Uznání daňového rezidentství

Plné znění otázky

Obracím se na Vás s dotazem, resp. s výkladem "daňového rezidentství". Dle odst. 2, § 2 ZDP "Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště NEBO se zde obvykle zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí". Tzn. pro přiznání rezidentství musí být splněna jedna ze dvou podmínek: 1. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat; NEBO 2. Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. Aktuálně řešíme přijetí do pracovního poměru cizozemce - KUBA (bez DoZDZd) ( veřejně vystupující umělec), příjezd do ČR v srpnu 22. Má pronajatý byt - nájemní smlouva, současně je v režimu krátkodobého 90 dní pracovního víza - externí smlouva s NDM a čeká na vydání zaměstnanecké karty na základě které bude uzavřena standardní pracovní smlouva. Můj dotaz zní: Může být cizozemci (v našem případě Kuba, viz výše) přiznáno daňové rezidentství ČR již nyní na základě splnění první podmínky dané shora uvedeným § ZDP "Bydliště" (není stanovena délka trvání např. nájemního vztahu)? Samozřejmě s vědomím současně probíhajícho procesu administrace zaměstnanecké karty, našeho záměru a zájmu několikaleté pracovní smlouvy atd. Nebo musíme čekat na splnění druhé podmínky tj. v úhrnu 183 dní pobytu v ČR, přesto, že je zřejmé to NEBO mezi oběma zákonem jmenovanými podmínkami?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu

Související články

OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Konsolidační balíček a mzdy
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Dovolená po další PPM a nemocenské
Dohoda o výkonu práce přesčas nad povolený limit nařízeného rozsahu
Měsíční daňové zvýhodnění na vnuky
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Zdaňování státní a soukromé penze z Velké Británie
Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů
Příjmy od zahraničního subjektu
OSVČ s ŽL a spolupracující osoba
DPP na Slovensku
Sleva na vyživované dítě
Úrok z hypotéky zahraničního zaměstnance
Zdanění příjmů z Nizozemí za rok 2019
Příjem z příležitostné činnosti
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Srážková daň a služby ze Seychel
RRSP penze z Kanady
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
SVJ a odměna členům výboru
Stravné a stravenkový paušál
Pronájem bytu v Itálii
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů