktorandi jako "státní kategorie" zdravotního pojištění
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava
Hranice 26 let ve zdravotním pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech

Související otázky a odpovědi

Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Neplacené volno po část dne
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění