Změna pravidel zvýšení důchodů

Vydáno: 7 minut čtení

V částce č. 82 Sbírky zákonů byl publikován zákon č. 212/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon s účinností od 1. srpna 2016 přinesl jedinou změnu, a to změnu pravidel zvyšování vyplácených důchodů. Tato změna se promítá již do zvýšení důchodů v roce 2017.

Dosavadní právní úprava

Pravidla zvyšování vyplácených důchodů jsou obsažena v § 67 zákona o důchodovém pojištění, přičemž před účinností zákona č. 212/2016 Sb. byla naposledy formulována zákonem č. 220/2011 Sb. Podle pravidel stanovených na základě zákona č. 220/2011 Sb. se důchody zvyšovaly v pravidelném termínu (tj. v lednu každého kalendářního roku) vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí tak, že

- základní výměry vyplácených důchodů se zvyšují tak, aby výše této výměry činila 9 % průměrné mzdy (průměrná mzda je vymezena v § 15 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění), v procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují o tolik procent (zaokrouhlených s přesností na jedno desetinné místo nahoru), aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu stanoveného ve výši 100 % růstu cen a jedné třetiny růstu reálné mzdy (růst cen i růst reálné mzdy se zaokrouhlují rovněž na jedno desetinné místo).

Tato pravidla však neposkytovala žádný prostor pro úvahu o výši valorizace důchodů, neboť konečné zvýšení vyplácených důchodů vyplývalo ze statistických údajů. Ke změně těchto pravidel mohlo dojít jen na základě zákona. K zákonné změně pravidel přitom došlo od přijetí zákona č. 220/2011 Sb. dvakrát, a to vždy pro konkrétní období. První modifikace pravidel pro zvyšování vyplácených důchodů byla provedena zákonem č. 314/2012 Sb., podle něhož pro období 2013 až 2015 platilo, že pro zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů se při stanovení růstu cen použije nikoliv 100 %, ale jen jedna třetina procentního přírůstku spotřebitelských cen (tato úprava byla vyvolána nepříznivým vývojem bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu; např. v roce 2014 tak došlo ke zvýšení procentní výměry jen o 0,4 %). K druhé modifikaci pravidel pro zvyšování vyplácených důchodů došlo na základě zákona č. 183/2014 Sb., který pro rok 2015 zrušil toto omezení spočívající v použití jen jedné třetiny růstu cen a zároveň (s cílem posílit reálnou hodnotu důchodů) stanovil mimořádnou úpravu pravidel zvyšování důchodů v lednu 2015. Úprava byla založena na tom, že úhrn částky zvýšení základní a procentní výměry důchodů musí činit aspoň 1,8 % (proto také vyhláška MPSV č. 208/2014 Sb. stanovila, že v lednu 2015 se základní výměra zvýší o 60 Kč a procentní výměra se zvýší o 1,6 %).

K dalšímu opatření k posílení sociální situace důchodců došlo ještě v únoru 2016, kdy všem důchodcům byl k důchodu (úhrnu důchodů) vyplacen jednorázový příspěvek ve výši 1 200 Kč, a to na základě zákona č. 381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci.

Změna pravidel zvýšení důchodů od roku 2017

Dnem 1. srpna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 212/2016 Sb., který přinesl dvě významné změny v oblasti zvyšování důchodů. Záměrem tohoto zákona je zamezit tomu, aby zvýšení vyplácených důchodů bylo jen symbolické, neboť např. v lednu 2016 se vyplácené důchody na základě daných pravidel zvýšily jednotně jen o 40 Kč měsíčně, když se na základě vyhlášky MPSV č. 244/2015 Sb. zvýšila o 40 Kč jen základní výměra a procentní výměra se nezvýšila vůbec (to bylo též důvodem pro poskytnutí jednorázového příspěvku důchodci).

První změnou je, že zvýšení důchodů bude stanoveno místo vyhláškou MPSV nařízením vlády; druhou změnou je, že vláda bude mít možnost rozhodnout o vyšší valorizaci vyplácených důchodů, než jaká vyplývá z daných pravidel, a to do stanoveného limitu. Pokud u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní a procentní výměry důchodu podle pravidel stanovených v § 67 zákona o důchodovém pojištění nedosáhne 2,7 % jeho výše, může být stanovena vyšší valorizace procentní výměry důchodu, nejvýše však tak, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní a procentní výměry činil 2,7 % jeho výše.

Dosavadní pravidla zvyšování důchodů stanovená v § 67 zákona o důchodovém pojištění (tj. stanovení zvýšení základní a procentní výměry důchodu podle pravidel ve vztahu k růstu cen a růstu reálné mzdy) jsou tedy zachována s tím, že vláda může rozhodnout o vyšší valorizaci v daném limitu. Jedná se však o možnost vlády takto rozhodnout, což znamená, že vláda jednak vůbec nemusí tohoto oprávnění využít, jednak může rozhodnout sice o vyšší valorizaci, než jakou zaručuje zákon o důchodovém pojištění, ale nižší, než je tento limit 2,7 %. Je třeba podotknout, že se přitom nejedná o novou situaci, neboť až do roku 2011 o zvýšení důchodů rozhodovala rovněž vláda, která však byla vázána, na rozdíl od změny podle zákona č. 212/2016 Sb., jen dolním limitem zvýšení.

Uvedená změna formy právních předpisů o zvýšení důchodů se týká též zvyšování příplatků k důchodům podle zvláštních předpisů (tj. podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb.).

Kromě zamezení nízkého zvýšení důchodů se změna pravidel promítne i do zvažování pojištěnců, od jakého dne žádat o přiznání starobního důchodu, neboť vyšší valorizace důchodu na základě rozhodnutí vlády může znamenat, že důchod přiznaný v kalendářním roce, kdy vláda o valorizaci rozhodla, bude právě vlivem tohoto zvýšení od příštího roku vyšší než důchod přiznaný ode dne spadajícího do tohoto příštího roku. Vyšší valorizace důchodů (tj. procentní výměry důchodu) také ovlivní i valorizaci náhrad za ztrátu na výdělku a náhrad nákladů na výživu pozůstalých příslušející podle zákoníku práce, kdy se toto zvýšení procentní výměry důchodu promítne i do zvýšení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet těchto náhrad.

Zvýšení důchodů v lednu 2017

Podle nových pravidel zvyšování důchodů se postupuje již v lednu 2017, přičemž konkrétní částky stanoví nařízení vlády č. 325/2016 Sb. Vláda přitom již plně využila nového zmocnění a důchody zvýšila v maximální možné výši. Podle § 4 tohoto nařízení se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2017 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2016 tak, že

  1. základní výměra důchodu se zvyšuje o 110 Kč měsíčně na 2 550 Kč měsíčně (tato výše základní výměry přitom platí i pro důchody přiznávané v roce 2017),
  2. procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Nárůst průměrné mzdy a jeho dopady pro zaměstnavatele a pojištěnce v oblasti důchodového pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Daňové aktuality
Ukončení důchodového spoření
Vyplňování ELDP za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS

Související otázky a odpovědi

Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Vyloučené doby pro ELDP
Hornický důchod
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Sociální pojištění OSVČ
Dosažení důchodového věku bez přiznání důchodu a dopočet do MVZ
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Forma předání ELDP zaměstnanci
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Výpočet důchodu
Opravný přehled na sociální pojištění
Důchod Slováka - práce v SR i ČR
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Neplacené volno po část dne
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Vyplnění evidenčního listu
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020

Související předpisy

212/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
220/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
314/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
183/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
208/2014 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015
381/2015 Sb. o jednorázovém příspěvku důchodci
244/2015 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016
622/2004 Sb. o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
357/2005 Sb. o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
325/2016 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017