622/2004 Sb. o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální

Schválený:
622/2004 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. listopadu 2004
o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
Změna: 405/2005 Sb.
Změna: 369/2007 Sb.
Vláda nařizuje podle § 8 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu:
 
§ 1
(1) Státní občané České republiky, kteří
a) v době od 25. února 1948 do 31. prosince 1989 byli odsouzeni a vykonali trest odnětí svobody, jeho část nebo vazbu pro trestný čin, za který byli rehabilitováni podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 58/1969 Sb. a zákona č. 70/1970 Sb., nebo podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zákona č. 633/1992 Sb. a zákona č. 198/1993 Sb., nebo jejichž odsouzení pro trestný čin uvedený v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., bylo zrušeno cestou obnovy řízení, stížnosti pro porušení zákona anebo podle § 6 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, popřípadě byli nezákonně zbaveni osobní svobody a byli rehabilitováni podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., a pobírají starobní nebo plný invalidní důchod z českého důchodového pojištění1),
b) po osobách uvedených v písmenu a) pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění1) nebo jim takový důchod není vyplácen jen proto, že jiný vyplácený důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996, nebo
c) po osobách, které v době od 25. února 1948 do 31. prosince 1989 zemřely při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí, pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění,
mají nárok na poskytnutí příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených jim komunistickým režimem v oblasti sociální (dále jen "příplatek").
(2) Nárok na příplatek mají dále státní občané České republiky, jejichž rodič v době výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby pro trestný čin uvedený v odstavci 1 písm. a) zemřel, jestliže ke dni úmrtí rodiče nedosáhli věku 18 let a pobírají důchod z českého důchodového pojištění1). Nárok na příplatek mají dále státní občané České republiky, jejichž rodič v době od 25. února 1948 do 31. prosince 1989 zemřel při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí, jestliže ke dni úmrtí rodiče nedosáhli věku 18 let a pobírají důchod z českého důchodového pojištění. Při úmrtí obou rodičů za podmínek uvedených ve větě první nebo druhé se nárok na příplatek posuzuje po každém rodiči zvlášť.
(3) Nárok na příplatek mají dále státní občané České republiky, na jejichž manželovi byl v době od 25. února 1948 do 31. prosince 1989 vykonán trest smrti uložený za trestný čin uvedený v odstavci 1 písm. a), a pobírají důchod z českého důchodového pojištění. Příplatek podle věty první nenáleží, pokud náleží příplatek podle odstavce 1 písm. b).
 
§ 2
(1) Příplatek ke starobnímu nebo plnému invalidnímu důchodu se stanoví ve výši 50 Kč za každý započatý měsíc výkonu trestu odnětí svobody, jeho části nebo výkonu vazby.
(2) Příplatek k vdovskému nebo vdoveckému důchodu se stanoví polovinou částky uvedené v odstavci 1. Pokud se vdovský nebo vdovecký důchod nevyplácí z důvodu uvedeného v § 1 odst. 1 písm. b), stanoví se výše příplatku podle věty první a příplatek se poskytne k tomu důchodu, který se vyplácí. Příplatek k vdovskému nebo vdoveckému důchodu se zvyšuje o 3 000 Kč měsíčně, jestliže na manželovi oprávněné osoby byl vykonán trest smrti uložený za trestný čin uvedený v § 1 odst. 1 písm. a), nebo manžel oprávněné osoby zemřel v době výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby pro trestný čin uvedený v § 1 odst. 1 písm. a).
(3) Příplatek k důchodu náležející podle § 1 odst. 2 věty první se stanoví ve výši dvou pětin částky uvedené v odstavci 1. Tento příplatek se zvyšuje o 2 400 Kč měsíčně.
(4) Příplatek k důchodu náležející podle § 1 odst. 1 písm. c) a podle § 1 odst. 3 se stanoví ve výši 3 000 Kč měsíčně. Příplatek k důchodu náležející podle § 1 odst. 2 věty druhé se stanoví ve výši 2 400 Kč měsíčně.
(5) Celková doba věznění a vazby se sčítá; přitom se měsícem rozumí 30 dnů. Při částečné změně odsuzujícího rozsudku se pro účely tohoto nařízení považuje za věznění jen rozdíl mezi tresty vykonanými na základě původního rozsudku a stanovenými přiměřenými tresty nebo tresty nově uloženými.
(6) V případě souběhu nároků podle odstavců 1 až 4 se vyplácí pouze příplatek vyšší; to platí i v případě souběhu dvou nároků na příplatek podle § 1 odst. 2 věty třetí.
(7) Příplatek se vyplácí měsíčně spolu s důchodem stejným způsobem a ve stejných termínech jako důchod. Příplatek se zvyšuje ve stejných termínech jako důchody podle zvláštního právního předpisu2).
 
§ 3
(1) Vznikl-li nárok na výplatu důchodu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, náleží příplatek od splátky důchodu splatné v lednu 2005. Vznikne-li nárok na výplatu důchodu po 31. prosinci 2004, náleží příplatek ode dne přiznání důchodu, a to vždy v plné měsíční výši uvedené v § 2 odst. 1, 2 nebo 3 včetně zvýšení podle § 2 odst. 7, k němuž do té doby došlo. Přitom se vychází z toho, že příplatek byl přiznán v roce 2005.
(2) Zemřel-li žadatel o příplatek dříve, než byla výplata příplatku přiznána nebo příplatek vyplacen, příplatek za období od 1. ledna 2005 do dne úmrtí se přizná a vyplatí jednorázově vdově nebo vdovci.
 
§ 4
(1) O nároku na výplatu příplatku a o jeho výši rozhoduje na základě písemné žádosti orgán sociálního zabezpečení příslušný k výplatě důchodu.
(2) Doklady k žádosti se nevyžadují v případech, kdy podmínky pro vznik nároku na výplatu příplatku lze posoudit z podkladů, které jsou obsaženy v úředních evidencích orgánů sociálního zabezpečení příslušných k výplatě důchodu.
(3) Splnění podmínky státního občanství České republiky se posuzuje ke dni podání žádosti.
(4) Orgány sociálního zabezpečení příslušné k výplatě důchodu poskytují osobám uvedeným v § 1 potřebnou pomoc při uplatňování jejich nároků.
(5) Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, vztahují se na rozhodování o příplatku, nároku na jednotlivé splátky příplatku a na jeho poskytování § 86, 89, 90, 108, 111, 112, 116 a 117 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a § 55 a 56 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
(6) Náklady na výplatu příplatku jsou hrazeny ze státního rozpočtu.
 
§ 5
Příplatek bude spolu s důchodem vyplacen nejpozději v pravidelné měsíční výplatě za měsíc červenec 2005; nárok na poskytnutí příplatku od ledna 2005 tím není dotčen.
 
§ 6
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Bublan v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení vlády č. 405/2005 Sb.
Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, na jehož poskytnutí vznikl nárok podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., ve znění tohoto nařízení, náleží na základě písemné žádosti od splátky důchodu, k němuž tento příplatek náleží, splatné v kalendářním měsíci, v němž toto nařízení nabývá účinnosti.
Čl. II nařízení vlády č. 369/2007 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, na jehož poskytnutí vznikl nárok podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, náleží na základě písemné žádosti od splátky důchodu, k němuž tento příplatek náleží, splatné v kalendářním měsíci, v němž toto nařízení nabývá účinnosti.
2. Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální se zvyšuje podle čl. I bodů 7 a 9 na základě písemné žádosti od splátky důchodu, k němuž tento příplatek náleží, splatné v kalendářním měsíci, v němž toto nařízení nabývá účinnosti.
1) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 67 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 89/1997 Sb., zákona č. 188/2001 Sb. a zákona č. 264/2002 Sb.