Rodinný závod a spolupracující osoby z pohledu zdravotního pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Pojem rodinný závod a osoby podílející se na něm zavedl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který specifikuje tuto problematiku v § 700 až § 707. Institut rodinného závodu upravuje poměry rodinného závodu sloužícího k obživě rodiny a práva a povinnosti zúčastněných členů rodiny pro případ, že není ujednáno něco jiného.

Dle § 700 až § 707 občanského zákoníku je rodinným závodem takový závod: „... ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob.“ To znamená, že na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu. Lze také konstatovat, že do konce roku 2014 se na tyto osoby částečně vztahovala již právní úprava v oblasti spolupracujících osob, které žily s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Nebyl však upraven případ, kdy člen rodiny pro daný účel nežil ve společně hospodařící domácnosti společně s poplatníkem.

Sešvagřenou spolupracující osobou, na kterou lze rozdělovat příjmy a výdaje, může být například tchán, tchyně, snacha, zeť (tj. osoby sešvagřené v prvním stupni), švagr, švagrová (tj. osoby sešvagřené ve druhém stupni). Rodinný závod tak může vytvořit například manžel s manželkou nebo manželka s dcerou. Naproti tomu rodinný závod nevytvoří bratr se sestrou anebo druh s družkou.

Osoby spolupracující

Podle ustanovení § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Závislá práce a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Pojištěnci a porušení zákonných povinností ve zdravotním pojištění
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Zaměstnavatelé, konflikt na Ukrajině a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Poživatelé důchodu a odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Spolupracující osoba v důchodu a vedlejší činnost
OSVČ - starobní důchodce
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur

Související předpisy

89/2012 Sb. občanský zákoník
586/1992 Sb. o daních z příjmů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů