Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část

Vydáno: 12 minut čtení

Od 1. února 2018 nabyde účinnosti zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony, jehož součástí je zavedení nové dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské.

Otcovská je nová dávka v systému nemocenského pojištění, jejímž účelem je přiměřeně nahrazovat otci dítěte příjem, který mu uchází z důvodu péče o novorozené dítě, matku a zajištění chodu domácnosti. Podmínkou nároku na otcovskou u zaměstnanců je účast na nemocenském pojištění. Dávka je koncipována jako krátkodobá, proto se u zaměstnanců nevyžaduje žádná obecná podmínka čekací doby. Ovšem u osob samostatně výdělečně činných, u kterých je účast na nemocenském pojištění dobrovolná, je stanovena povinná doba tří měsíců dobrovolné účasti na nemocenském pojištění bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou obdobně jako pro nárok na nemocenské.

Nárok na otcovskou

Nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem. Za otce dítěte je pro účely této dávky považován ten, kdo je v matrice (knize narození) zapsán jako otec. Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Příklad č. 1:

Dítě se narodilo dne 2. 2. 2018. Otec dítěte může požádat o otcovskou nejdříve od 2. 2. 2018 a nejpozději do 15. 3. 2018. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte.

Příklad č. 2:

Dítě se narodilo dne 2. 2. 2018. V matrice (knize narození) není otec dítěte uveden. Matka žije s druhem, který o dítě a matku po návratu z porodnice pečuje. Muži nárok na otcovskou nevznikne, i když o dítě pečuje, neboť není otcem dítěte.

Nárok na otcovskou má i pojištěnec (pojištěnka), který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku. Věková podmínka 7 let navazuje na obdobnou podmínku u nároku na peněžitou pomoc v mateřství v případě převzatých dětí. Osvědčení skutečnosti o převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů žadatel dokládá rozhodnutím příslušného orgánu.

Příklad č. 3:

Manželé převzali dne 2. 2. 2018 společně do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu pětileté dítě. Žena požádá o peněžitou pomoc v mateřství ode dne převzetí dítěte, tj. od 2. 2. 2018. Muž může požádat o otcovskou nejdříve od 2. 2. 2018 a nejpozději do 15. 3. 2018. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne převzetí dítěte.

V případě péče o totéž dítě náleží otcovská jen jednou a jen jednomu z oprávněných. Otcovská náleží jen jednou také v případě, kdy pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče, neboť péče o více dětí se v tomto případě považuje za péči o jedno dítě.

Příklad č. 4:

Dne 15. 2. 2018 se narodila dvojčata. Otec dvojčat může požádat o otcovskou nejdříve od 15. 2. 2018 a nejpozději do 28. 3. 2018. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dvojčat. Otcovská náleží otci jen jednou v délce 7 kalendářních dnů, protože péče o dvojčata se považuje za péči o jedno dítě. Platí zásada „jeden porod - jedna dávka“, což znamená, že pojištěnci bude náležet otcovská pouze jednou i v případě vícečetného porodu.

Příklad č. 5:

Manželé převzali dne 2. 2. 2018 společně do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu pětileté dítě. Žena nechce přestat na delší dobu pracovat, a proto nepožádá o peněžitou pomoc v mateřství, ale o otcovskou. O otcovskou může požádat nejdříve od 2. 2. 2018 a nejpozději do 15. 3. 2018. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnka určí v období 6 týdnů ode dne převzetí dítěte. Muži již v takovém případě otcovská na toto dítě nenáleží.

Otci vznikne nárok na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte i v případě, kdy jsou matka, dítě nebo oba dva ze zdravotních důvodů umístěni ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče. Má-li být účel dávky naplněn, musí mít otec dítěte možnost pobírat tuto dávku také v době, kdy je dítě (nebo i matka dítěte) ze zdravotních důvodů umístěno ve zdravotnickém zařízení, a navázat tak s dítětem kontakt v raném období jeho života a v neposlední řadě pomoci matce a podpořit ji v mnohdy nelehké životní situaci. Pokud by novorozenec byl ve zdravotnickém zařízení po dobu celého šestinedělí, nemohl by otec dítěte nárok na otcovskou uplatnit, ačkoliv by pomáhal matce dítěte a za dítětem docházel. Proto dávka náleží i po tuto dobu, aby takový otec nebyl znevýhodněn.

Příklad č. 6:

Dítě se narodilo dne 10. 2. 2018 a ze zdravotních důvodů zůstane v nemocnici po dobu 3 měsíců. Otec dítěte může požádat o otcovskou nejdříve od 10. 2. 2018 a nejpozději do 23. 3. 2018. Skutečnost, že dítě je v nemocnici, nemá na nárok na otcovskou žádný vliv.

Nárok na otcovskou nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde po zániku pojištění, to znamená, že není nárok na tuto dávku z titulu ochranné lhůty. Pokud však k nástupu na otcovskou dojde ještě za trvání pojištění (zaměstnání), tak nárok vznikne a dávka se vyplatí i za dny po skončení zaměstnání.

Příklad č. 7:

Dítě se narodilo dne 4. 2. 2018. Otec dítěte ukončil dne 31. 1. 2018 zaměstnání a do nového zaměstnání nastoupí až 2. 4. 2018. Nárok na otcovskou z titulu péče o toto dítě otci nevznikne, protože pojištění (zaměstnání) skončilo dne 31. 1. 2018 a na otcovskou by bylo možné nastoupit nejdříve 4. 2. 2018 a nejpozději 17. 3. 2018.

Nárok na otcovskou nemají pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.

Podpůrčí doba

Podpůrčí doba činí u otcovské maximálně 1 týden a začíná dnem nástupu na otcovskou. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Běh podpůrčí doby se nepřerušuje, a to ani v těch případech, kdy otec nemůže o dítě z objektivních důvodů pečovat (např. je hospitalizován v nemocnici a fakticky nepečuje o dítě ani po část dne). Výplata dávky za dny, kdy otec dítěte o dítě nepečoval ani po část dne, nenáleží. Jiná situace nastává v případě, kdy dítě v průběhu pobírání otcovské zemře. V takovém případě se dávka, na kterou již vznikl nárok, bez dalšího doplatí.

Příklad č. 8:

Dítě se narodilo dne 4. 2. 2018. Otec dítěte nastoupil na otcovskou 9. 2. 2018 v den propuštění dítěte a matky z nemocnice. Dne 11. 2. 2018 dítě náhle zemřelo. Dávka se otci vyplatí do vyčerpání podpůrčí doby, tj. do 15. 2. 2018 včetně, i když o dítě nepečuje.

Pokud je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, podpůrčí doba u otcovské končí dnem umístění dítěte do zařízení. Obdobně se postupuje v případě, kdy dítě bylo svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, protože o něj přestali rodiče pečovat. Toto předčasné skončení podpůrčí doby pro otcovskou vyplývá z účelu dávky.

Příklad č. 9:

Dítě se narodilo dne 4. 2. 2018. Otec dítěte nastoupil na otcovskou 9. 2. 2018 v den propuštění dítěte a matky z nemocnice. V pondělí dne 12. 2. 2018 rodiče předali zdravé dítě do zařízení poskytujícího nepřetržitou péči (do kojeneckého ústavu). Otcovská se otci vyplatí pouze za období od 9. 2. 2018 do 12. 2. 2018.

Otcovskou není možné poskytovat v době, kdy rodiče přestali o dítě pečovat, a dítě bylo z tohoto důvodu umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči (například kojenecký ústav) nebo bylo svěřeno do péče nahrazující péči rodičů. Předčasné skončení podpůrčí doby pro otcovskou vyplývá z účelu dávky.

Pokud v průběhu podpůrčí doby, po kterou se pojištěnci vyplácí otcovská, vznikne nárok na další otcovskou z téhož nemocenského pojištění, nevyplácí se další otcovská po dobu, po kterou trvá nárok na předchozí otcovskou. Podpůrčí doba u další otcovské se ale stanoví ode dne nástupu na tuto otcovskou.

Pojištěnec nebude mít nárok na výplatu otcovské za dobu, po kterou vykonával v pojištěné činnosti, ze které mu dávka náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Podpůrčí doba se však nepřerušuje, tzn., že pokud otec bude v průběhu čerpání otcovské některý den pracovat, nebude mu za tento den náležet výplata dávky, ale výplata se o tento den neprodlouží (obdobně jako u ošetřovného).

Příklad č. 10:

Dítě se narodilo dne 5. 2. 2018. Otec dítěte nastoupil na otcovskou 9. 2. 2018 v den propuštění dítěte a matky z nemocnice. V pondělí dne 12. 2. 2018 pracoval. Otcovská se otci vyplatí za období od 9. 2. 2018 do 11. 2. 2018 a od 13. 2. 2018 do 15. 2. 2018. Za den 12. 2. 2018 výplata dávky otci nenáleží, protože otec tento den pracoval. Podpůrčí doba se nepřerušuje, proto se výplata o tento jeden den neprodlužuje.

Otcovská se dále nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské alespoň za jeden kalendářní den, který měl být pro pojištěnce pracovním dnem. Jedná se o obdobný princip, který se v současné době již aplikuje u ošetřovného. Jaký je důvod tohoto opatření? Důvodem je skutečnost, že den nástupu na otcovskou si pojištěnec určuje v období prvních šesti týdnů života dítěte výhradně na základě vlastního rozhodnutí, a proto je třeba zamezit tomu, aby otec čerpal otcovskou pouze ve dnech, kdy nemá pracovat. To by se neslučovalo s obecným principem, že dávky nemocenského pojištění jsou určeny k tomu, aby nahrazovaly ucházející příjem ze zaměstnání. Ve dnech, kdy zaměstnanec nemá pracovat, mu žádný příjem neuchází, a proto není třeba nic nahrazovat.

Příklad č. 11:

Dítě se narodilo dne 5. 2. 2018. Otec dítěte pracuje pravidelně v pondělí až pátek a požádal o otcovskou od soboty 10. 2. 2018. V týdnu od 12. 2. 2018 pracoval každý pracovní den. Otcovská se otci za sobotu a neděli nevyplatí, protože mu nevznikl nárok na výplatu ani za jeden pracovní den.

Přechodná ustanovení: je nárok na otcovskou při narození dítěte v prosinci 2017 a lednu 2018?

Podle přechodných ustanovení zákona č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a další související zákony, vzniká nárok na otcovskou, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů před 1. únorem 2018, respektive pokud bylo dítě v období 6 týdnů před 1. únorem 2018 převzato do péče nahrazující péči rodičů. Z uvedeného vyplývá, že o otcovskou si mohou ode dne 1. 2. 2018 (účinnost zákona) požádat otcové dětí narozených nebo převzatých do péče nejdříve dne 21. 12. 2017.

Příklad č. 12:

Dítě se narodilo:

 1. 21. 12. 2017. Otec dítěte může požádat o otcovskou pouze od 1. 2. 2018.
 2. 22. 12. 2017. Otec dítěte může požádat o otcovskou pouze od 1. 2. 2018.
 3. 31. 12. 2017. Otec dítěte může požádat o otcovskou nejdříve od 1. 2. 2018 a nejpozději od 10. 2. 2018.
 4. 15. 1. 2018. Otec dítěte může požádat o otcovskou nejdříve od 1. 2. 2018 a nejpozději od 25. 2. 2018.

Shrnutí

Otcovská poporodní péče, tzv. otcovská - nová dávka nemocenského pojištění

 • žádat lze nejdříve od 1. února 2018 (účinnost zákona),
 • nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje, a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů,
 • nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě nedosáhlo 7 let věku,
 • výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu,
 • výplata náleží za dobu 7 kalendářních dnů bez přerušení,
 • o dávku si mohou požádat (od 1. 2. 2018) otcové dětí narozených nebo převzatých do péče nejdříve dne 21. 12. 2017,
 • pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou.

V této části jsme se seznámili se základními pravidly čerpání otcovské, podpůrčí dobou, souběhem s jinými dávkami a s nárokem otců dětí narozených koncem roku 2017. V příštím čísle si na praktických příkladech vyzkoušíme, jak se počítá výše dávky, a vysvětlíme si, jakým způsobem se o otcovskou žádá, kdo ji vyplácí, jak vypadá tiskopis žádosti a jak se vyplňuje.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část
Dávka otcovské poporodní péče
Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská
Nová dávka nemocenského pojištění pro tatínky bude platit od 1. února 2018
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
K některým změnám v nemocenském pojištění
Work-life balance
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou

Související otázky a odpovědi

Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Fakturace na mateřské dovolené
Otcovská dovolená
Délka otcovské dovolené - proplacení
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Stanovení podpůrčí doby - covid
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Dávky nemocenského pojištění
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Náhrada mzdy u DPN
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Krácení nemocenské
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Ukončení podpůrčí doby

Související předpisy

148/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění