Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti

Vydáno: 13 minut čtení

Leden 2022 přinese v oblasti sociálního pojištění změny v číselných ukazatelích obdobně jako v letech předchozích. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2021, které upravuje i výši průměrné mzdy, bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 356/2021 Sb.

Při konstrukci průměrné mzdy pro příští rok se vychází z údajů roku 2020. Průměrná mzda pro rok 2022 se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 a přepočítacího koeficientu stanoveného na základě statistických údajů (tj. nárůstu průměrných mezd za dané období).

Dne 30. října 2020 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 436/2020 publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Od 1. ledna 2022 zůstává částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění stejná jako v roce 2021 a činí 3 500 Kč.

Průměrná mzda pro rok 2022

Průměrná mzda pro účely sociálního zabezpečení, tak jak je stanovena v § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je jedním ze základních institutů v oblasti sociálního pojištění. Odvíjí se od ní např. redukční hranice pro výpočet důchodu, výpočet minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh na pojistné u osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) nebo se používá pro stanovení rozhodné částky pro vznik účasti na nemocenském pojištění. Tato průměrná mzda není shodná s průměrnou mzdou vyhlašovanou Českým statistickým úřadem (průměrná mzda dle ČSÚ je podíl mzdových prostředků, tj. hrubá mzda za měsíc vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd. připadající na jednoho zaměstnance za měsíc).

Výše směrodatných ukazatelů v sociálním pojištění pro rok 2022

  • Všeobecný vyměřovací základ za rok 2020 byl stanoven na 36 119

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Sociální zabezpečení studentů
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024

Související předpisy

438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
356/2021 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

Související otázky a odpovědi

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Neplacené volno po část dne
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Odměna v době mateřské dovolené
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé