Pracovněprávní aktuality

Vydáno: 19 minut čtení

(sledované období: 5. 9. 2023 – 4. 10. 2023)

 

Pracovněprávní aktuality
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 270/2023 Sb. dne 7. 9. 2023
Novela zákona o důchodovém pojištění nově upravuje maximální dobu odchodu do předčasného důchodu tak, že je ze současných 5 let zkracována na 3 roky. Zároveň je s účinností od 1. 10. 2024 pro odchod do předčasného důchodu nutné splnit podmínku dosažení potřebné doby 40 let, oproti původním 35. Dále dojde ke zvýšení krácení procentní výměry v prvních dvou letech před důchodovým věkem na 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní, které budou chybět do dosažení důchodového věku. Procentní výměry předčasných starobních důchodů se pak poprvé zvýší až od ledna kalendářního roku následujícího po roce dosažení důchodového věku. Novelou dále došlo k vynětí procentních výměr trvale krácených starobních důchodů vyplácených před dosažením důchodového věku z valorizací důchodů.
Změny se dotknou i pravidelného navyšování důchodů, které bude nově sledovat pouze index životních nákladů domácností důchodců a bude započítávat růst reálné mzdy ve výši 1/3. Pro mimořádné situace je pak zaváděn institut dočasného přídavku k důchodu.
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 Sb. dne 19. 9. 2023
Dne 1. 10. 2023 (s výjimkou dovolené u „dohodářů“ a částečných úprav odpočinků, které nabydou účinnosti 1. 1. 2024) došlo k nabytí účinnosti dlouho očekávané transpoziční novely zákoníku práce, která přejímá do našeho právního řádu dvě evropské směrnice – směrnici o „sladění pracovního a rodinného života“ neboli work-life balance (WLB) a směrnici o transparentních a

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance

Související články

Pracovněprávní aktuality
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Pracovněprávní aktuality
Legislativní změny v oblasti nepřetržitého odpočinku
Pracovněprávní aktuality
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Odměna z dohody o provedení práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Dovolená u navazujících DPČ od 1. 1. 2024
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Jmenování na dobu určitou
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Přechod zaměstnance na rodičovské dovolené na nového zaměstnavatele
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Vzájemný zápočet pohledávek při ukončení pracovního poměru
Čas strávený na cestě u DPP
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Ukončení pracovního poměru se zaměstnankyní, které bylo poskytnuto neplacené volno

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
325/1999 Sb. o azylu
6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
328/2015 Sb. , kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
68/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
270/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
286/2023 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024
287/2023 Sb. o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
288/2023 Sb. o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024
289/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.
299/2023 Sb. o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023