Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů

Vydáno: 10 minut čtení

Ze systému nemocenského pojištění se v situacích, kdy se zaměstnanec nebo zaměstnankyně musí postarat o dítě, které převzali do péče nahrazující péči rodičů, poskytují především 2 dávky, a to peněžitá pomoc v mateřství (dále také PPM) a dávka otcovské poporodní péče (dále jen otcovská). Pokud tito zaměstnanci splní potřebné podmínky, mají stejně tak jako biologičtí rodiče nárok na dávku a také na volno v zaměstnání.

Volno v zaměstnání neboli mateřskou a rodičovskou dovolenou při převzetí dítěte do péče upravuje § 197 zákoníku práce. Toto volno mohou čerpat náhradní rodiče právě v případech, kdy uplatňují ze systému nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo na otcovskou. Obě dávky mohou čerpat oba náhradní rodiče.

Peněžitá pomoc v mateřství

Při převzetí dítěte, které nedosáhlo 7 let věku, do péče nahrazující péči rodičů, vzniká nárok na PPM výhradně dnem převzetí dítěte do této péče a tímto dnem také začíná i běh podpůrčí doby. Pojištěnka či pojištěnec, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů, tedy nemá možnost určit si nástup na PPM tak, jako si ho může určit biologická matka. Náhradní rodič si může pouze nárok na PPM uplatnit nebo neuplatnit.

Podmínky nároku

Podmínky nároku na PPM definuje ustanovení § 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. K tomu, aby zaměstnankyni (zaměstnanci) vznikl nárok na PPM, musí ke dni nástupu na PPM splnit současně především dvě následující podmínky:

 • musí trvat účast na nemocenském pojištění, tj. musí trvat zaměstnání (např. pracovní poměr), které založilo účast na nemocenském pojištění, nebo ochranná lhůta ze skončeného pojištění (zaměstnání),
 • musí získat alespoň 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM.

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta ze skončeného pojištění činí u žen, jejichž nemocenské pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů (pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo). Ženy, které převzaly dítě do péče nahrazující péči rodičů, však nesplňují podmínku těhotenství, a proto jejich ochranná lhůta je stanovena obecně, tj. pouze 7 kalendářních dnů, pokud alespoň tolik dnů trvalo pojištění (zaměstnání).

Rozhodnutí příslušného orgánu

Možnost podat žádost o poskytnutí PPM navazuje na rozhodnutí příslušného orgánu. Za taková rozhodnutí se považují

 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby,
 • rozhodnutí soudu o osvojení dítěte,
 • rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele,
 • rozhodnutí soudu o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením,
 • jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte,
 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči, v- rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření o péči o dítě,
 • podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě osobně pečuje a nemá k němu vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá toto soudní řízení.

Peněžitá pomoc v mateřství se při splnění uvedených podmínek poskytuje osobě, která převzala dítě do péče nahrazující rodičovskou péči po dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítě do péče nebo při převzetí dvou a více dětí do péče po dobu 31 týdnů, ne však déle než do dosažení 7 let věku dítěte a 31 týdnů.

Příklad č. 1:

Zaměstnankyně převzala čtyřleté dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Pobírala PPM 10 týdnů od převzetí dítěte do péče. Poskytování PPM bylo přerušeno z důvodu závažné dlouhodobé nemoci ženy po dobu 11 měsíců, kdy nemohla o dítě pečovat.

Podpůrčí doba pro PPM končí dosažením věku dítěte 7 let a 31 týdnů. Zaměstnankyně má tedy nárok na poskytování PPM po skončení jejího přerušení z důvodu nemoci ještě po dobu 12 týdnů, protože podpůrčí doba činí 22 týdnů.

Příklad č. 2:

Dítě bylo po uplynutí 15. týdne po převzetí pojištěnkou do trvalé péče nahrazující péči rodičů přijato ze zdravotních důvodů do nemocnice. Pojištěnka pobírá PPM, po uplynutí jednoho týdne po hospitalizaci dítěte nastoupila na tři týdny do zaměstnání, z něhož pobírá PPM. Poté opět pečovala o dítě, které bylo propuštěno z nemocnice domů.

Poskytování PPM se přeruší od nástupu ženy do zaměstnání po dobu výkonu zaměstnání. Doba přerušení se nezapočítává do podpůrčí doby. Zaměstnankyně vyčerpala z podpůrčí doby 16 týdnů, proto jí bude PPM vyplácena ještě po dobu dalších 6 týdnů péče o dítě.

Příklad č. 3:

Manželé (oba nemocensky pojištění zaměstnanci) převzali do trvalé péče dítě ve věku 2,5 roku. O PPM požádala žena, která však po 8 týdnech ode dne převzetí dítěte měla vážnou autonehodu, byla hospitalizována a po dobu 5 měsíců nemohla o dítě pečovat.

Při převzetí dítěte do péče se nemůže žena s manželem vystřídat v péči o dítě s nárokem na PPM. Manžel není otcem dítěte a ani manželem ženy, která dítě porodila. O dítě pečovala matka ženy, která je již v důchodu. Žena nemá nárok na nemocenské, ale zůstává jí nárok na poskytování PPM po přerušení z důvodu dlouhodobého onemocnění, pro které byla uznána práce neschopnou, a dítě bylo z tohoto důvodu v péči jiné osoby.

Při převzetí dítěte do péče nahrazující rodičovskou péči nebo i v případě převzetí dítěte do péče na základě písemné dohody s matkou dítěte je tiskopis žádosti k dispozici na okresní správě sociálního zabezpečení nebo na webových stránkách ČSSZ na adrese www.cssz.cz. Tento tiskopis zaměstnanec vyplní a předloží svému zaměstnavateli, který ho neprodleně spolu s vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ předá okresní správě sociálního zabezpečení. K žádosti o peněžitou pomoc v mateřství je nutno doložit doklad prokazující důvod převzetí dítěte do péče, tj. například rozhodnutí příslušného orgánu.

Příklad č. 4:

Zaměstnankyně pracuje již čtyři roky v nemocensky pojištěném zaměstnání u svého zaměstnavatele. Již delší dobu usilovala se svým manželem o osvojení půlročního dítěte. Dne 3. 1. 2019 jí bylo dítě svěřeno takzvaně na zkoušku na dobu 4 týdnů. Žena v této době čerpala dovolenou. Dítě však zůstalo v rodině i nadále, rozhodnutím soudu jí dítě bylo svěřeno do péče a žena se stala osvojitelem ode dne 22. 2. 2019. Od tohoto data chtěla žena čerpat mateřskou dovolenou a požádat o peněžitou pomoc v mateřství. Zaměstnavatel jí však neumožnil během doby péče o dítě v únoru 2019 čerpat neplacené volno, a tak žena podala výpověď a její zaměstnání skončilo dohodou k 31. 1. 2019. Ženě nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože u ženy, která nebyla v době skončení zaměstnání těhotná, činí ochranná lhůta jen 7 kalendářních dnů.

Otcovská

Nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem (tedy pouze muž), a také pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku. Výčet rozhodnutí je totožný s výčtem rozhodnutí u PPM. V takovém případě se proto může jednat i o ženu, je-li v rozhodnutí uvedena jako osoba, která dítě převzala. Otcovská v takovém případě však náleží jen jednou a jen jednomu z oprávněných uvedených v rozhodnutí o převzetí dítěte do péče.

Nárok na otcovskou si může náhradní rodič uplatnit na rozdíl od PPM kdykoli v průběhu 6 týdnů ode dne převzetí dítěte do péče. Nárok na otcovskou nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde po zániku pojištění, to znamená, že není nárok na tuto dávku z titulu ochranné lhůty. Pokud však k nástupu na otcovskou dojde ještě za trvání pojištění (zaměstnání), pak nárok vznikne a dávka se vyplatí i za dny po skončení zaměstnání.

Nárok uplatňuje pojištěnec tiskopisem „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“. Tento tiskopis je možno stáhnout z webových stránek ČSSZ nebo jej obdrží pojištěnec na kterékoliv OSSZ. V případě pojištěnce, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, musí k žádosti doložit doklad prokazující převzetí dítěte do péče. Žádost o otcovskou předává zaměstnanec na předepsaném tiskopisu svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel k žádosti o otcovskou přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ a předá je po uplynutí podpůrčí doby neprodleně příslušné OSSZ. Pro volno v zaměstnání si náhradní rodič požádá o rodičovskou dovolenou.

Shrnutí

 • Při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů vzniká nárok na PPM výhradně dnem převzetí dítěte do této péče a tímto dnem také začíná i běh podpůrčí doby.
 • PPM se při splnění stanovených podmínek poskytuje osobě, která převzala dítě do péče nahrazující rodičovskou péči po dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítě do péče (při převzetí dvou a více dětí do péče po dobu 31 týdnů), nejdéle však do 7 let věku dítěte a 31 týdnů.
 • K žádosti o PPM je nutno doložit doklad prokazující důvod převzetí dítěte do péče, tj. například rozhodnutí příslušného orgánu.
 • Pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, má nárok na otcovskou, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.
 • Nárok na otcovskou si může náhradní rodič uplatnit kdykoli v průběhu 6 týdnů ode dne převzetí dítěte do péče.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Dávka otcovské poporodní péče
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část
Work-life balance
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo před nástupem na PPM
Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská
Otázky a odpovědi k peněžité pomoci v mateřství
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech
Nová dávka nemocenského pojištění pro tatínky bude platit od 1. února 2018
Co zajímá maminky a budoucí maminky k dávkám nemocenského pojištění v souvislosti s mateřstvím
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině

Související otázky a odpovědi

Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Jednatelská odměna a peněžitá pomoc v mateřství
Nárok na PPM po skončení zaměstnání
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Konec rodičovské dovolené – nástup do práce – další těhotenství
Mateřská dovolená
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Fakturace na mateřské dovolené
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Mateřská dovolená 2. dítě
Nárok na výplatu dávek na MD a jejich výše
Otec a nárok na PPM
Výše dávky nemocenského pojištění
Vztah mezi mateřskou dovolenou a výplatou PPM
Výše peněžité pomoci v mateřství
Délka mateřské dovolené
Rizikové těhotenství a výpočet nároku PPM
Hlavní a vedlejší činnost pro sociální pojištění
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Výpočet peněžité pomoci v mateřství u OSVČ

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění