Skončení zaměstnání v souvislostech zdravotního pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Zaměstnavatel je plátcem pojistného za zaměstnance, zaměstnanci tedy platí pojistné na zdravotní pojištění prostřednictvím svého zaměstnavatele. Na rozdíl od dvou tzv. samopláteckých skupin plátců, kterými jsou osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů, se zaměstnanci nemusejí starat o placení pojistného, neboť příslušnou částku jimi placenou, tj. jednu třetinu z celkové platby pojistného hrazené zaměstnavatelem, odvádí zaměstnavatel – hromadný plátce pojistného. Zaměstnanec však oznamuje svému zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání a také zařazení (do) a vyřazení (ze) „státní kategorie“.

Skončení zaměstnání v souvislostech zdravotního pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
V otázce trvání a skončení pracovního poměru hrají důležitou roli jak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), tak podmínky specifikované v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V této souvislosti je zdůrazněna nutnost písemné formy například u výpovědi z pracovního poměru, odstoupení od pracovní smlouvy, okamžitého zrušení pracovního poměru nebo u jeho zrušení ve zkušební době, jinak se k takovému právnímu jednání nepřihlíží.
Zaměstnavatel může dát výpověď pouze z důvodů, které výslovně (taxativně) stanoví § 52 zákoníku práce. V písemné výpovědi musí zaměstnavatel uvést důvod výpovědi, prostý odkaz na ustanovení zákoníku práce nepostačuje. Výpověď daná zaměstnavatelem, která se opírá o jakýkoli jiný důvod, než stanoví zákoník práce, nebo není vůbec odůvodněna, je neplatná a v případě soudního sporu je zaměstnavatel prakticky bez šance na úspěch. Také není možné u jedné a téže výpovědi dodatečně měnit výpovědní důvod.
Pro platnost výpovědi je – kromě písemné formy – velmi důležité i její doručení, což je specifikováno v § 334 a v následujících ustanoveních zákoníku práce. Výpo

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Odstupné a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2022
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Vše o Přehledech zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Zdravotní pojištění a platba chybně provedená zaměstnavatelem
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - co se k 1. 1. 2018 nemění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a více příjmů pojištěnce v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Odstupné
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění po ukončení PP
Neomluvená absence a krácení dovolené
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník