Kasuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce

Vydáno: 11 minut čtení

Elektřina je dobrý sluha, ale zlý pán. Tímto "příslovím" se snažíme uvést další případ z našeho seriálu kasuistik pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce. Tentokrát zveřejněným případem poukážeme na to, že elektřina umí být velmi nebezpečná. Dokonce tak nebezpečná, že dokáže vzít i život nebo vážně poškodit zdraví. Tento případ připomíná často opomíjenou zásadu, že opatrné zacházení s elektrickými zařízeními, která jsou pod napětím, a rozumné chování v místech, kde se nachází nebo může nacházet vysoké napětí a elektrické vedení, je vždy namístě.

Zemní a výkopové práce patří z hlediska BOZP zcela určitě k vysoce rizikovým oborům, při nichž hrozí řada pracovních úrazů. K velkým bezpečnostním rizikům při provádění zemních prací patří bezesporu zásah elektrickým proudem při přeseknutí elektrického vedení. O tom se přesvědčíme v našem dalším případě.

Popis události

Případ úrazu elektrickým proudem se odehrál dne 17. července 2015 v časných ranních hodinách v jednom západočeském městě, kde nejmenovaná stavební firma prováděla stavební výkopové práce. Při odkrývání asfaltového povrchu chodníku, starého podloží a dlažebních kostek (provádění výkopu kolovým rypadlem) došlo k tomu, že obsluha stroje, řekněme strojník Jirka, zavadil lžící kolového rypadla o vysokonapěťový kabel na 10 kV. Kabel se přetrhl, došlo k jiskření, ke zkratu a automatickému odpojení elektrického vedení u jeho provozovatele. I přes vznik této události a vzhledem k tomu, že firma byla s pracemi v časovém skluzu, stavbyvedoucí rozhodl, že se bude v práci pokračovat, aniž by tuto událost bez

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - VII. Těžké zranění hlavy stavebního dělníka v důsledku zasažení padající lešenářskou spojkou
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - VI. Hromadný úraz zaměstnanců v důsledku jejich sražení ujetým svazkem kolejových polí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - V. Pád ocelové konstrukce na zaměstnance
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - VII. Těžké zranění hlavy stavebního dělníka v důsledku zasažení padající lešenářskou spojkou
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVI. Úraz při práci se štípačem polen
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - X. Pád zaměstnance z nezajištěné pracovní plošiny
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2017
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Balící stoje pohledem pracovní úrazovosti
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVII. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy

Související otázky a odpovědi

Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Zákonné pojištění jednatele

Související předpisy

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)