Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část

Vydáno: 7 minut čtení

V první části jsme vás seznámili se základními pravidly čerpání nové dávky nemocenského pojištění otcovské poporodní péče, tzv. otcovské. Nyní si na praktických příkladech vyzkoušíme, jak se počítá výše dávky, a vysvětlíme si, jakým způsobem se o otcovskou žádá, kdo ji vyplácí, jak vypadá tiskopis žádosti a jak se vyplňuje.

Výše otcovské

Výše otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu stanoveného stejným způsobem jako u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Kalkulačku pro výpočet dávky naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese: https://www.mpsv.cz/cs/11580.

Příklad č. 1:

Otec je zaměstnancem a jeho průměrná měsíční hrubá mzda v rozhodném období (zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsícem nástupu na otcovskou) činí 25 000 Kč. Neredukovaný denní vyměřovací základ (DVZ) vypočteme jako 25 000 × 12/365 = 821,92 Kč. Z hlediska redukčních hranic jsme s tímto DVZ pod první redukční hranicí (činí 1 000 Kč), kdy se započítává 100 %.

Redukovaný DVZ tedy po zaokrouhlení činí 822 Kč.

Denní výše otcovské činí 70 % redukovaného DVZ, tj. 576 Kč na den po zaokrouhlení.

Zaměstnanec obdrží za 7 kalendářních dnů otcovskou ve výši 4 032 Kč.

Příklad č. 2:

Otec je zaměstnancem a jeho průměrná měsíční hrubá mzda v rozhodném období (zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsícem nástupu na otcovskou) činí 50 000 Kč.

Neredukovaný DVZ vypočteme jako 50 000 × 12/365 = 1 643,84 Kč.

Redukce vyměřovacího základu:

  • do 1. redukční hranice započteme 1 000 Kč, tj. 100 %
  • od 1 000 Kč do 1 499 Kč (do 2. redukční hranice) započteme 60 %, tj. 299,4 Kč
  • od 1 499 Kč do 1 643,84 Kč (3. redukční hranice je 2 998 Kč) započteme 30 %, tj. 43,45 Kč.

Redukovaný DVZ: 1 000 + 299,4 + 43,45 = 1 342,85 Kč.

Redukovaný DVZ tedy po zaokrouhlení činí 1 343 Kč.

Denní výše otcovské činí 70 % redukovaného DVZ, tj. 941 Kč na den po zaokrouhlení.

Zaměstnanec obdrží za 7 kalendářních dnů otcovskou ve výši 6 587 Kč.

Příklad č. 3:

Otec je OSVČ a je přihlášen k dobrovolnému nemocenskému pojištění. Každý měsíc platí pojistné v minimální výši 115 Kč. Tato platba odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu ve výši 5 000 Kč.

Neredukovaný DVZ vypočteme jako 5 000 × 12/365 = 164,38 Kč. Z hlediska redukčních hranic jsme s tímto DVZ pod první redukční hranicí (činí 1 000 Kč), kdy se započítává 100 %.

Redukovaný DVZ po zaokrouhlení tedy činí 165 Kč.

Denní výše otcovské činí 70 % redukovaného DVZ, tj. 116 Kč na den po zaokrouhlení.

OSVČ obdrží za 7 kalendářních dnů otcovskou ve výši 812 Kč.

Souběh jiných dávek nemocenského pojištění a otcovské

Vznikne-li z jednoho nemocenského pojištění současně nárok na výplatu více dávek, má nárok na výplatu otcovské přednost před nárokem na výplatu nemocenského a ošetřovného, protože denní výše otcovské je vyšší. Je tomu tak proto, že pro výplatu dávek nemocenského pojištění platí zásada, že z jednoho pojištění nemůže současně vzniknout nárok na výplatu více dávek a přednost má nárok na výplatu dávky vyšší před nárokem na výplatu dávky nižší (tj. peněžité pomoci v mateřství před dávkami v nemoci a nemocenského před ošetřovným). Zavádí se sice přednost peněžité pomoci v mateřství před otcovskou, avšak tato možnost je spíše teoretická.

Příklad č. 4:

Otec novorozence je v dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti a požádá o otcovskou v době pobírání nemocenského. Nárok na výplatu otcovské má přednost před nárokem na výplatu nemocenského (je vyšší). Dočasná pracovní neschopnost se neukončuje, pouze se po dobu souběhu nevyplácí nemocenské, ale otcovská. Výplata nemocenského bude následně pokračovat po skončení výplaty otcovské.

Obdobně řeší zákoník práce případný souběh dávky otcovské a náhrady mzdy, kdyby byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, tj. náhrada mzdy se nebude vyplácet, bude-li zaměstnanci náležet otcovská (§ 192 zákoníku práce).

Příklad č. 5:

Otec novorozence od 10. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti požádá o otcovskou. Zaměstnavatel od tohoto dne trvání dočasné pracovní neschopnosti přestane vyplácet náhradu mzdy a zaměstnanec bude pobírat 7 kalendářních dnů otcovskou. Náhrada mzdy od zaměstnavatele náleží za zameškané dny z důvodu dočasné pracovní neschopnosti v období prvních 14 dnů (s výjimkou karenční doby), přičemž její výplata se neprodlužuje o dny čerpané otcovské, jen se náhrada mzdy po tuto dobu nevyplácí. Až po skončení výplaty otcovské bude vypláceno nemocenské, které by sice náleželo od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, ale nárok na výplatu otcovské má přednost před nárokem na výplatu nemocenského, protože je vyšší.

Jak se o otcovskou žádá?

Pokud otec požádá o otcovskou, může pro volno v zaměstnání využít rodičovskou dovolenou, na kterou má již podle současné právní úpravy v zákoníku práce nárok. Podle zákoníku práce má otec dítěte ode dne narození dítěte možnost čerpat rodičovskou dovolenou v rozsahu, o jaký požádá, a to i v případě, že rodičovskou dovolenou ve svém zaměstnání současně čerpá matka dítěte. Čerpání otcovské tedy není podmíněno souhlasem zaměstnavatele a tatínkové mají na volno nárok ze zákona. Příslušníci bezpečnostních sborů mají dobu čerpání dávky otcovské jako omluvenou překážku ve službě.

Obdobně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění zajišťují v civilní sféře výplatu otcovské okresní správy sociálního zabezpečení. Žádost o otcovskou se podává na předepsaném tiskopise. Tento jednodílný tiskopis Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) je k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení na adrese www.cssz.cz nebo v papírové podobě na okresních správách sociálního zabezpečení.

Zaměstnanec uplatní nárok na výplatu otcovské prostřednictvím svého zaměstnavatele. U dítěte narozeného v cizině je třeba vždy doložit doklad prokazující otcovství (např. rodný list). Zaměstnavatel je povinen předat žádost zaměstnance o otcovskou spolu s podklady potřebnými pro stanovení nároku na dávku a její výši okresní správě sociálního zabezpečení neprodleně, a to až po uplynutí podpůrčí doby stanovené pro otcovskou. Zaměstnavatel je dále povinen vést v evidenci o svých zaměstnancích účastných nemocenského pojištění i dny výkonu práce zaměstnance v době, v níž má zaměstnanec nárok na výplatu otcovské. Kalendářní dny, za které byla zaměstnanci vyplacena otcovská, jsou pro účely nemocenského pojištění rovněž dny vyloučené, jako jsou například dny, za které je vyplaceno nemocenské.

Osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna nemocenského pojištění, podá žádost přímo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Způsob výplaty

Otcovská se vyplácí na účet příjemce dávky u peněžního ústavu v České republice. Na žádost pojištěnce se otcovská vyplácí též v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, tj. poštovní poukázkou. V případě výplaty poštovní poukázkou však náklady na výplatu dávky platí vždy příjemce dávky.

Na základě žádosti pojištěnce se otcovská vyplácí i do ciziny, ale jen na účet pojištěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty platí příjemce dávky.

Žádost o dávku otcovské poporodní péče

O dávku se bude žádat prostřednictvím zaměstnavatele u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Formuláře žádostí budou k dispozici u okresní správy sociálního zabezpečení a na internetových stránkách ČSSZ (http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/), kde budou k dispozici i podrobnější údaje o způsobu uplatnění žádosti o dávku.

Žádost o dávku otcovské poporodní péče - strana 1

Žádost o dávku otcovské poporodní péče - strana 2

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Ošetřovné
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Dávka otcovské poporodní péče
Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Nová dávka nemocenského pojištění pro tatínky bude platit od 1. února 2018
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Work-life balance
Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Dávka otcovské poporodní péče
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
K některým změnám v nemocenském pojištění
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Fakturace na mateřské dovolené
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Délka otcovské dovolené - proplacení
Otcovská dovolená
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Stanovení podpůrčí doby - covid
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Příloha k žádosti o dávku
Výkon práce a peněžitá podpora v mateřství
Příloha k žádosti o dávku - nemocenská
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Odměna jednateli za výkon funkce
Nárok na výplatu dávek na MD a jejich výše
Vznik PN po ukončení pracovního poměru TZP zaměstnance