Karta BOZP pro profesi: Kameník

Vydáno: 25 minut čtení

Stručný výčet prováděných pracovních činností

 • Volba vhodného technologického a pracovního postupu pro provádění kamenických prací.
 • Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro kamenické práce.
 • Orientace v technické dokumentaci pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě.
 • Ruční a strojní opracovávání přírodního a umělého kamene, polotovarů a výrobků.
 • Osazování a spárování kamenných bloků a dílů.
 • Obkládání vnitřních a venkovních stavebních ploch deskami z přírodního a umělého kamene.
 • Příprava vyrovnávacích, lepicích a spárovacích hmot pro kamenické práce.
 • Rytí nápisů a dekorativních prvků do přírodního a umělého kamene.
 • Opravy, údržba a povrchové úpravy dekoračních a užitkových výrobků z kamene.
 • Vedení příslušné technické nebo stavební dokumentace.

Charakteristika místa výkonu práce

Kameník může práci vykonávat na vnitřních i vnějších pracovištích. Pracovní činnosti na vnitřních pracovištích (např. pracovní dílna, pracoviště druhých osob) zahrnují zpravidla zpracování kamene, při kterých se používá ruční nářadí, technická a strojní zařízení. Na vnějších pracovištích (venkovní prostory jako např. zahrady, okolí a fasády nemovitostí, hřbitovní plochy) se provádějí zpravidla práce spojené s opravami kamenných výrobků a instalací nových výrobků. V některých případech si kameník kámen i sám těží.

Kvalifikační požadavky

Střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník a kamenické práce v rámci klasifikace kmenových oborů vzdělání (kód 3654H) nebo profesní kvalifikace kameník rámcového vzdělávacího oboru (kód 36-54-H/01).

Relevantní mimořádné provozní události

 • Úraz pracovníka v důsledku účinků mechanických rizik (uklouznutí na podlaze/kluzkém terénu, pořezání, bodnutí, odření, naražení, sevření, stlačení, vtažení, namotání, zasažení odlétnuvší částicí, látkou pod tlakem, odhození, zavalení, poražení, zasažení pracovníka pohybujícím se zařízením nebo jeho pracovní částí).
 • Pád břemene na pracovníka v důsledku nevhodné manipulace (ruční i strojní), instalace anebo uskladnění, včetně zasažení pracovníka pohybujícím se břemenem.
 • Úraz pracovníka následkem zasažení elektrickým proudem (v důsledku zkratu, technické závady, poškození nebo přetížení používaného zařízení).
 • Poškození pohybového aparátu pracovníka v důsledku opakovaného zaujímání nepřijatelných anebo podmíněně přijatelných pracovních poloh při práci anebo provádění fyzicky namáhavých pracovních operací (přenášení břemen, zvedání konstrukčních částí, dlouhodobé držení ručního nářadí bez přestávky apod.).
 • Poškození zdraví pracovníka vlivem dlouhodobé expozice prachu, hluku a vibracím.
 • Úraz v důsledku obsluhy ručního nářadí, obráběcích strojů, manipulačních a zdvihacích zařízení.

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům

 • Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilí pracovníci a dále pracovníci s odpovídajícími schopnostmi s ohledem na náročnost vykonávané práce.
 • Pravidelné a důsledné provádění pracovně lékařských prohlídek.
 • Seznámení pracovníků se všemi relevantními riziky spojenými s výkonem práce a s faktory pracovních podmínek a opatřeními přijatými proti jejich nežádoucímu působení na lidské zdraví.
 • Školení o právních a ostatních předpisech v oblasti BOZP a PO.
 • Proškolení pracovníků v poskytování předlékařské první pomoci.
 • Seznámení pracovníků s umístěním prostředků první pomoci a hasebních prostředků, jakož i způsobem přivolání odborné pomoci.
 • Poskytování a používání výhradně stanovených osobních ochranných pracovních prostředků.
 • Používání pouze určených a nepoškozených pracovních zařízení, strojů, pomůcek a nářadí v souladu s pokyny od výrobce.
 • Dodržování schválených technologických a pracovních postupů.
 • Zákaz provádění práce alternativním způsobem.
 • Pravidelný úklid a čištění pracovního místa a používaných nářadí/zařízení.
 • Pracoviště, po kterých se pohybuje společně s osobami i manipulační technika je nutno označit příslušnými značkami.
Rizikové faktory: Doporučené kategorie práce: Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte):
☒ Prach 1-2-3-4  
☒ Chemické látky 1-2-3-4  
☒ Hluk 1-2-3-4  
☒ Vibrace 1-2-3-4  
☒ Fyzická zátěž 1-2-3  
☒ Pracovní poloha 1-2-3  
☐ Zátěž teplem 1-2-3-4  
☐ Zátěž chladem 1-2-3  
☐ Psychická zátěž 1-2-3  
☐ Neionizující záření a elektromagnetická pole 2-3  
☐ Zraková zátěž 1-2-3  
☐ Práce s biologickými činiteli 2-3-4  
☐ Zvýšený tlak vzduchu 2-3-4  

Četnost periodických lékařských prohlídek (dle vyhlášky č.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Karta BOZP pro profesi: Potápěč
Karta BOZP pro profesi: Lékař
Karta BOZP pro profesi: Řidič silniční osobní dopravy
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Správce objektu
Karta BOZP pro profesi: Vrtač
Karta BOZP pro profesi: Gumař – plastikář
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Karta BOZP pro profesi: Pedikérka
Karta BOZP pro profesi: Učitel odborného výcviku střední školy
Karta BOZP pro profesi: Pečovatelka dětí, chůva
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Kominík
Karta BOZP pro profesi: Operátor řídicího centra
Karta BOZP pro profesi: Operátor CNC strojů
Karta BOZP pro profesi: Instalatér-topenář
Karta BOZP pro profesi: Opravář zemědělských strojů
Karta BOZP pro profesi: Stojvedoucí
Karta BOZP pro profesi: Lešenář - montážník
Karta BOZP pro profesi: Farmaceut
Karta BOZP pro profesi: Sestra pro péči o pacienty v klinických oborech

Související otázky a odpovědi

Úklidové služby
Lékařská prohlídka zaměstnance
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Plnění tlakových lahví
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Délka pracovní doby
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost