Parametry sociálního pojištění pro rok 2022

Vydáno: 28 minut čtení

V důchodovém pojištění mají zásadní význam hodnoty stanovených základních parametrů, a to výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu. Hodnoty těchto parametrů stanoví pro každý jednotlivý kalendářní rok nařízení vlády. Tyto parametry mají přitom širší význam, neboť se používají také pro nemocenské pojištění a pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a uplatňují se dále při stanovení pojistného na zdravotní pojištění, v oblasti pracovněprávní a v oblasti daně z příjmů fyzických osob.

I. Stanovení nových parametrů pro rok 2022

Parametry důchodového pojištění stanoví vláda svým nařízením, které současně upravuje zvýšení vyplácených důchodů v lednu každého kalendářního roku; pro rok 2022 vláda schválila příslušné nařízení dne 27. září 2021.

Na základě pravidel stanovených v zákoně o důchodovém pojištění se hodnoty základních parametrů používaných v důchodovém pojištění mění vždy od 1. ledna každého kalendářního roku. Těmito základními parametry jsou všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu, přičemž hodnoty těchto parametrů se odvíjejí od údajů vyhlášených ČSÚ. V návaznosti na tyto parametry lze pak prostřednictvím pravidel obsažených v zákoně o důchodovém pojištění stanovit i další důležité parametry, tj. redukční hranice, průměrnou mzdu a výši základní výměry.

Pro rok 2022 stanovilo nové parametry důchodového pojištění nařízení vlády č. 356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022. Podle tohoto nařízení

  • výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí částku 36 119 Kč,
  • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 má hodnotu 1,0773.

Toto nařízení stanovilo dále novou výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu; pro rok 2022 výše

  • první redukční hranice činí 17 121 Kč,
  • druhé redukční hranice činí 155 644 Kč.

Toto nařízení vlády stanovilo též novou výši základní výměry důchodu, která činí 10 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé desetikoruny směrem nahoru (průměrná mzda činí 38 911 Kč); základní výměra důchodu proto činí v roce 2022 částku 3 900 Kč měsíčně.

Na základě těchto parametrů lze stanovit další důležitý prvek, který má význam pro důchodové pojištění a též pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tj. hodnotu tzv. průměrné mzdy. Podle § 15 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění a § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se za průměrnou mzdu považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu s tím, že takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Pro rok 2022 průměrná mzda činí 38 911 Kč. Z průměrné mzdy se pak na základě zákonných pravidel odvozují další prvky.

II. Důchodové pojištění

V důchodovém pojištění mají všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient význam pro vyměřování důchodů a pro účast osob samostatně výdělečně činných na důchodovém pojištění.

Vyměřování důchodů

Procentní výměry starobních a invalidních důchodů se vypočítávají z výpočtového základu příslušným procentním poměrem, který je závislý na získané době pojištění (např. za každý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod náleží 1,5 % výpočtového základu). Sta

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Sociální zabezpečení studentů
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021

Související otázky a odpovědi

Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Sleva na pojistném za zaměstnance se zdravotním postižením
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Přihláška na OSSZ a ZP
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Neplacené volno po část dne

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
356/2021 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
380/2021 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022
262/2006 Sb., zákoník práce
286/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
351/2013 Sb. , kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích