Rodinný závod a spolupracující osoby z pohledu zdravotního pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Pojem rodinný závod a osoby podílející se na něm zavedl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který specifikuje tuto problematiku v § 700 až § 707. Institut rodinného závodu upravuje poměry rodinného závodu sloužícího k obživě rodiny a práva a povinnosti zúčastněných členů rodiny pro případ, že není ujednáno něco jiného.

Dle § 700 až § 707 občanského zákoníku je rodinným závodem takový závod: „... ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob.“ To znamená, že na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu. Lze také konstatovat, že do konce roku 2014 se na tyto osoby částečně vztahovala již právní úprava v oblasti spolupracujících osob, které žily s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Nebyl však upraven případ, kdy člen rodiny pro daný účel nežil ve společně hospodařící domácnosti společně s poplatníkem.

Sešvagřenou spolupracující osobou, na kterou lze rozdělovat příjmy a výdaje, může být například tchán, tchyně, snacha, zeť (tj. osoby sešvagřené v prvním stupni), švagr, švagrová (tj. osoby sešvagřené ve druhém stupni). Rodinný závod tak může vytvořit například manžel s manželkou nebo manželka s dcerou. Naproti tomu rodinný závod nevytvoří bratr se sestrou anebo druh s družkou.

Osoby spolupracující

Podle ustanovení § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Související dokumenty

Související články

Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Postavení fyzických osob a závislá práce v kontextu zdravotního pojištění
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Státní svátek a zdravotní pojištění
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou
Zdravotní pojištění - neplacené volno zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve specifických situacích
Změny ve zdravotním pojištění od 2. 8. 2021
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich důsledky
Zdravotní pojištění a "rozhodná částka" příjmu od 1. 1. 2022 v příkladech

Související předpisy

89/2012 Sb. občanský zákoník
586/1992 Sb. o daních z příjmů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Spolupracující osoba v důchodu a vedlejší činnost
OSVČ - starobní důchodce
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně
Přihláška na OSSZ a ZP
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o placení zdravotního pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň