Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská

Vydáno: 4 minuty čtení

Zákonem č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (který byl uveřejněn v částce 52/2017 Sbírky zákonů rozeslané dne 22. května 2017), byla zavedena nová dávka nemocenského pojištění - tzv. otcovská.

Vzhledem k tomu, že se „otcovská“ zavádí až s účinností od 1. února 2018, přinášíme nyní jen základní informaci o této nové dávce.

Nová dávka nemocenského pojištění

Název nové peněžité dávky nemocenského pojištění je „dávka otcovské poporodní péče“, pro kterou byla v zákoně o nemocenském pojištění zavedena legislativní zkratka „otcovská“. V praxi se bude jistě hovořit jen o otcovské, neboť oficiální název není příliš praktický. Zejména mediálně se používá, byť nepřesně, také označení „otcovská dovolená“, i když se o žádnou dovolenou nejedná. Účelem nové dávky je především posílení vztahů v rodině mezi otcem, matkou a dítětem, aby se otec mohl zapojit do péče o narozené dítě a pomoci tak v prvním období matce.

Podmínky nároku

Nárok na otcovskou bude mít pojištěnec, pokud sociální událost, tj. nástup na otcovskou, nastala v době trvání nemocenského pojištění. Nárok na otcovskou však nebude vznikat z titulu ochranné lhůty.

Zároveň bude mít nárok na otcovskou pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, a dále pojištěnec, který pečuje o dítě, které nedosáhlo 7 let věku a které převzal ve stanovených případech do péče nahrazující péči rodičů. Bude-li pojištěncem osoba samostatně výdělečně činná, bude podmínkou splnění stanovené čekací doby, tj. účast na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných aspoň po dobu tří měsíců bezprostředně před nástupem na otcovskou.

Nástup na otcovskou musí nastat v období 6 týdnů ode dne narození dítěte, popřípadě ode dne převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů. Konkrétní den nástupu na otcovskou nastává dnem, který v tomto období určí pojištěnec.

Podpůrčí doba a výše

Otcovská se poskytuje po dobu 1 týdne, a to vždy vcelku, tj. nelze její poskytování přerušit nebo poskytovat ve více částech. Výše otcovské bude činit 70% denního vyměřovacího základu (výše otcovské se bude stanovovat obdobně jako peněžitá pomoc v mateřství).

Výplata otcovské

Nárok na výplatu otcovské se bude uplatňovat na předepsaném tiskopisu, který zaměstnanec předá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel bude tuto žádost (po doplnění příslušných údajů) předávat okresní správě sociálního zabezpečení neprodleně po uplynutí stanovené týdenní podpůrčí doby. Jinak způsob výplaty otcovské a lhůty pro výplatu otcovské jsou stejné jako u ostatních dávek nemocenského pojištění.

Pracovněprávní aspekt poskytování otcovské

V zákoníku práce nenastává žádná speciální úprava ve vztahu k otcovské a zaměstnanci, kteří budou pobírat otcovskou a z tohoto důvodu zůstanou doma, budou žádat o poskytnutí rodičovské dovolené podle § 196 zákoníku práce; zvláštní volno jen pro účely čerpání otcovské tedy není upraveno.

Přechodné ustanovení

Nárok na otcovskou nastává, pokud se dítě narodí za účinnosti nové právní úpravy, tj. po 31. lednu 2018. Podle přechodného ustanovení však nárok na otcovskou vzniká též, narodilo-li se dítě v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 148/2017 Sb., tj. před 1. únorem 2018. Konkrétně to znamená, že se dítě musí narodit v období od 21. prosince 2017 do 31. ledna 2018. Nástup na otcovskou však musí nastat v období 6 týdnů ode dne narození dítěte, tj. při narození dítěte dne 21. nebo 22. prosince 2017 musí nástup na otcovskou nastat od 1. února 2018, při narození dítěte 23. prosince 2017 musí nástup na otcovskou nastat od 1. nebo od 2. února 2018 atd. Uvedené platí obdobně, pokud bylo dítě převzato do péče v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 148/2017 Sb.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část
Dávka otcovské poporodní péče
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Dávka otcovské poporodní péče
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská
Nová dávka nemocenského pojištění pro tatínky bude platit od 1. února 2018
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část
Work-life balance
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Daňové aktuality
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Postih za porušení režimu nemocného
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Změny v dávkách nemocenského pojištění od ledna 2022

Související otázky a odpovědi

Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Fakturace na mateřské dovolené
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Délka otcovské dovolené - proplacení
Otcovská dovolená
Nemoc u DPP
Rodičovská dovolená a neplacené volno poskytnuté do začátku školního roku
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Nečinnost OSSZ
Pracovní neschopnost zaměstnance
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Nemocenská 2x
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Výdělek v průběhu nemocenské
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Zaměstnání v době rodičovské dovolené
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené

Související předpisy

148/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce