Absentující zaměstnanec a zdravotní pojištění v kontextu pracovního práva

Vydáno: 11 minut čtení

V praxi může nastat situace, kdy zaměstnanec opakovaně bez omluvy nedochází do zaměstnání. Jak má zaměstnavatel v takových případech postupovat z pohledu zdravotního pojištění včetně návaznosti na řešení pracovněprávního vztahu? Lze předpokládat, že za daných okolností nebude mít zaměstnavatel zájem na dalším pokračování vzájemné spolupráce. Kdyby však přece jen nechtěl pracovněprávní vztah ukončit, musel by z hlediska zdravotního pojištění postupovat v souladu s platnou právní úpravou.

Bez ohledu na riziko pracovněprávního sporu musí zaměstnavatel řešit v souvislosti se skončením pracovního poměru i problematiku zdravotního pojištění s těmito základními povinnostmi zaměstnavatele:

  • řádně splnit oznamovací povinost, tedy odhlásit zaměstnance u zdravotní pojišťovny (bude-li u zaměstnance trvat některá ze „státních kategorií“, není důvod oznamovat její ukončení) a
  • zabezpečit odvod pojistného podle zákona v tom kalendářním měsíci, ve kterém pracovněprávní vztah skončil.

Nutnost dodržení zákonného minima

Jestliže zaměstnavatel řádně odhlásí zaměstnance (do osmi dnů po skončení zaměstnání), musí vždy ještě bedlivě přihlédnout k tomu, aby bylo správně odvedeno pojistné.

Úvodem je zapotřebí poznamenat, že od data 1. 1. 2015 již pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění fakticky – z hlediska stanovení vyměřovacího základu, resp. placení pojistného, nehraje roli rozsah neomluvené absence (anebo neplaceného volna) a zásadním kritériem či parametrem se tak stal u zaměstnance minimální vyměřovací základ, případně jeho poměrná část.

Pokud je příjem zaměstnance v roce 2021 alespoň 15 200 Kč anebo vyšší, pak zaměstnavatele z hlediska placení pojistného například nezajímá:

  • ja

Související dokumenty

Související články

Neomluvená absence zaměstnance
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Postavení fyzických osob a závislá práce v kontextu zdravotního pojištění
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Státní svátek a zdravotní pojištění
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Neomluvená absence a krácení dovolené
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnání malého rozsahu
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Účast na zdravotním pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění