Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování

Vydáno: 30 minut čtení

Odvětví dopravy a skladování je velmi rozmanité a zahrnuje širokou škálu povolání, což sebou přináší i různé druhy rizik. V tomto odvětví pracuje v Evropské unii více než 10 milionů pracovníků. Pracovníci v odvětví dopravy a skladování jsou zvláště ohroženi dlouhodobým sezením, opakovanými pohyby rukou nebo paží, rizikem nehod se stroji a zvedáním nebo přemísťováním těžkých břemen. Pracovníci v odvětví dopravy a skladování jsou také vystaveni psychosociálním rizikům, jako je potřeba jednat s náročnými zákazníky, časový tlak a přítomnost dlouhé/nepravidelné pracovní doby. [1], [2]

Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Ing.
Jiří
Vala
Ph.D.
1. Hlavní rizikové faktory BOZP v odvětví dopravy a skladování
Doprava je dynamické a rychle se měnící odvětví. Celkově nejsou pracovníci v dopravě homogenní skupinou, ale zastupují mnoho různých povolání se specifickými pracovními podmínkami a riziky a různými nároky. Nicméně mnoho fyzikálních rizikových faktorů (jako jsou bolestivé polohy, nošení těžkých břemen, hladina hluku a teplot, expozice nebezpečným látkám atd.) a také některé psychosociální rizikové faktory (jako je časová tíseň, násilí a obtěžování) lze identifikovat v rámci všech druhů dopravy.
Podle výsledků ESENER 2019 pro EU-27 jsou pracovníci v odvětví dopravy a skladování zvláště vystaveni čtyřem rizikovým faktorům:
dlouhodobému sezení (81 %),
opakovaným pohybům rukou nebo paží (62 %),
riziku nehod se stroji (60 %), a
zvedáním nebo přemisťováním těžkých břemen (55 %). [2]
Výsledky průzkumu ESENER 2019 také ukazují, že ve většině případů velké podniky s větší pravděpodobností zjistí přítomnost ergonomických rizik než menší podniky. To může naznačovat, že větší podniky jsou citlivější na rizika BOZP a jejich důsledky na jejich zaměstnance než menší podniky. Zdá se, že dlouhodobé sezení (nejčastěji uváděné ergonomické riziko v odvětví dopravy a skladování) je velmi rozšířené ve všech velikostech podniků.
Poruchy pohybového aparátu (MSD) u pracovníků v tomto odvětví jsou způsobeny zvedáním těžkých břemen, nepohodlnými/statickými pracovními polohami a dlouhou dobou práce. MSD se mohou zhoršit kvůli opakující se povaze práce a také kvůli vnějším faktorům, jako je únava a/nebo rychlá práce [2 až 5].
Psychosociální a organizační rizika
Výsledky průzkumu ESENER 2019 ukazují, že mezi nejrelevantnější psychosociální rizikové faktory identifikované provozovnami v odvětví dopravy a skladování patří v pořadí důležitosti potřeba jednat s obtížnými zákazníky (51 %), existující časový tlak na provedení práce (46 %) a konečně přítomnost dlouhé/nepravidelné pracovní doby (37 %).
Expozice dlouhé/nepravidelné pracovní době je výrazně vyšší než v celé ekonomice EU (22 %). Další rizika, jako je špatná komunikace/spolupráce v rámci organizace nebo strach ze ztráty zaměstnání, jsou mnohem méně přítomna (15 % a 10 %).
Důležité: Průzkum ESENER 2019 ukazuje, že velké podniky jsou na tyto typy rizik citlivější v tom smyslu, že ve větší míře identifikují přítomnost pracovních psychosociálních rizikových faktorů než menší podniky.
Výsledky průzkumu ESENER 2019 rovněž ukazují, že až 11 % podniků v odvětví dopravy a skladování uvádí, že psychosociální rizika lze řešit snadněji než jiná rizika, zatímco 17 % uvádí, že jsou obtížnější.
Důležité: Zjištění z průzkumu naznačují, že vnímání obtíží při zvládání psychosociálních rizik je častěji uváděno právě u těch podniků, která jsou aktivnější v jejich prevenci a řízení.
Na základě dostupných dat lze říci, že doprava a skladování je relativně nebezpečným odvětvím. Například v roce 2020 mělo odvětví dopravy a skladování třetí nejvyšší počet smrtelných nehod v EU (15 % všech smrtelných nehod). [2]
Pracovní úrazy v odvětví doprava a skladování v České republice
Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v odvětví doprava a skladování v České republice v posledních 3 letech se pohyboval okolo 10 %, ve stavebnictví to bylo přibližně 7 %. Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů se pak v posledních 3 letech v odvětví dopravy a skladování pohyboval okolo 15 %, ve stavebnictví to bylo přibližně v rozmezí 10 až 25 %. [6, 7, 8]
V letech 2013-2022 byla nejčastěji zastoupenou skupinou zdrojů pracovních úrazů
s pracovní neschopností nad 3 dny skupina „Materiály, předměty, výrobky, strojní součásti“, závažných skupina „Budovy, konstrukce, povrchy“, smrtelných skupina „Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky“. [8]
Důležité: Odvětví dopravy a skladování je tak odvětvím s vysokým rizikem vzniku pracovních úra

Související dokumenty

Související předpisy

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Související články

Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
Praktické provádění vstupního a periodického školení
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Řidiči referenti a jejich školení
BOZP mladistvých zaměstnanců
Motivační školení k prevenci rizik
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Přenášení břemen
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve světle BOZP
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Letní brigády z pohledu BOZP

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Povinné školení řidičů
Profesní způsobilost řidiče
Bezpečnostní listy na pracovišti
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Hasicí přístroj v budově
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Práce ve ztíženém prostředí
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem