Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020

V oblasti důchodového pojištění se každoročně mění základní parametry pro výpočet důchodů, přičemž hodnoty těchto parametrů mají význam i pro další oblasti, tj. pro nemocenské a zdravotní pojištění, pojistné na sociální pojištění a pro náhradu mezd a platů v době dočasné pracovní neschopnosti podle zákoníku práce. Tyto parametry důchodového pojištění stanoví vláda svým nařízením, které současně upravuje zvýšení vyplácených důchodů v lednu každého kalendářního roku; pro rok 2020 vláda schválila příslušné nařízení dne 30. září 2019.

Stanovení nových parametrů pro rok 2020

Pro každý jednotlivý kalendářní rok se na základě pravidel stanovených v zákoně o důchodovém pojištění mění hodnoty základních parametrů používaných v důchodovém pojištění. Těmito základními parametry jsou všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu, které se odvíjejí od údajů vyhlášených ČSÚ; v návaznosti na tyto parametry lze pak prostřednictvím pravidel obsažených v zákoně o důchodovém pojištění stanovit i další parametry, tj. redukční hranice a výši základní výměry.

Pro rok 2020 stanovilo nové parametry důchodového pojištění nařízení vlády č. 260/2019 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020. Podle tohoto nařízení

 • výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 činí částku 32 510 Kč,
 • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 má hodnotu 1,0715.

Toto nařízení stanovilo dále novou výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu; pro rok 2020 výše

 • první redukční hranice činí 15 328 Kč,
 • druhé redukční hranice činí 139 340 Kč.

Toto nařízení vlády stanovilo též novou výši základní výměry důchodu, která činí 10 % průměrné mzdy; základní výměra důchodu činí v roce 2020 částku 3 490 Kč měsíčně.

Zvýšení vyplácených důchodů

Pravidla pro zvýšení vyplácených důchodů v pravidelném termínu, tj. od splátky důchodu splatné v lednu kalendářního roku, stanoví § 67 zákona o důchodovém pojištění.

Při zvýšení důchodů od splátky důchodu splatné v lednu 2020 se uplatní ještě mimořádné pravidlo obsažené v § 67b zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 244/2019 Sb. Podle tohoto ustanovení se k úhrnu zvýšení základní a zvýšení procentní výměry důchodu přičte ještě další zvýšení v jednotné pevné částce, pokud by tento úhrn nedosáhl u průměrného starobního důchodu výše 900 Kč, a to ve výši rozdílu mezi částkou 900 Kč a tímto úhrnem; přitom se takto zvýší procentní výměra důchodu (výpočtem vychází, že se jedná o částku dodatečného zvýšení 151 Kč).

Podle nařízení vlády č. 260/2019 Sb. se zvyšují starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody přiznané před 1. lednem 2020 tak, že

 • základní výměra důchodu se zvyšuje o 220 Kč měsíčně (základní výměra u vyplácených důchodů tak činí 3 490 Kč),
 • procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje, a o 151 Kč. Pokud jsou splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, náleží tato dodatečná částka zvýšení ve výši 151 Kč k procentní výměře toho důchodu, který se vyplácí v plné (tj. nekrácené) výši; tato dodatečná částka tedy náleží každému důchodci jen jednou, a to i když pobírá více důchodů.
Příklad:

Pracující poživatelce starobního důchodu ve výši 12 658 Kč (z toho základní výměra činí 3 270 Kč a procentní výměra činí 9 388 Kč) a vdovského důchodu ve výši 3 864 Kč (jedná se o procentní výměru upravenou pro souběh s vyšším starobním důchodem) budou tyto důchody zvýšeny od splátky důchodu splatné v lednu 2020 tak, že základní výměra starobního důchodu se zvýší o 220 Kč, procentní výměra starobního důchodu se zvýší o 5,2 % (tj. o 489 Kč) a ještě o 151 Kč a procentní výměra vdovského důchodu se zvýší o 5,2 % (tj. o 201 Kč); celkem bude tedy po zvýšení náležet starobní důchod ve výši 13 518 Kč a vdovský důchod ve výši 4 065 Kč. Celkové zvýšení důchodů tak dosáhne v úhrnu 1 061 Kč.

Toto zvýšení důchodů je, stejně jako v roce 2019, nominálně historicky nejvyšší a zejména vzhledem k tomuto zvýšení bude třeba volit optimální datum přiznání starobního důchodu, pokud se pojištěnec rozhoduje, zda odejít do starobního důchodu ještě v roce 2019, nebo až v roce 2020. Při tomto rozhodování je třeba vzít v úvahu tyto skutečnosti:

 • rozhodné období pro zjištění výdělků při přiznání důchodu v roce 2019 zahrnuje období 1986 až 2018 (to platí i v případě, bude-li starobní důchod přiznán od 31. prosince 2019), zatímco při přiznání důchodu v roce 2020 rozhodné období zahrnuje období 1986 až 2019 (bude tedy záležet i na výši výdělků v roce 2019, neboť nízké výdělky v tomto roce mohou snížit osobní vyměřovací základ);
 • při přiznání důchodu v roce 2019 se použijí redukční hranice platné v roce 2019, zatímco při přiznání důchodu v roce 2020 se použijí vyšší redukční hranice platné v roce 2020;
 • při přiznání důchodu v roce 2019 se použijí nižší koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, jimiž se násobí výdělky (úhrn výdělků) dosažené v jednotlivých kalendářních letech rozhodného období, než jsou koeficienty použité při přiznání důchodu v roce 2020;
 • při přiznání důchodu v roce 2019 (tj. den, od něhož se má důchod přiznat, spadá do roku 2019) se tento důchod zvýší od splátky důchodu splatné v lednu 2020 podle nařízení vlády č. 260/2019 Sb., zatímco důchod přiznaný v roce 2020 (tj. den, od něhož se má důchod přiznat, spadá do roku 2020) se podle tohoto nařízení vlády nezvýší.

Na výši důchodu působí uvedené skutečnosti současně, přičemž některá skutečnost se může ve výši důchodu přiznaného v konkrétním roce projevit pozitivně a jiná zase negativně. Odpověď na otázku, co je pro pojištěnce výhodnější, tj. zda má žádat o přiznání starobního důchodu ode dne, který spadá do roku 2020, nebo ode dne, který spadá ještě do roku 2019, spočívá jen v matematickém propočtu a porovnání obou variant (k tomuto propočtu lze využít tzv. důchodovou kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí). Lze ještě upozornit na to, že důchod se zpětně doplácí až 5 let.

Zvýšení příplatků k důchodu

Vedle vyplácených důchodů se v lednu 2020 zvyšují na základě nařízení vlády č. 261/2019 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020, i příplatky k důchodu náležející podle zvláštních předpisů osobám rehabilitovaným (tj. podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.) a účastníkům odboje (tj. podle zákona č. 357/2005 Sb.); tyto příplatky se zvyšují o 5,2 % a ještě o 151 Kč, a to také bez žádosti.

 

Zdroje

 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

 • nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální

 • zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů

 • nařízení vlády č. 260/2019 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

 • nařízení vlády č. 261/2019 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

Klíčová slova

Související články

Prozkoumejte téma