Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance?

Vydáno: 15 minut čtení

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance a návazně vypočtené pojistné včas odvést příslušné zdravotní pojišťovně. To mimo jiné znamená, že kromě „klasických“ příjmů zdaňovaných podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (a tedy, mimo výjimek, podléhajících odvodu pojistného na zdravotní pojištění), musí zaměstnavatel důsledně vyhodnotit, která další plnění do vyměřovacího základu zaměstnance ještě zahrnout, anebo naopak nezahrnout.

Primárně se vychází ze zásady, že plnění, které se zdaňuje podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), podléhá i odvodu pojistného na zdravotní pojištění – a naopak. Předmětem odvodu pojistného jsou také příjmy, které dosáhnou určité výše, například u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – viz dále.

V tomto pojednání se budeme zabývat charakteristikou jednotlivých příjmů (plnění) podle toho, zda v právních podmínkách roku 2021 odvodu pojistného na zdravotní pojištění podléhají, či nikoli.

Příjmy zahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance

Pro účel stanovení vyměřovacího základu zaměstnance je klíčovým kritériem skutečnost, zda příjem zúčtovaný zaměstnanci svým charakterem nebo výší zakládá povinnost placení pojistného na zdravotní pojištění. Do vyměřovacího základu zaměstnance také patří:

  • vždy příjem zúčtovaný na základě pracovní smlouvy, a to bez ohledu na jeho výši;
  • příjem ve výši alespoň 3 500 Kč u:
    1. člena družstva, který bez pracovněprávního vztahu k družstvu vykonává pro družstvo práci (i funkci), za kterou je tímto družstvem odměňován;
    2. zaměstnance pracujícího na dohodu o pracovní činnosti (popřípadě více dohod o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele), přičemž nerozhoduje doba trvání tohoto zaměstnání v příslušném kalendářním měsíci;
    3. dobrovolných pracovníků pečovatelské služby;
  • příjem na dohodu o provedení práce vyšší než 10 000 Kč;
  • odměny členů statutárních orgánů právnické osoby (správních rad, dozorčích rad, placených členů výborů společenství vlastníků apod.) či likvidátora. Výjimku představuje výkon funkce členem družstva v orgánu družstva za podmínek specifikovaných v § 5 písm. a) v bodě 4 zákona č.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Minimální vyměřovací základ zaměstnance
Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance - nejčastější chyby zaměstnavatelů
Minimální vyměřovací základ zaměstnance a potvrzení vystavované zaměstnavatelem
Znaky minimálního vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění
Nezahrnutí pojistného do vyměřovacího základu v minulém kontrolním období
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Jak se mohou zaměstnavatelé vyvarovat nejčastějších chyb ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Jak mají zaměstnavatelé správně vypočítat pojistné na zdravotní pojištění?
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Kdo se nepovažuje v roce 2016 ve zdravotním pojištění za zaměstnance?
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
Zdravotní pojištění - neplacené volno a nulový vyměřovací základ zaměstnance
Zdravotní pojištění a zaměstnání po část kalendářního měsíce v příkladech

Související otázky a odpovědi

Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zdravotní pojištění po ukončení PP
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění OSVČ
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele
Zdravotní pojištění - zaměstnání malého rozsahu starobního důchodce
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem