Nová dávka nemocenského pojištění pro tatínky bude platit od 1. února 2018

Vydáno: 12 minut čtení

Dne 22. května 2017 byl ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 148/2017 vyhlášen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony, jehož součástí je zavedení nové dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské.

Účelem zavedení této nové dávky nemocenského pojištění je zejména podpora a motivace otců k zapojení se do péče o dítě krátce po jeho narození, kdy se v rodině nově vytvářejí vzájemné emoční vazby po narození dítěte. Zavedení dávky sleduje zvýšení počtu otců, kteří se krátce po porodu do péče o dítě zapojí, protože již nebudou muset čerpat dovolenou. Na rozdíl od dovolené, která je podmíněna souhlasem zaměstnavatele, budou mít tatínkové na volno u nové dávky nárok ze zákona. Zavedením otcovské jako dávky nemocenského pojištění bude otci dítěte přiměřeně nahrazován ucházející příjem z důvodu péče o matku, dítě a zajištění chodu domácnosti.

Jedná se o dávku nemocenského pojištění, tedy o dávku poskytovanou ve stanovených případech zaměstnancům, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Na otcovskou budou mít nárok rovněž ty osoby samostatně výdělečně činné, které se dobrovolně přihlásily k účasti na nemocenském pojištění, přičemž podmínkou nároku na otcovskou z tohoto pojištění je účast osoby samostatně výdělečně činné na nemocenském pojištění alespoň 3 měsíce bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou (stejně jako u nemocenského).

Z hlediska pracovního práva se nezavádí žádná speciální úprava. Pokud pojištěnec požádá o dávku otcovské poporodní péče, může pro volno v zaměstnání využít rodičovskou dovolenou, na kterou má již podle současné právní úpravy v zákoníku práce nárok. Podle zákoníku práce má otec dítěte ode dne narození dítěte možnost čerpat rodičovskou dovolenou v rozsahu, o jaký požádá, a to i v případě, že rodičovskou dovolenou ve svém zaměstnání současně čerpá matka dítěte. U příslušníků bezpečnostních sborů bude doba čerpání dávky otcovské omluvenou překážkou ve službě.

Základní podmínky nároku

Nárok na dávku bude mít:

  1. pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem,
  2. pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.

Nárok na otcovskou tedy bude mít otec dítěte, který s matkou o dítě pečuje v období šesti týdnů ode dne narození. Za otce dítěte bude pro účely této dávky považován ten, kdo je v matrice (knize narození) zapsán jako jeho otec. Nárok na otcovskou nebude mít druh matky dítěte, který není otcem dítěte (a to ani v případě, když otec dítěte není znám či zemřel), babička, děda či jiný příbuzný matky a dítěte. Otci nárok na dávku vzniká i v případě, kdy jsou matka, dítě nebo oba dva ze zdravotních důvodů umístěni ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče. I v těchto pro rodinu složitých situacích je žádoucí posilovat vzájemně vztahy mezi otcem, matkou dítěte a dítětem. Nejdůležitější je posílit především vazbu mezi dítětem a jeho biologickým otcem.

Podobně jako v případě péče o vlastní novorozené dítě v době po narození se zavádí obdobné opatření i v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, protože i v tomto případě je také velmi důležité podpořit vytvoření vazby mezi dítětem převzatým do péče a jeho náhradním rodičem. Nárok na otcovskou bude mít osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. V případě převzetí dítěte do společné péče má nárok na otcovskou jen jeden z oprávněných. Věková podmínka 7 let navazuje na obdobnou podmínku u nároku na peněžitou pomoc v mateřství v případě převzatých dětí.

Nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí. Otec dítěte bude moci pobírat tuto dávku také v době, kdy je dítě (nebo i matka dítěte) ze zdravotních důvodů umístěno ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče (v nemocnici), aby mohl navázat s dítětem kontakt v raném období jeho života a v neposlední řadě pomoci matce zejména podporou v mnohdy nelehké životní situaci.

Nárok na otcovskou může pojištěnci vzniknout v tomtéž případě péče pouze jednou, dávku tedy nelze čerpat opakovaně a z téhož titulu péče ji může čerpat pouze jeden oprávněný. Za týž případ se bude považovat situace, kdy pojištěnec z důvodu péče o novorozené dítě nebo převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů za stanovených okolností přestane vykonávat výdělečnou činnost. Přitom platí zásada "jeden porod - jedna dávka". To znamená, že otcovská náleží jen jednou také v případě, kdy pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče.

Délka podpůrčí doby u otcovské

Podpůrčí doba u otcovské začíná nástupem na otcovskou a činí jeden týden, tj. 7 kalendářních dnů. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec sám určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte (tzv. šestinedělí) nebo ode dne převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů.

Vzhledem k délce podpůrčí doby se běh podpůrčí doby nebude přerušovat a v těch případech, kdy z objektivních důvodů přestane mít otec v průběhu týdne možnost o dítě plnohodnotně pečovat, dávka, na kterou již vznikl nárok, prostě bez dalšího doběhne. Půjde např. o situaci, kdy v průběhu pobírání otcovské bude otec dítěte hospitalizován, dítě zemře.

Pojištěnec však nebude mít nárok na výplatu otcovské za dobu, po kterou vykonával v pojištěné činnosti, ze které mu dávka náleží, práci nebo osobně vykonával samostatnou výdělečnou činnost. Podpůrčí doba ale běží. Jedná se o stejnou zásadu, která platí u ostatních dávek nemocenského pojištění. To znamená, že pokud otec bude v průběhu čerpání otcovské některý den pracovat, nebude mu za tento den náležet výplata dávky a podpůrčí doba se mu o tento den neprodlouží (obdobně jako u ošetřovného).

Otcovská se nebude poskytovat v době, kdy rodiče přestali o dítě pečovat, a dítě bylo z tohoto důvodu umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči nebo bylo svěřeno do péče nahrazující péči rodičů. Podpůrčí doba u otcovské v těchto případech končí dnem umístění dítěte do takového zařízení. Toto předčasné skončení podpůrčí doby pro otcovskou vyplývá z účelu dávky.

Vzhledem k tomu, že den nástupu na otcovskou si pojištěnec určuje v období prvních šesti týdnů života dítěte výhradně na základě vlastního rozhodnutí, není možné, aby otec čerpal otcovskou pouze ve dnech pracovního klidu, např. jen v sobotu a v neděli (obdobně jako u ošetřovného).

Otcovská nebude náležet, jestliže k nástupu na otcovskou dojde po zániku pojištění, to znamená, že není nárok na tuto dávku v tzv. ochranné lhůtě. Pokud však k nástupu na otcovskou dojde ještě za trvání pojištění (zaměstnání), dávka se vyplatí do konce podpůrčí doby.

Výše otcovské

Výše dávky za kalendářní den bude činit 70 % denního vyměřovacího základu. Denní výše otcovské se bude počítat shodně jako denní výše peněžité pomoci v mateřství poskytované muži, a to včetně sazby. To znamená, že denní výše a úroveň zabezpečení, kterou pojištěnci poskytují obě dávky, bude shodná.

Souběh dávek

Souběh nároků na dvě dávky otcovské se řeší tak, že se vyplácí jen otcovská, na kterou vznikl nárok dříve, avšak počátek podpůrčí doby u další otcovské se stanoví tak, že podpůrčí doba u další otcovské plyne, i když se otcovská nevyplácí. Tato druhá otcovská se začne vyplácet, až zanikne nárok na předchozí otcovskou. Tato situace by mohla nastat v případě, kdy by se rodičům narodilo dítě a krátce na to by rodiče převzali dítě do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu (stali by se např. opatrovníky svého synovce, jehož rodiče zemřeli při autonehodě).

Pro výplatu dávek nemocenského pojištění platí zásada, že z jednoho pojištění nemůže současně vzniknout nárok na výplatu více dávek. Obecně se preferuje nárok na výplatu dávky vyšší před nárokem na výplatu dávky nižší (tj. peněžité pomoci v mateřství před dávkami v nemoci a nemocenského před ošetřovným). Zavádí se sice přednost peněžité pomoci v mateřství před otcovskou, avšak tato možnost je spíše teoretická. Výplata otcovské ale bude mít přednost před nárokem na výplatu nemocenského a ošetřovného, protože denní výše otcovské je vyšší.

Pokud se například pojištěnci v době dočasné pracovní neschopnosti narodí dítě a požádá si o otcovskou, nebude dočasná pracovní neschopnost ukončována, a přesto nemocenské nebude vypláceno po dobu poskytování otcovské a výplata nemocenského bude následně pokračovat po skončení podpůrčí doby otcovské. Obdobně řeší zákoník práce případný souběh dávky otcovské a náhrady mzdy, kdyby byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, tj. náhrada mzdy se nebude vyplácet, bude-li zaměstnanci náležet otcovské.

Výplata otcovské

Obdobně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění budou v civilní sféře výplatu otcovské zajišťovat okresní správy sociálního zabezpečení. Zaměstnanec uplatní nárok na výplatu otcovské předepsaným způsobem, tj. na stanoveném tiskopise prostřednictvím svého zaměstnavatele. Osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna nemocenského pojištění, podá žádost přímo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o krátkodobou dávku, nepředpokládá se vícedílný tiskopis. Pro urychlení výplaty a zjednodušení administrativy je vhodné, aby zaměstnavatel předal příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost zaměstnance o otcovskou spolu s údaji potřebnými pro výpočet výše dávky najednou, a to až po uplynutí podpůrčí doby. Při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů musí žadatel osvědčit skutečnost, že převzal dítě do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Způsob výplaty a lhůta pro výplatu bude stejná jako u ostatních dávek nemocenského pojištění.

Související úprava v důchodové oblasti

V souvislosti se zavedením otcovské budou do okruhu osob účastných důchodového pojištění zahrnuty při splnění podmínek stanovených v zákoně o důchodovém pojištění též osoby, u kterých bude i po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, trvat podpůrčí doba u otcovské. Tato doba účasti na důchodovém pojištění bude považována za náhradní dobu pojištění a bude se započítávat do doby pojištění, obdobně jako náhradní doba pojištění z titulu dočasné pracovní neschopnosti v době po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, v rozsahu 80 %. Pokud bude tato doba spadat do rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, bude pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu považována za vyloučenou dobu.

Závěr

Zákon nabývá účinnosti prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tj. 1. února 2018. Lhůta devíti měsíců je minimální doba, kterou potřebují orgány sociálního zabezpečení pro implementaci nové právní úpravy, a to zejména pro přípravu a řádné zajištění technických podmínek pro výplatu dávek.

Podle přechodných ustanovení zákona o nemocenském pojištění vzniká nárok na otcovskou, pokud se dítě narodilo v období šesti týdnů před 1. únorem 2018 nebo bylo během tohoto období převzato do péče.

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou dávku v systému nemocenského pojištění, budeme se uvedené problematice do doby účinnosti zákona ještě věnovat, protože postupně budou známy i podrobnosti týkající se vlastního provádění.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Dávka otcovské poporodní péče
Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Work-life balance
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
K některým změnám v nemocenském pojištění
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Krizové ošetřovné prakticky
Co vás zajímá v nemocenském pojištění
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Fakturace na mateřské dovolené
Otcovská dovolená
Délka otcovské dovolené - proplacení
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Dávky nemocenského pojištění
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Krácení nemocenské
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění