Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění v komparaci pracovněprávní a občanskoprávní úpravy

Vydáno: 28 minut čtení

V rámci právní úpravy odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění stále přetrvává dvoukolejný systém, kdy s ohledem na odlišná kritéria pro výpočet těchto nemajetkových újem nelze vyloučit různou výši vypočtené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění, a to v závislosti na povaze újmy na zdraví spadající do právní úpravy občanského zákoníku či zákoníku práce.

Cílem tohoto článku je provést základní srovnání obou odškodňovacích systémů a analyzovat i v kontextu relevantní judikatury, jak je možné postupovat v případě diskrepancí mezi vypočtenými částkami bolestného či ztížení společenského uplatnění dle občanskoprávní a pracovněprávní úpravy, zejména pakliže k tomu dojde k tíži pracovním úrazem nebo nemocí z povolání poškozeného zaměstnance.

K náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění dle pracovněprávní úpravy

Významný samostatný dílčí nárok na odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání představuje náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění. Tato náhrada slouží k odškodnění újmy nemateriální způsobené zaměstnanci poškozenému pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění má povahu jednorázové peněžité náhrady, jež má být vyplacena poškozenému zaměstnanci, a to dle § 271c zákona č. 262/2006 Sb. (dále jen „zákoník práce“), a to nejméně ve výši podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen „nařízení vlády“).

To bylo přijato v návaznosti na novelu zákoníku práce, resp. zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony (dále jen „zákon č. 205/2015 Sb.“), který nabyl účinnosti dne 1. října 2015; touto novelou zákoníku práce dochází (mimo jiné) ke zrušení a nahrazení dřívějšího ustanovení § 372 ustanovením § 271c zákoníku práce; ustanovení § 271c odst. 2 dává zmocnění ke stanovení postupu při určování výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění a vydávání lékařských posudků a jejich náležitostí tentokrát již ne ministerstvu (zdravotnictví), nýbrž vládě. Zákonem č. 205/2015 Sb. současně došlo ke zrušení dřívějšího ustanovení § 394 odst. 2 zákoníku práce „držícího při životě“ v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění (dále jen „vyhláška“), která byla jinak zrušena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), k 1. lednu 2014. Nařízení vlády vydané k provedení § 271c odst. 2 zákoníku práce nabylo účinnosti dne 26. října 2015.

Nařízení vlády především definuje pojem bolesti a ztížení společenského uplatnění, stanoví postup při určování bodového ohodnocení za účelem výpočtu náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění a náležitosti lékařského posudku, který je podkladem pro určení bodového ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění

Související dokumenty

Související články

Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Balící stoje pohledem pracovní úrazovosti
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVII. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVIII. Úraz zaměstnance při vykládce zboží z nákladního automobilu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIX. Příčiny a následky pádu stavebního dělníka do výtahové šachty
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXX. Smrtelný úraz stavebníka při přebírce stavebního materiálu
Kasuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXI. Těžký úraz zaměstnance na balicí lince masa
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXII. Pád dítěte z nezajištěného ochozu v nákupním centru
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXIII. Poškození zdraví hosta při obědě v hotelové restauraci
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XII. Amputace prstů v důsledku úrazu při výměně akumulátorové baterie motorového vozíku
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIII. Zavalení cizí osoby při bouracích pracích

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
205/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců
440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
89/2012 Sb. občanský zákoník
40/1964 Sb. občanský zákoník
65/1965 Sb. Zákoník práce
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
2/2008 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1/1993 Sb. Ústava České republiky

Související komentovaná judikatura

Vánoční večírek a posouzení úrazu na něm

Související judikáty

Náhrada škody zaměstnavatelem. Pracovní úraz. Bolestné
K výši bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění v důsledku újmy na zdraví způsobené pracovním úrazem
K návrhu na zrušení § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (2/2008 Sb.)

Související otázky a odpovědi

Odškodnění pracovního úřazu bez pracovní neschopnosti
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Krácení bolestného
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz - externí pracovník
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Odškodnění pracovního úrazu
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Autonehoda - pracovní/nepracovní úraz
Roční zúčtování daně a náhrada za pracovní úraz
Pracovní úraz v době služební cesty
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku