Dávka otcovské poporodní péče

Vydáno: 12 minut čtení

S účinností od 1. února 2018 je zavedena v nemocenském pojištění nová dávka, a to „dávka otcovské poporodní péče“ (takto zní zákonný název nové dávky). Tato dávka byla zavedena na základě zákona č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Pro tuto dávku je v zákoně o nemocenském pojištění zavedena legislativní zkratka otcovská, kterou se v praxi tato nová dávka běžně také označuje.

Nárok na otcovskou

Nárok na otcovskou má

 • pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem,
 • pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě nedosáhlo 7 let věku.

Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Za otce dítěte se považuje muž zapsaný v matrice jako otec dítěte do knihy narození. Pokud by byl muž zapsán jako otec dítěte do knihy narození až po uplynutí 6 týdnů ode dne narození dítěte a chtěl nastoupit na otcovskou až po zapsání do knihy narození, nárok na otcovskou již nemůže vzniknout; tato doba 6 týdnů se posuzuje vždy ode dne narození dítěte, nikoliv ode dne zapsání do knihy narození. Podmínkou není, aby se jednalo o manžela matky dítěte.

Pojištěncem, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů, může být muž i žena. Za rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů se považuje

 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby na základě § 953 občanského zákoníku,
 • rozhodnutí soudu o osvojení dítěte,
 • rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele a o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením,
 • soudní jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte na základě § 928 občanského zákoníku,
 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči,
 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče,
 • rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření o péči o dítě podle § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních,
 • podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě osobně pečuje a nemá k němu vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá toto soudní řízení.

Nárok otce dítěte a nárok pojištěnce, který dítě převzal do péče nahrazující péči rodičů, jsou samostatnými nároky, tj. je možná situace, aby nejprve otcovskou pobíral otec dítěte, a bylo-li později dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů jiné osobě, měla i tato jiná osoba nárok na otcovskou.

U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je dále podmínkou nároku splnění čekací doby, tj. účast na nemocenském pojištění OSVČ po dobu aspoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou. Tato čekací doba platí obdobně u zahraničních zaměstnanců. U ostatních pojištěnců (zaměstnanců) čekací doba stanovena není.

Nárok na otcovskou nevzniká z titulu ochranné lhůty, tj. k nástupu na otcovskou musí dojít v době trvání účasti na nemocenském pojištění. Nárok na otcovskou vzniká i v případě výkonu zaměstnání malého rozsahu, které zakládá účast na nemocenském pojištění, i v případě dohody o provedení práce, která zakládá účast na nemocenském pojištění. Zákon o nemocenském pojištění vylučuje z nároku na nemocenskou pouze pojištěnce, kteří vykonávají pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.

V tomtéž případě péče o dítě náleží otcovská jen jednou a jen jednomu oprávněnému. Pojištěnci bude náležet otcovská jen jednou i v případě vícečetného porodu a péče o více dětí současně (nelze tedy např. v případě narození dvojčat poskytnout dvě dávky, tj. otcovskou na každé narozené dítě, a to ani postupně, nejprve jeden týden na jedno dítě a poté druhý týden na druhé dítě).

Pro nárok na výplatu otcovské platí obecné zásady stanovené v § 16 zákona o nemocenském pojištění, tj. otcovská se nevyplácí po dobu, po kterou pojištěnec vykonává v pojištěné činnosti, ze které otcovská náleží, práci nebo vykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost, a po dobu, po kterou mu náleží podle právních předpisů ze zaměstnání, z něhož otcovská náleží, nadále započitatelný příjem (s výjimkou služebního příspěvku na bydlení poskytovaného podle zákona o vojácích z povolání). Výplatě otcovské tedy nebrání výkon práce v jiném zaměstnání, než je zaměstnání, z něhož otcovská náleží.

Podpůrčí doba u otcovské

Podpůrčí doba u otcovské činí 1 týden (tj. 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích). Podpůrčí doba začíná nástupem na otcovskou, tj. dnem, který určí pojištěnec v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Nástup na otcovskou může nastat nejdříve dnem, v němž se dítě narodilo, nebo kterým bylo převzato do péče nahrazující péči rodičů, a nejpozději v posledním dnu tohoto šestého týdne. Pokud nástup na otcovskou nenastal v tomto období, nárok na otcovskou nevzniká.

Příklad č. 1

Narodí-li se dítě dne 9. července 2018, musí nástup na otcovskou nastat v období od 9. července 2018 do 19. srpna 2018.

Příklad č. 2

Zaměstnání v pracovním poměru skončilo 31. května 2018 a dítě se narodilo 2. června 2018. Nový pracovní poměr byl uzavřen od 1. srpna 2018. Nárok na otcovskou v tomto případě nevzniká.

Podpůrčí doba u otcovské se nepřerušuje. Nelze tedy např. čerpat otcovskou nejprve po dobu 3 dnů, pak čerpání otcovské přerušit a např. po dvou týdnech dočerpat zbylé 4 dny. Otcovská však náleží po celou podpůrčí dobu v případě úmrtí dítěte před uplynutím podpůrčí doby.

Jestliže je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte, podpůrčí doba končí dnem umístění dítěte do tohoto zařízení; to platí obdobně i v případě, pokud rodiče přestali pečovat o dítě a dítě bylo z tohoto důvodu svěřeno do péče nahrazující péči rodičů. Pokud je však dítě umístěno v nemocnici (hospitalizováno) ze zdravotních důvodů, podpůrčí doba se nepřerušuje, a pokračuje se ve výplatě otcovské i po dobu hospitalizace dítěte až do uplynutí celkové podpůrčí doby.

Otcovská se nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské aspoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem.

Příklad č. 3

Dítě se narodilo 11. března 2018. Nárok na výplatu otcovské by nevznikl, pokud by nástup na otcovskou nastal od soboty 17. března 2018 a od pondělí 19. března do pátku 23. března 2018 by otec dítěte pracoval ve svém zaměstnání; za sobotu 17. března a neděli 18. března 2018 tedy nárok na výplatu otcovské nevzniká, neboť nelze pobírat otcovskou jen za dny pracovní klidu.

Výše otcovské

Výše otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu. Při stanovení denního vyměřovacího základu se do částky první redukční hranice (která v roce 2018 činí 1 000 Kč) započítává 100 %; postupuje se tedy stejně jako při výpočtu peněžité pomoci v mateřství.

Souběh otcovské s jinými dávkami a s náhradou mzdy

Nárok na výplatu otcovské má přednost před nárokem na výplatu nemocenského a ošetřovného (od 1. června 2018 i před nárokem na výplatu dlouhodobého ošetřovného) a před poskytováním náhrady mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (podle § 192 odst. 1 věty čtvrté zákoníku práce ve znění zákona č. 148/2017 Sb. tato náhrada nepřísluší, pokud náleží otcovská).

Příklad č. 4

Zaměstnanec v pracovním poměru nastoupil na otcovskou od 16. července 2018 (pondělí) a od 17. července 2018 byl uznán dočasně práce neschopným až do 31. července 2018. Otcovská bude náležet až do 22. července 2018 a náhrada mzdy nebude náležet za pracovní dny až do 20. července 2018.

Uplatňování nároku na otcovskou

Nárok na výplatu otcovské se uplatňuje na předepsaném tiskopise, tj. „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a u okresních správ sociálního zabezpečení, které budou tiskopisy poskytovat bezplatně. V případě, že se bude nárok uplatňovat z důvodu převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů, bude třeba k žádosti přiložit příslušný doklad o převzetí dítěte do této péče. Rodný list dokládající, že pojištěnec je otcem dítěte, se k žádosti nepřikládá (tuto skutečnost si mohou orgány nemocenského pojištění samy ověřit).

Zaměstnanci předávají žádost o otcovskou svému zaměstnavateli, který žádost po vyplnění stanovených údajů předává (spolu s formulářem Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění) podle § 97 zákona o nemocenském pojištění okresní správě sociálního zabezpečení. Pro toto předání však platí odchylka, neboť žádost o otcovskou předává zaměstnavatel okresní správě sociálního zabezpečení neprodleně až po uplynutí podpůrčí doby.

Pobírání otcovské a překážka v práci

Zaměstnanci budou v době pobírání otcovské čerpat rodičovskou dovolenou podle § 196 zákoníku práce v případě narození dítěte a mateřskou nebo rodičovskou dovolenou podle § 197 zákoníku práce v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Zaměstnanci mohou případně čerpat též tzv. neplacené volno po dohodě se zaměstnavatelem. Zvláštní „otcovská dovolená“ nebo „čerpání otcovské“ jako typ překážky v práci na straně zaměstnance nejsou zavedeny. Jde-li však o příslušníky bezpečnostních sborů, je podle § 78 odst. 2 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů vyplácení otcovské omluvenou překážkou ve službě.

Pobírání otcovské a důchodové pojištění

Pokud po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění, byla pobírána otcovská, považuje se doba trvání podpůrčí doby u otcovské za náhradní dobu důchodového pojištění ve smyslu § 5 odst. 2 písm. g) zákona o důchodovém pojištění.

Doba, po kterou trvala podpůrčí doba u otcovské, se dále považuje ve smyslu § 16 odst. 4 písm. a) zákona o důchodovém pojištění za vyloučenou dobu; to má význam mj. při vyplňování evidenčního listu důchodového pojištění.

Zaměstnavatel je povinen podle § 37 odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení mít ve své evidenci o zaměstnancích pro účely důchodového pojištění též údaj o době, po kterou trvala podpůrčí doba u otcovské podle zákona o nemocenském pojištění.

Přechodné ustanovení

Podle přechodného ustanovení (čl. II body 1 a 2) zákona č. 148/2017 Sb. nárok na otcovskou vzniká též, pokud se dítě narodilo nebo bylo převzato do péče nahrazující péči rodičů v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 148/2017 Sb., tj. před 1. únorem 2018. To znamená, že nárok na otcovskou vznikl též, pokud se dítě narodilo nebo bylo převzato do péče nahrazující péči rodičů v období od 21. prosince 2017 do 31. ledna 2018; musela být však přitom splněna podmínka, že k nástupu na otcovskou musí dojít v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo převzetí dítěte do péče.

Příklad č. 5

Při narození dítěte 30. ledna 2018 musí dojít k nástupu na otcovskou v období 6 týdnů od tohoto data, tj. od 1. února 2018 do 12. března 2018.

Právní předpisy citované v článku (předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská
Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Work-life balance
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Nová dávka nemocenského pojištění pro tatínky bude platit od 1. února 2018
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
K některým změnám v nemocenském pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023

Související otázky a odpovědi

Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Fakturace na mateřské dovolené
Otcovská dovolená
Délka otcovské dovolené - proplacení
Pracovní neschopnost zaměstnance
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Náhrada mzdy u DPN
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Krácení nemocenské
Ukončení podpůrčí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Starobní důchodce a nemocenská
Náhrada mzdy při DPN

Související předpisy

148/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
221/1999 Sb. o vojácích z povolání
262/2006 Sb., zákoník práce
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení