Parametry sociálního pojištění pro rok 2021

Vydáno: 25 minut čtení

Ve všech oblastech sociálního pojištění mají zásadní význam hodnoty základních parametrů používaných v důchodovém pojištění, a to výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu. Hodnoty těchto parametrů se stanoví pro každý jednotlivý kalendářní rok nařízením vlády. Tyto parametry mají význam nejen pro důchodové pojištění, ale také pro nemocenské pojištění a pro pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a používají se dále pro účely stanovení pojistného na zdravotní pojištění a pro účely pracovněprávní.

I. Nové parametry pro rok 2021

Podle nařízení vlády č. 381/2020 Sb. činí výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 částku 34 766 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 má hodnotu 1,0194; pro rok 2021 mají ve smyslu zákona o důchodovém pojištění význam hodnoty těchto parametrů, které o dva roky předcházejí kalendářnímu roku, pro který se stanoví. Na základě těchto parametrů lze stanovit další důležitý prvek, který má význam pro důchodové pojištění a též pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tj. hodnotu tzv. průměrné mzdy.

Podle § 15 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění a § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se za průměrnou mzdu považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu s tím, že takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Pro rok 2021 průměrná mzda činí 35 441 Kč. Z průměrné mzdy se pak na základě zákonných pravidel odvozují další prvky.

II. Důchodové pojištění

V důchodovém pojištění mají všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient význam pro vyměřování důchodů a pro účast osob samostatně výdělečně činných na důchodovém pojištění.

Vyměřování důchodů

Procentní výměry starobních a invalidních důchodů se vypočítávají z výpočtového základu příslušným procentním poměrem, který je závislý na získané době pojištění (např. za každý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod náleží 1,5 % výpočtového základu). Stanovení výpočtového základu z osobního vyměřovacího základu prostřednictvím dvou redukčních hranic upravuje § 15 zákona o důchodovém pojištění.

Osobní vyměřovací základ, z něhož se určuje výpočtový základ, se podle § 16 zákona o důchodovém pojištění stanoví jako měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období. Pro důchody přiznávané v roce 2021 bude rozhodným obdobím období 1986 až 2020. Roční vyměřovací základ se stanoví jako součin úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce pro pojistné na důchodové pojištění za příslušný kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (výsledek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru). Účelem tohoto koeficientu je aktualizovat hodnoty vyměřovacích základů v jednotlivých letech rozhodného období.

Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu se stanoví jako podíl všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu (jedná se tedy o všeobecný vyměřovací základ za rok 2019), vynásobeného přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto základu, a všeobecného vyměřovacího základu za kalendář

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dlouhodobé ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění bývalých účastníků důchodového spoření
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Sociální zabezpečení studentů
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021

Související otázky a odpovědi

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Neplacené volno po část dne
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Odměna v době mateřské dovolené
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel

Související předpisy

381/2020 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
435/2020 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021
262/2006 Sb., zákoník práce
436/2020 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů