Karta BOZP pro profesi: Řidič silniční osobní dopravy

Vydáno: 26 minut čtení

Místo výkonu práce řidiče je v celém rozsahu dopravní činnosti vykonáváno převážně uvnitř vozidla, částečně pak i mimo něj, a to zejména při opravách, čištění a nakládacích pracích. Řízení vozidla (např. autobusu) probíhá jak v rámci dálkových, tak i krátkých pracovních cest po dálnicích, silnicích i místních komunikacích a účelových komunikacích.

Stručný výčet prováděných pracovních činností

 • Řízení silničního vozidla osobní dopravy řádným a bezpečným způsobem.
 • Vedení záznamů a dokladů o provozu vozidla osobní dopravy a o činnosti řidiče.
 • Vydávání pokynů k zajištění bezpečné přepravy cestujících.
 • Kontrola technického stavu vozidla.
 • Dodržování pracovního rozvrhu, jízdního řádu a určené trasy.
 • Organizace přepravy cestujících včetně bezpečné přepravy jejich zavazadel, výběr jízdného, poplatků a náhrad podle přepravního tarifu.

Charakteristika místa výkonu práce

Místo výkonu práce řidiče je v celém rozsahu dopravní činnosti vykonáváno převážně uvnitř vozidla, částečně pak i mimo něj, a to zejména při opravách, čištění a nakládacích pracích. Řízení vozidla (např. autobusu) probíhá jak v rámci dálkových, tak i krátkých pracovních cest po dálnicích, silnicích i místních komunikacích a účelových komunikacích.

Kvalifikační požadavky

Nejsou specifikovány konkrétní kvalifikační požadavky, avšak nezbytnou podmínkou pro výkon profese je získání řidičského oprávnění skupiny B (pro řízení vozidla do 9 pasažérů včetně řidiče), skupiny D (u vozidel s více jak 9 pasažéry) a získání profesního průkazu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Další podmínkou pro výkon profese je absolvování dopravně psychologického vyšetření. Jako nejvhodnější obor vzdělání je uváděno střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu.

Relevantní mimořádné provozní události

 • Dopravní nehoda v souvislosti se srážkou s jiným dopravním prostředkem, osobou, zvěří nebo náraz na pevnou překážku.
 • Dopravní nehoda v důsledku selhání lidského činitele nebo vědomým porušením předpisů (požití alkoholu nebo návykových látek, únava řidiče, podcenění nebezpečné situace, nedodržení dopravních předpisů apod.)
 • Dopravní nehoda způsobena špatným technickým stavem vozidla, nedůslednou kontrolou vozidla před jízdou, náhlou poruchou apod.
 • Dopravní nehoda vzniklá v důsledku špatného stavu dopravní komunikace nebo povětrnostními vlivy.
 • Přejetí, sražení a přimáčknutí osoby při parkování a manévrování s vozidlem, ohrožení osoby při samovolném rozjetí vozidla v důsledku jeho nedostatečného zajištění proti pohybu.
 • Úraz nebo drobná poranění při údržbě nebo opravě vozidla.
 • Náhlé zdravotní komplikace řidiče způsobené účinky faktorů pracovních podmínek (fyzická a psychická zátěž, mikroklima).
 • Zranění pasažérů během jízdy (např. z důvodu nepoužití bezpečnostních pásů, prodlévání v uličce, nedržení se za jízdy, uvolnění nedostatečně zajištěných zavazadel apod.).
 • Požár vozidla při poruše nebo dopravní nehodě.
 • Úraz nebo poranění v souvislosti s nástupem a výstupem cestujících nebo při vykládce a nakládce zavazadel.
 • Napadení řidiče pasažérem, napadení pasažérů mezi sebou.

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům

 • Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilé osoby.
 • Pravidelné pracovně-lékařské prohlídky a odborná školení řidičů.
 • Odborná příprava řidičů pro řešení mimořádných provozních událostí (dopravní nehody) včetně útoků ze strany pasažérů (sebeobrana, přivolání pomoci).
 • Proškolení zaměstnanců v poskytování předlékařské první pomoci.
 • Používání pouze zaměstnavatelem určených a nepoškozených dopravních prostředků, pomůcek, komunikačních prostředků a nářadí v souladu s návodem pro bezpečný provoz, obsluhu a údržbu.
 • Kontrola technického stavu dopravního prostředku před zahájením jízdy.
 • Provádění pravidelné údržby a prohlídek (servisních prohlídek) dopravních prostředků v souladu s pokyny výrobce a zaměstnavatele.
 • Dopravní prostředky vykazující závady a nedostatky se nesmějí používat a musejí být vyřazeny z provozu až do doby jejich opravy.
 • Ustanovení osoby odpovědné za organizaci dopravního provozu, opravy a údržby dopravních prostředků a provádění průběžné kontrolní činnosti.
 • Stanovení a dodržování pracovních postupů při nástupu/výstupu osob a při nakládce/vykládce zavazadel a převozu rozměrnějších věcí.
 • Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a provádění průběžných kontrol dodržování tohoto zákazu (při podezření na požití alkoholu nebo návykové látky).
 • Důsledné a správné používání poskytovaných OOPP.
 • Nevykonávat zakázané práce anebo činnosti, pro které nemá zaměstnanec potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost (např. oprava poškozeného motoru, výměna oleje apod.).
Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
☒ Prach 1-2-3-4  
☐ Chemické látky 1-2-3-4  
☒ Hluk 1-2-3-4  
☒ Vibrace 1-2-3-4  
☒ Fyzická zátěž 1-2-3  
☒ Pracovní poloha 1-2-3  
☒ Zátěž teplem 1-2-3-4  
☒ Zátěž chladem 1-2-3  
☒ Psychická zátěž 1-2-3  
☐ Neionizující záření a elektromagnetická pole 2-3  

Související dokumenty

Související články

Karta BOZP pro profesi: Administrativní pracovník
Karta BOZP pro profesi: Svářeč kovů
Karta BOZP pro profesi: Elektrikář pro silnoproud
Karta BOZP pro profesi: Mechanik opravář motorových vozidel
Karta BOZP pro profesi: Číšník a barman
Karta BOZP pro profesi: Zdravotní asistent
Karta BOZP pro profesi: Vzorkař vod a kalů
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Správce objektu
Karta BOZP pro profesi: Vrtač
Karta BOZP pro profesi: Gumař – plastikář
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Karta BOZP pro profesi: Pedikérka
Karta BOZP pro profesi: Jeřábník
Karta BOZP pro profesi: Deratizér
Karta BOZP pro profesi: Zlatník – klenotník – hodinář
Karta BOZP pro profesi: Operátor kryogenního otryskávání (deburring)
Karta BOZP pro profesi: Prodavač zboží v kamenné prodejně

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - poučení
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Pracovní úraz
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
DPP - vstupní prohlídka
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Chemické záchody na pracovišti
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Dioptrické brýle jako OOPP
Covid - očkování, testování