Nařízení vlády o nových parametrech důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2019

Vydáno: 5 minut čtení

Pro každý jednotlivý kalendářní rok se na základě pravidel stanovených v zákoně o důchodovém pojištění mění hodnoty základních parametrů používaných v důchodovém pojištění, a to výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu. Tyto základní parametry pro rok 2019, které mají širší význam pro celou oblast sociálního pojištění, stanovilo nařízení vlády č. 213/2018 Sb., které upravilo též zvýšení vyplácených důchodů.

Stanovení nových parametrů pro rok 2019

Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2019 stanovilo nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019.

Podle tohoto nařízení

  • výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí částku 30 156 Kč,
  • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 má hodnotu 1,0843.

Toto nařízení stanovilo dále novou výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu; pro rok 2019 výše

  • první redukční hranice činí 14 388 Kč,
  • druhé redukční hranice činí 130 796 Kč.

Toto nařízení vlády stanovilo též novou výši základní výměry důchodu, a to již se zřetelem na novelu zákona o důchodovém pojištění provedenou zákonem č. 191/2018 Sb. Na základě této novely základní výměra důchodu od roku 2019 činí 10 % průměrné mzdy místo dosavadních 9 % průměrné mzdy. To znamená, že základní výměra důchodu činí v roce 2019 částku 3 270 Kč měsíčně.

Zvýšení vyplácených důchodů

Podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb. se zvyšují starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody přiznané před 1. lednem 2019 tak, že

  • základní výměra důchodu se zvyšuje o 570 Kč měsíčně (základní výměra u vyplácených důchodů tak činí 3 270 Kč),
  • procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Toto zvýšení důchodů je nominálně historicky nejvyšší a zejména vzhledem k tomuto zvýšení bude třeba volit optimální datum přiznání starobního důchodu, pokud se pojištěnec rozhoduje, zda odejít do starobního důchodu ještě v roce 2018, nebo až v roce 2019. Při odchodu do starobního důchodu v roce 2018, popřípadě v předchozích letech (důchod se zpětně doplácí až 5 let) bude k důchodu náležet od splátky důchodu splatné v lednu 2019 zvýšení podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb., avšak použijí se nižší parametry pro výpočet procentní výměry důchodu, tj. nižší redukční hranice a nižší koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, jimiž se násobí úhrn ročních výdělků. Při odchodu do starobního důchodu v roce 2019 nebude sice k vypočtenému důchodu náležet zvýšení podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb., avšak procentní výměra důchodu bude stanovena podle vyšších parametrů. Odpověď na otázku, co bude pro pojištěnce výhodnější, spočívá v matematickém propočtu jednotlivých variant; k tomuto propočtu lze využít tzv. důchodovou kalkulačku na webových stránkách MPSV.

Pro úplnost je třeba ještě uvést, že v lednu 2019 budou vyplácené důchody (jejich procentní výměra) zvýšeny na základě zákona č. 191/2018 Sb. bez žádosti ještě těm důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let před 1. lednem 2019, a to o 1 000 Kč měsíčně; toto zvýšení bude náležet k procentní výměře důchodu zvýšeného podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb. Zvýšení o 1 000 Kč jinak bude podle nového ustanovení § 67a zákona o důchodovém pojištění náležet od splátky důchodu splatné v kalendářním měsíci, v němž poživatel důchodu dosáhl věku 85 let, a to rovněž bez žádosti.

Vedle vyplácených důchodů se v lednu 2019 zvyšují na základě nařízení vlády č. 212/2018 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019, i příplatky k důchodu náležející podle zvláštních předpisů osobám rehabilitovaným a účastníkům odboje; tyto příplatky se zvyšují o 3,4 %, a to také bez žádosti.

Právní předpisy citované v článku (předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
  • nařízení vlády č. 212/2018 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Prominutí pojistného na sociální pojištění
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018
Daňové aktuality
Ukončení důchodového spoření
Vyplňování ELDP za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022

Související otázky a odpovědi

Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Odměny členů orgánů právnických osob
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Správné vyplnění ELDP za rok 2023 u zaměstnankyně na mateřské dovolené
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Odhláška a přihláška zaměstnance ve výkonu trestu k sociálnímu pojištění
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Vyplnění ELDP v případě neplatného rozvázání pracovního poměru
Student a daňové přiznání
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Pojistné zahraničního zaměstnance
Student-OSVČ a sirotčí důchod
Sociální pojištění OSVČ
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Sleva na pojistném od 1. 2. 2023
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
213/2018 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
191/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
212/2018 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019