Karta BOZP pro profesi: Administrativní pracovník

Vydáno: 10 minut čtení

Stručný výčet prováděných pracovních činností:

 • Obsluha a správa kancelářské techniky, zajišťování nákupu kancelářských potřeb.
 • Organizování pracovních cest (letenky, ubytování).
 • Příprava podkladů pro jednání z porady, zpracování zápisů a vedení evidence dokumentace.
 • Zajišťování občerstvení při jednáních.
 • Objednávání květin, dárků pro obchodí partnery apod.
 • Telefonická nebo korespondenční komunikace s obchodními partnery.
 • Správa došlé a odchozí pošty, vykonávání dílčích administrativních prací, archivace dokumentů.
 • Práce na PC, přepisování dokumentů, jednodušší grafické úpravy a formátování textů.
 • Příprava pravidelných zpráv (hlášení), měsíčních výkazů apod.

Charakteristika místa výkonu práce:

Práce je vykonávána zejména uvnitř administrativních objektů (včetně pracovišť open space), případně uvnitř jiných objektů, které administrativní pracovník během výkonu své činnosti navštěvuje (např. pošta, úřady, jiné firmy). Během pochůzek nebo pracovních cest se administrativní pracovník pohybuje na venkovních prostranstvích, v dopravních prostředcích, v ubytovacích a restauračních zařízeních apod.

Kvalifikační požadavky:

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání, popřípadě jakékoliv jiné vyšší vzdělání společenskovědního zaměření. Obvyklým kvalifikačním požadavkem je také řidičské oprávnění skupiny B dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doklad o znalosti cizího jazyka (zejména angličtiny) na minimální úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Relevantní mimořádné provozní události:

 • Úraz zaměstnance v důsledku účinků mechanických rizik (ostré hrany, špičaté předměty, střepy, přiražení, skřípnutí apod.).
 • Zasažení pracovníka elektrickým proudem při používání elektrických spotřebičů a výpočetní techniky.
 • Poškození muskuloskeletálního systému (např. poranění zad při zvedání břemen, manipulaci se spisy ve zvýšení polože apod.).
 • Uklouznutí a pád při pohybu po mokré/znečištěné podlaze nebo chůzi po schodech uvnitř objektů.
 • Uklouznutí a pád při pohybu po venkovních komunikacích a v dopravních prostředcích (náledí, bláto, překážky, nerovnosti, prohlubně apod.).
 • Sražení, přejetí, odhození dopravním prostředkem při pochůzce mimo pracoviště nebo při pracovní cestě.
 • Požár vlivem zkratu na elektrickém kancelářském vybavení.
 • Požár při používání mikrovlnné trouby nebo jiných tepelných zařízení.

Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům:

 • Pravidelná školení o PO a BOZP.
 • Pravidelné pracovně-lékařské prohlídky.
 • Seznámení zaměstnanců s rizikovými faktory a opatřeními proti jejich působení.
 • Proškolení zaměstnanců v poskytování předlékařské první pomoci.
 • Seznámení zaměstnanců s návody k obsluze kancelářské techniky.
 • Při odchodu z kanceláře nebo po ukončení práce řádně vypnout případně odpojit el. spotřebiče a zařízení od zdroje el. proudu.
 • Používání pouze zaměstnavatelem určeným a nepoškozených pomůcek a technických zařízení v souladu s návodem pro jejich bezpečný provoz, obsluhu a údržbu.
 • Seznámení zaměstnanců s pracovními postupy, zákazy, příkazy, umístěním prostředků první pomoci a hasebních prostředků, jakož i způsobem přivolání pomoci.

Karta BOZP: Administrativní pracovník - strana 1

Karta BOZP pro profesi: Administrativní pracovník - strana 2Karta BOZP pro profesi: Administrativní pracovník - strana 3

Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce

Používání výpočetní techniky, zobrazovacích jednotek a kancelářských potřeb

Pokyny pro bezpečnou práci:

 • Výpočetní techniku a kancelářské potřeby rozmístit na pracovních stolech tak, aby byly dobře dostupné a snadno použitelné; neumisťovat je na okraje stolů, kde by mohlo dojít k jejich pádu. Za každým elektrickým přístrojem je nutné zajistit dostatek místa pro odvod tepla a větrání.
 • Ve skříních a regálech ukládat věci rovnoměrně; těžší věci umisťovat do spodních polic.
 • Používané zobrazovací jednotky musí umožňovat nastavení výšky a sklonu obrazovky.
 • Zobrazovací jednotka se umisťuje na pracovním stole kolmo na zrakovou osu uživatele, přičemž výška horní hrany obrazovky by se měla nacházet ve výšce očí uživatele a vzdálenost zobrazovací jednotky od očí uživatel by měla činit 50-80 cm.
 • Zobrazovací jednotka musí být umístěna mimo účinky přímého slunečního světla, aby se zamezilo nežádoucím odleskům nebo odrazům.
 • Znaky zobrazované na obrazovce musejí být dostatečně kontrastní a přiměřeně veliké (3 až 4 mm).
 • Po cca 2 hodinách nepřetržité práce s počítačem konat 10 minutové přestávky a provádět kompenzační cviky rukou, trupu, krku a očí.
 • Při práci s klávesnicí a počítačovou myší používat gelové podložky zápěstí rukou.
 • Při převažující práci v sedě používat ergonomickou pracovní židli umožňující nastavení dle individuálních potřeb uživatele. Konstrukce židle musí vyhovovat tělesným proporcím uživatele (především tvarově, rozměrově a nosností).
 • Při sezení předcházet jednostrannému zatěžování těla, provádět průběžné změny poloh těla a využívat principy dynamického sedu.
 • Zajistit průběžnou kontrolu technického stavu výpočetní techniky a elektrických kancelářských potřeb (skartovačky, sešívačky, sponkovačky, děrovače, tiskárny, psací stroje, skenery, štítkovače, laminátory, stolní lampy aj.), jejich údržbu a čištění.
 • Při čistění elektrických zařízení a úklidu vzniklého odpadu (např. skartovačky) vždy vypojit přístroj ze zásuvky.
 • Přívodní vodiče k jednotlivým elektrickým zařízením uložit tak, aby nevyvolávaly riziko zakopnutí, vzájemně se nekřížily a nedocházelo k jejich lámání či zamotávání.
 • Při používání skartovačky mít vhodný, případně vhodně upravený, oděv bez volně vlajících částí (rukávy, šátky, řetízky, náramky apod.).
 • Koš skartovačky průběžně vyprazdňovat, aby nedošlo k jejímu zadření.

Zakázané práce:

 • Při trvalé práci mít zobrazovací jednotku nastavenu tak, aby se uživatel musel natáčet při jejím sledování.
 • Používat pro trvalou práci zařízení, u kterého nelze oddělit klávesnici od obrazovky (např. notebooky, tablety, ipady apod.).
 • Demontovat ochranné kryty výpočetní a kancelářské techniky nebo zasahovat do jejich elektrických částí.
 • Používat poškozená elektrická zařízení (poškozený přívodní vodič, prasklý kryt zařízení apod.)
 • Vkládat do ořezávače nebo skartovačky nadměrné množství papírů.
 • Dotýkat se řezné čepele nebo řezné hrany ořezávače; strkat prsty do podávacího otvoru skartovačky.
 • Laminovače a skartovačky nechávat zapnuté bez přítomnosti obsluhy.
 • Překračovat maximální povolenou pracovní kapacitu používané kancelářské techniky.

Příprava nápojů a občerstvení

Pokyny pro bezpečnou práci:

 • Veškeré přístroje pro přípravu nápojů a občerstvení používat dle návodu výrobce (kávovary, varné konvice, napěňovače mléka, mikrovlnné trouby, toustovače, sendvičovače, sodovkovače aj.).
 • Přístroj je nutné umístit tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu potřebná k jejich správné činnosti.
 • Při naplňování varné konvice vodou je nutné sundat ji z podstavce; množství vody nesmí překročit značku maximálního naplnění.
 • Před čištěním je nutné přístroj nejprve odpojit od elektřiny a počkat, dokud nevychladne.
 • Přístroje je nutné čistit pouze vlhkým hadříkem; používání hrubých nebo brusných čistících prostředků je zakázáno.
 • Varnou konvici je nutné pravidelně zbavovat nánosu usazenin vápníku.
 • Při manipulaci s ohřátým pokrmem nutno dbát zvýšené opatrnosti, neboť může dojít ke zpožděnému (skrytému) varu, překypění nebo opaření.
 • Kapalinu ohřívanou v mikrovlnné troubě průběžně míchat, aby se předešlo zpožděnému varu a překypění.
 • Během vaření pokrmů v mikrovlnné troubě je nutno provádět jejich průběžnou kontrolu.
 • Při výměně bombiček v sodovkovači je nutné postupovat podle pokynů výrobce; bombičky je možno skladovat pouze na chladném místě mimo vliv tepelného sálání nebo přímého slunečního záření.

Zakázané práce:

 • Dotýkat se horkých částí přístrojů.
 • Zakrývat otvory přístrojů sloužících pro odvod tepla nebo nasávání vzduchu. Ponořovat přístroje pro přípravu nápojů a občerstvení do vody či jiné tekutiny.
 • Vkládat do napěňovače mléka jiné tekutiny nebo pevné potraviny.
 • Zapínat varnou konvici "na sucho" nebo při nedostatečném naplnění vodou.
 • Otevírat víko varné konvice, když uvnitř vaří voda.
 • Uvádět mikrovlnnou troubu do chodu s otevřenými dvířky nebo bez řádně umístěného otočného talíře.
 • Vkládat mezi čelní stěnu mikrovlnné trouby a dvířka jakékoli předměty.
 • Vkládat do mikrovlnné trouby kovové předměty (příbory, hrnce apod.)
 • Ohřívat v mikrovlnné troubě kapaliny nebo pokrmy v zatavených sáčcích, uzavřených nádobách nebo v nádobách s úzkým hrdlem, ve ve skořápce a směsi vody s olejem nebo tukem.
 • Uvádět do chodu prázdnou mikrovlnnou troubu nebo ohřívat pokrm, který má mimořádně nízkou vlhkost - riziko vzniku požáru nebo jiskření.
 • Používat vnitřní prostor mikrovlnné trouby k uskladnění věcí, zejména pak hořlavých (chleba, koláče, papírové výrobky, atd.) - náhodné uvedení do provozu může způsobit požár.
 • Propichovat nebo jinak poškozovat bombičky do sodovkovačů, házet s nimi nebo je zatěžovat tlakem.

Metodologie pro vyhodnocení rizik (k tabulce seznamu nebezpečí)

P Pravděpodobnost
Lze očekávat (stává se často) 10
Je to možné 6
Ne příliš obvyklé, ale možné 3
Ne příliš pravděpodobné, ale již se někde stalo 1
Možné, ale nepravděpodobné, ještě se nestalo 0,5
Prakticky nemožné 0,2
Vyloučené 0,1

 

N Následky (závažnost)
Katastrofa (mnoho SÚ, nebo škoda přes 100 mil. Kč) 100
Závažná havárie (několik SÚ, nebo škoda přes 10 mil. Kč) 40
Havárie (jeden SÚ, nebo škoda přes 1 mil. Kč) 15
Vážná nehoda (těžký úraz, nebo škoda přes 100 tis. Kč) 7
Nehoda (úraz bez trvanlivých následků, nebo škoda přes 10 tis. Kč) 3
Porucha (drobné poranění, nebo škoda nad 1 tis. Kč) 1
Poznámia: SÚ = smrtelný úraz  

 

Míra rizika (MR) Úroveň rizika Kategorie přijatelnosti Priorita opatření
=>160 velmi vysoké riziko nepřijatelné riziko Přerušit provoz nebo ihned přijmout opatření ke snížení rizika
48 až 159 vysoké riziko
20 až 47 významné riziko podmíněně přijatelné riziko Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu
8 až 19 zvýšené riziko
3,1 až 7 mírné riziko přijatelné riziko Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti.
<=3 zanedbatelné riziko

Karta ke stažení:

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Karta BOZP pro profesi: Pokrývač
Karta BOZP pro profesi: Kosmetička a vizážistka
Karta BOZP pro profesi: Řidič silniční osobní dopravy
Karta BOZP pro profesi: Lékař
Karta BOZP pro profesi: Potápěč
Karta BOZP pro profesi: Kameník
Karta BOZP pro profesi: Zedník
Karta BOZP pro profesi: Operátor řídicího centra
Karta BOZP pro profesi: Operátor CNC strojů
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Kominík
Karta BOZP pro profesi: Veterinární lékař – veterinární asistent
Karta BOZP pro profesi: Instalatér-topenář
Karta BOZP pro profesi: Opravář zemědělských strojů
Karta BOZP pro profesi: Stojvedoucí
Karta BOZP pro profesi: Lešenář - montážník
Karta BOZP pro profesi: Farmaceut
Karta BOZP pro profesi: Sestra pro péči o pacienty v klinických oborech
Karta BOZP pro profesi: Traťový dělník
Karta BOZP pro profesi: Strojník vodárenských zařízení

Související otázky a odpovědi

Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Pracovní úraz
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
DPP - vstupní prohlídka
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Testování a očkování v sociálních službách
Dioptrické brýle jako OOPP
Covid - očkování, testování
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn