Parametry sociálního pojištění pro rok 2024

Vydáno: 31 minut čtení

V oblasti důchodového pojištění mají zásadní význam hodnoty základních parametrů, a to výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu. Hodnoty těchto parametrů stanoví nařízení vlády pro každý kalendářní rok. Tyto parametry mají přitom širší význam, neboť se používají nejen pro důchodové pojištění, ale také pro nemocenské pojištění a pro pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a používají se dále pro účely stanovení pojistného na zdravotní pojištění, pro účely pracovněprávní a též v oblasti daně z příjmů fyzických osob.

Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
JUDr.
Jan
Přib
I. Stanovení nových parametrů pro rok 2024
Parametry důchodového pojištění stanoví vláda svým nařízením, které současně upravuje zvýšení vyplácených důchodů v lednu každého kalendářního roku; pro rok 2024 vláda schválila příslušné nařízení dne 13. září 2024.
Na základě pravidel stanovených v zákoně o důchodovém pojištění se hodnoty základních parametrů používaných v důchodovém pojištění mění vždy od 1. ledna každého kalendářního roku. Těmito základními parametry jsou
všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu, přičemž hodnoty těchto parametrů se odvíjejí od údajů vyhlášených ČSÚ. V návaznosti na tyto parametry lze pak prostřednictvím pravidel obsažených v zákoně o důchodovém pojištění stanovit i
další důležité parametry
, tj. redukční hranice, průměrnou mzdu a výši základní výměry.
Pro rok 2024 stanovilo nové parametry důchodového pojištění
nařízení vlády č. 286/2023 Sb.
, o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024. Podle tohoto nařízení
*
výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 činí částku
40 638 Kč
,
*
výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 má hodnotu
1,0819
.
Toto nařízení stanovilo dále novou výši
redukčních hranic
pro stanovení výpočtového základu; pro rok 2024 výše
*
první redukční hranice činí
19 346 Kč
,
*
druhé redukční hranice činí
175 868 Kč
.
Toto nařízení vlády stanovilo též novou výši
základní výměry
důchodu, která činí 10 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé desetikoruny směrem nahoru (průměrná mzda činí 43 967 Kč); základní výměra důchodu proto činí v roce 2024 částku
4 400 Kč
měsíčně.
Na základě těchto parametrů lze stanovit další důležitý prvek, který má význam pro důchodové pojištění a též pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tj. hodnotu tzv.
průměrné mzdy
. Podle § 15 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění a § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se za průměrnou mzdu považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu s tím, že takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Pro
rok 2024
průměrná mzda činí
43 967 Kč
. Z průměrné mzdy se pak na základě zákonných pravidel odvozují další prvky.
II. Důchodové pojištění
V důchodovém pojištění mají všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient význam pro vyměřování důchodů a pro účast osob samostatně výdělečně činných na důchodovém pojištění.
Vyměřování důchodů
Procentní výměry starobních a invalidních důchodů
se vypočítávají z
výpočtového základu
příslušným procentním poměrem, který je závislý na získané době pojištění (např. za každý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod náleží 1,5 % výpočtového základu). Stanovení výpočtového základu z osobního vyměřovacího základu prostřed

Související dokumenty

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
286/2023 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024
313/2023 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024

Související články

Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Invalidní důchod pro OSVČ
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Hornický důchod
Neplacené volno po část dne
Předčasný důchod
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Vyloučené doby pro ELDP
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Opravný přehled na sociální pojištění
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Zálohy u licenčních poplatků
Vyplnění evidenčního listu
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Starobní důchod
Vyplnění ELDP
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
ELDP a DPČ
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce