Výkon funkce a zdravotní pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Zaměstnavatel je povinen platit pojistné na zdravotní pojištění tehdy, jsou-li zaměstnanci zúčtovány příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případě, kdy zúčtovaný příjem svojí výší povinnost placení pojistného zakládá.

Ve vazbě na účast na zdravotním pojištění jsou v roce 2020 u vybraných skupin zaměstnanců rozhodnými částkami „započitatelného příjmu“ hodnoty 3 000 Kč, resp. 10 000 Kč. Tyto se bezprostředně dotýkají osob vyjmenovaných v ustanovení § 5 písm. a) v bodech 3 až 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se jedná především a osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Členové statutárních orgánů

Za zaměstnance je z pohledu zdravotního pojištění považována třeba i osoba jako člen statutárního orgánu. Odměny členů statutárních orgánů (například členů představenstva a dozorčí rady) jako příjmy ze závislé činnosti, zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podléhají i v roce 2020 povinnosti placení pojistného na zdravotní pojištění. Dnem nástupu do funkce přihlašuje zaměstnavatel tyto osoby u zdravotní pojišťovny k placení pojistného jako zaměstnance (pokud mají nebo budou mít příjmy) a odvádí pojistné v souladu se zákonem. Pokud se taková osoba stala členem statutárního orgánu například od 1. 4. 2020 s tím, že první odměna za výkon funkce bude zúčtována až do měsíce prosince 2020, přihlašuje zaměstnavatel tohoto zaměstnance již k datu 1. 4. 2020. Od měsíce dubna (až do listopadu) jej započítává do celkového počtu zaměstnanců na Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele s nulovým vyměřovacím základem pouze tehdy, když minimum nemusí být dodrženo. Do měsíce prosince 2020 je zaměstnanci z

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Opět aktuální souběh funkcí
Otázka souběhu funkcí
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce

Související otázky a odpovědi

Odstupné člena orgánu - odvod pojistného
Odměna jednatele za výkon funkce
Neplacené volno
Neomluvená absence a krácení dovolené
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Zaměstnání malého rozsahu
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Odstupné
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Konkurenční doložka

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

Související komentovaná judikatura

Ochrana odborového funkcionáře a ochranná doba