Nařízení vlády o nových parametrech důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2019

Vydáno: 5 minut čtení

Pro každý jednotlivý kalendářní rok se na základě pravidel stanovených v zákoně o důchodovém pojištění mění hodnoty základních parametrů používaných v důchodovém pojištění, a to výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu. Tyto základní parametry pro rok 2019, které mají širší význam pro celou oblast sociálního pojištění, stanovilo nařízení vlády č. 213/2018 Sb., které upravilo též zvýšení vyplácených důchodů.

Stanovení nových parametrů pro rok 2019

Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2019 stanovilo nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019.

Podle tohoto nařízení

  • výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí částku 30 156 Kč,
  • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 má hodnotu 1,0843.

Toto nařízení stanovilo dále novou výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu; pro rok 2019 výše

  • první redukční hranice činí 14 388 Kč,
  • druhé redukční hranice činí 130 796 Kč.

Toto nařízení vlády stanovilo též novou výši základní výměry důchodu, a to již se zřetelem na novelu zákona o důchodovém pojištění provedenou zákonem č. 191/2018 Sb. Na základě této novely základní výměra důchodu od roku 2019 činí 10 % průměrné mzdy místo dosavadních 9 % průměrné mzdy. To znamená, že základní výměra důchodu činí v roce 2019 částku 3 270 Kč měsíčně.

Zvýšení vyplácených důchodů

Podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb. se zvyšují starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody přiznané před 1. lednem 2019 tak, že

  • základní výměra důchodu se zvyšuje o 570 Kč měsíčně (základní výměra u vyplácených důchodů tak činí 3 270 Kč),
  • procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Toto zvýšení důchodů je nominálně historicky nejvyšší a zejména vzhledem k tomuto zvýšení bude třeba volit optimální datum přiznání starobního důchodu, pokud se pojištěnec rozhoduje, zda odejít do starobního důchodu ještě v roce 2018, nebo až v roce 2019. Při odchodu do starobního důchodu v roce 2018, popřípadě v předchozích letech (důchod se zpětně doplácí až 5 let) bude k důchodu náležet od splátky důchodu splatné v lednu 2019 zvýšení podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb., avšak použijí se nižší parametry pro výpočet procentní výměry důchodu, tj. nižší redukční hranice a nižší koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, jimiž se násobí úhrn ročních výdělků. Při odchodu do starobního důchodu v roce 2019 nebude sice k vypočtenému důchodu náležet zvýšení podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb., avšak procentní výměra důchodu bude stanovena podle vyšších parametrů. Odpověď na otázku, co bude pro pojištěnce výhodnější, spočívá v matematickém propočtu jednotlivých variant; k tomuto propočtu lze využít tzv. důchodovou kalkulačku na webových stránkách MPSV.

Pro úplnost je třeba ještě uvést, že v lednu 2019 budou vyplácené důchody (jejich procentní výměra) zvýšeny na základě zákona č. 191/2018 Sb. bez žádosti ještě těm důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let před 1. lednem 2019, a to o 1 000 Kč měsíčně; toto zvýšení bude náležet k procentní výměře důchodu zvýšeného podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb. Zvýšení o 1 000 Kč jinak bude podle nového ustanovení § 67a zákona o důchodovém pojištění náležet od splátky důchodu splatné v kalendářním měsíci, v němž poživatel důchodu dosáhl věku 85 let, a to rovněž bez žádosti.

Vedle vyplácených důchodů se v lednu 2019 zvyšují na základě nařízení vlády č. 212/2018 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019, i příplatky k důchodu náležející podle zvláštních předpisů osobám rehabilitovaným a účastníkům odboje; tyto příplatky se zvyšují o 3,4 %, a to také bez žádosti.

Právní předpisy citované v článku (předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
  • nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
  • nařízení vlády č. 212/2018 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související články

Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění bývalých účastníků důchodového spoření
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
213/2018 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
191/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
212/2018 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Správné vyplnění ELDP
Sleva na sociálním pojištění – dovolená nad rámec zákona
Přihláška na OSSZ a ZP
Zkrácený úvazek
Předdůchod
Sociální pojištění OSVČ
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Sleva na pojistném od 1. 2. 2023
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Vyplnění ELDP
Sleva na pojistném u dlužníka
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Forma předání ELDP zaměstnanci