328/2015 Sb. , kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

Schválený:
328/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. prosince 2015,
kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
Změna: 68/2019 Sb.
Změna: 289/2023 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 57 odst. 6 a § 86 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 314/2015 Sb., a podle § 34 odst. 6 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č. 314/2015 Sb.:
 
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje seznamy zemí, které Česká republika považuje za bezpečné země původu, bezpečné třetí země a evropské bezpečné třetí země1).
(2) Tato vyhláška dále upravuje vzor průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany2) a vzor průkazu žadatele o poskytnutí dočasné ochrany.
 
§ 2
Česká republika považuje za bezpečnou zemi původu1)
1. Albánii,
2. Alžírsko,
3. Arménii,
4. Austrálii,
5. Bosnu a Hercegovinu,
6. Černou Horu,
7. Ghanu,
8. Gruzii,
9. Indii,
10. Island,
11. Kanadu,
12. Kosovo,
13. Lichtenštejnsko,
14. Severní Makedonii,
15. Maroko,
16. Moldavsko,
17. Mongolsko,
18. Norsko,
19. Nový Zéland,
20. Senegal,
21. Velkou Británii a Severní Irsko,
22. Spojené státy americké,
23. Srbsko,
24. Švýcarsko,
25. Tunisko.
 
§ 3
Česká republika nestanovuje seznam bezpečných třetích zemí1).
 
§ 4
Česká republika považuje za evropskou bezpečnou třetí zemi1)
1. Černou Horu,
2. Moldavsko, s výjimkou Podněstří.
 
§ 5
(1) Vzor průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce2).
(2) Vzor průkazu žadatele o poskytnutí dočasné ochrany je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. prosince 2015.
Ministr:
Chovanec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 328/2015 Sb.
VZOR PRŮKAZU ŽADATELE O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY2)
          


 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 328/2015 Sb.
VZOR PRŮKAZU ŽADATELE O POSKYTNUTÍ DOČASNÉ OCHRANY
          


Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 68/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Žádosti o udělení mezinárodní ochrany podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 328/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky č. 289/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Žádosti o udělení mezinárodní ochrany podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 328/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Ministerstvo vnitra před vydáním rozhodnutí podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, poučí žadatele o udělení mezinárodní ochrany přicházejícího z Arménie, Gruzie, Moldavska nebo Velké Británie a Severního Irska o skutečnosti podle věty první a umožní mu prokázat, že v jeho případě stát, ze kterého přichází, za bezpečnou zemi původu považovat nelze.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění).
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění).