Předdůchod a zdravotní pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

Doplňkové penzijní spoření je u nás zavedeno od roku 2013. V jeho rámci je pak zakotven jako institut tzv. předdůchod, který však musíme odlišovat od předčasného starobního důchodu podle zákona o důchodovém pojištění.

Podmínkou pro vznik nároku je dosažení věku o pět let nižšího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, přičemž u žen se pro tento účel důchodový věk určuje bez zřetele na počet vychovaných dětí.

Aby šlo o předdůchod, musejí být současně kumulativně splněny tyto tři podmínky, a to v době započetí vyplácení příslušné penze:

  • Výše splátky činí alespoň 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž započalo vyplácení starobní penze na určenou dobu.
  • Splátka penze musí být sjednána tak, že se jedná o neklesající výši, měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit.
  • Výplata předdůchodu musí trvat nejméně dva roky.

Účelem předdůchodu, který je možné čerpat až pět let před dosažením důchodového věku, je překlenout v tomto období situaci, která nemusí být pro pojištěnce v pozd

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Postavení fyzických osob a závislá práce v kontextu zdravotního pojištění
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Státní svátek a zdravotní pojištění
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Zdravotní pojištění - zaměstnání malého rozsahu starobního důchodce
Spolupracující osoba v důchodu a vedlejší činnost
OSVČ - starobní důchodce
Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Zálohy na zdravotní pojištění - konec rodičovského příspěvku
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Přehled OSSZ a ZP
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti